Gemeente Meerssen | Oordeelsvormende raadsbijeenkomsten

Artikel Oordeelsvormende raadsbijeenkomsten

Sinds 1 januari 2024 vindt de voorbereidende advisering aan de gemeenteraad plaats door middel van openbare oordeelsvormende raadsbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten vinden raadsverkenningen plaats die zijn gericht op informatieverstrekking en oordeelsvorming aan de leden van de raad. 

In oordeelsvormende raadsbijeenkomsten worden ook raadsvoorstellen behandeld en wordt door de vergadering de gewenste behandelwijze in de aanstaande besluitvormende raadsvergadering aangegeven. Als een raadsvoorstel nog niet rijp wordt geacht voor behandeling in de gemeenteraad wordt dat ook aangegeven door de oordeelsvormende raadsbijeenkomsten.

Raadpleeg de agenda & stukken van de eerstvolgende oordeelsvormende raadsbijeenkomsten via het raadsinformatiesysteem (RIS) op deze website.

Raadsleden en burgerleden

Raadsleden en burgerleden nemen namens politieke raadsfracties deel aan de oordeelsvormende raadsbijeenkomsten. De oordeelsvormende raadsbijeenkomsten vinden in principe plaats twee weken voorafgaande aan de besluitvormende raadsvergadering.

Regeling Spreekrecht voor burgers

In de vastgestelde regeling van uitgangspunten voor de nieuwe vergaderaanpak is tevens een regeling voor het spreekrecht opgenomen.

Informatie

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen
Telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

Kijk hier voor meer informatie over het spreekrecht tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomsten