Gemeente Meerssen | west-ontsluiting Ulestraten

Artikel West-ontsluiting Ulestraten

Om het aantal voertuigen op de wegen in Ulestraten te verminderen, heeft de gemeente Meerssen de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen. Ondanks deze inspanningen is er nog steeds een hoog aantal (vooral zware) vrachtwagens, landbouwvoertuigen en sluipverkeer dat door het centrum van Ulestraten blijft rijden. Om de inwoners van Ulestraten een oplossing te bieden, wil de gemeente een nieuwe weg aanleggen tussen de Pastoor van Eijsstraat en de Europalaan (bedrijventerrein MAA). 

Nieuwe randweg in voorbereiding

Een bureau dat gespecialiseerd is in verkeerskunde heeft allerlei varianten onderzocht voor een nieuwe weg aan de noordwestkant van Ulestraten. Op 15 december 2021 heeft de gemeenteraad gekozen voor een vrij eenvoudige variant. Hierbij maken we voornamelijk gebruik van bestaande wegen die worden verbeterd tot een randweg. eze oplossing is het beste alternatief om zwaar landbouw- en vrachtverkeer en ander sluipverkeer uit Ulestraten te weren. Andere - soms omvangrijkere - varianten hebben als nadeel dat ze mogelijk meer verkeer aantrekken uit omliggende gebieden. 

Locatie

Het gekozen traject voor de nieuwe randweg aan de noordwestkant van Ulestraten bevindt zich volledig op het grondgebied van de gemeente Meerssen. Hiervoor was een grenscorrectie met gemeente Beek nodig. Op het kaartje hieronder zie je waar de randweg komt te liggen (ten noordwesten van de voetbalvelden van Ulestraten, vanaf de Waselderweg richting Vliegveldweg).  

 

West-ontsluiting
Vastgesteld tracé

Welke voorbereidingen zijn nodig voordat de randweg er is?

In december 2021 heeft de gemeenteraad gekozen voor de 'eenvoudige variant'. We krijgen regelmatig de vraag waarom de randweg er nu nog steeds niet is. We begrijpen deze vraag, maar dit soort projecten vraagt enorm veel voorbereiding. We zetten kort op een rijtje wat er allemaal moet gebeuren, voordat de eerste schop de grond in kan.

Aanpassen bestemmingsplan

Het aanleggen van de randweg past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom moeten we het bestemmingsplan aanpassen. Om dit te kunnen doen, hebben we diverse onderzoeken  uitgevoerd (onder andere bodemonderzoek, stikstofuitstootonderzoek en archeologische onderzoek). Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. 

Je kunt reageren 

Het ontwerp-bestemmingsplan Meerssen is bekendgemaakt in het Gemeenteblad op Overheid.nl en lag van 14 december 2023 tot en met 25 januari 2024 ter inzage. 

Omzetten schetsontwerp naar definitief ontwerp

Bureau Royal HaskoningDHV heeft het ontwerpbestemmingsplan voor de gemeente gemaakt. Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, werkt dit bureau het definitieve ontwerp uit in een zogenaamd 'bestek' met tekeningen. Dit hebben we nodig voor de aanbesteding van de werkzaamheden en het selecteren van een aannemer.

Verwerving van gronden

Op basis van het definitieve ontwerp en de vastgestelde grenzen in het bestemmingsplan (dat nog door de raad moet worden goedgekeurd) gaan we aan de slag met het verwerven van de benodigde gronden. Gesprekken met grondeigenaren zijn al begonnen. Meestal proberen we tot een akkoord te komen in wat we noemen een 'minnelijke overeenkomst' tussen de grondeigenaar en de gemeente. Als we geen overeenstemming bereiken, blijft onteigening als laatste mogelijkheid over. Dit is een proces dat we liever vermijden.

Omgevingsvergunning

Zodra het bestemmingsplan definitief is vastgesteld en de gronden zijn verworven, vraagt de gemeente een omgevingsvergunning aan voor de aanleg van de randweg. Mensen hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze vergunning.

Wanneer start de daadwerkelijke aanleg van de randweg?

Je ziet dat er heel wat voorbereidingen vooraf gaan aan de aanleg van de randweg. We verwachten dat de aanleg in het gunstigste geval op zijn vroegst eind 2025 kan starten. Hoe snel dit daadwerkelijk zal zijn, is afhankelijk van de voorbereidingstijd en procedures.

Andere vragen & antwoorden

Hieronder vind je de meestgestelde vragen en antwoorden over de randweg/west-ontsluiting Ulestraten.

Blijven de bomen langs het voetbalveld behouden?

Ja. De bomen staan op het terrein van de voetbalclub. De weg – inclusief de landschappelijke inpassing van de weg – komt niet op het terrein van de voetbalclub.

Hoe gaan jullie geluidsoverlast aan de noordzijde van Ulestraten voorkomen? (groene Talud bv.):

De afstand tot de bewoning van de kern Ulestraten is ongeveer 350 meter. Op de nieuwe randweg gaat een maximum snelheid van 60 kilometer per uur gelden. Met deze maximum snelheid geeft dit geen overlast. Bij het ontwerp laten we een geluidsberekening maken, die dit zal aantonen.

Wordt er rekening gehouden met migratie van (zoog)dieren (bijv. dassenburchten in de buurt). Wordt dit mogelijk gemaakt door voldoende doorgangen onderlangs? Ook om verkeersslachtoffers te vermijden op dit tracé?

In het tracé komen dassentunnels. Dit is afgestemd met 'Das en Boom'. De tunnels worden ingepast in het ontwerp in overleg met 'Das en Boom'.

De Waselderweg is nu een wandelpad. Wat komt er voor in de plaats?

De Waselderweg krijgt straks de bestemming verkeer. Er is vooralsnog geen ruimte binnen het tracé om een voetpad aan te leggen.

Is groencompensatie gepland en waar?

Aan beide zijden van de weg wordt 10 meter extra aangekocht voor landschappelijke inpassing. Natuurcompensatie is alleen van toepassing voor het gedeelte nabij de aansluiting Waselderweg / Langs de Gewannen. De locatie van deze inpassing proberen we direct mee te verwerven.

Wat wordt de maximumsnelheid op de randweg?

De weg wordt ontworpen op een maximum snelheid van 60km/uur.

Hoe wordt er gehandhaafd en voorkomen dat de randweg een racebaan wordt (zoals nu langs het vliegveld al het geval is)?

Er zal reguliere handhaving plaatsvinden.

Hoe kunnen omwonenden reageren op de plannen?

Er wordt een bestemmingsplan opgesteld en een omgevingsvergunning ingediend. Bij "Welke voorbereidingen moeten plaatvinden voordat de randweg er is?" lees je welke procedures er zijn en wat de mogelijkheden zijn om zienswijzen of bezwaren in te dienen.

Heb je verder nog vragen over de randweg/west-ontsluiting Ulestraten?

Bel ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Onze medewerkers helpen je graag verder!