Gemeente Meerssen | west-ontsluiting Ulestraten

Artikel West-ontsluiting Ulestraten

Ter ontlasting van het wegennet in Ulestraten heeft de Gemeente Meerssen afgelopen jaren al allerlei maatregelen genomen. Deze maatregelen leidden nog niet tot de gewenste afname van met name het doorgaande (zware) vracht- en landbouw verkeer en sluipverkeer door de kern Ulestraten. Om een goede oplossing te vinden, startte de gemeente Meerssen het project 'West ontsluiting Ulestraten'.

Een verkeerskundig bureau onderzocht allerlei varianten voor een west-ontsluiting ten noorden van Ulestraten in de vorm van een randweg. Uit de onderzoeken blijkt dat de variant van deze west-ontsluiting in sobere omvang de beste optie is. Bij deze variant maakt men grotendeels gebruik van bestaande wegen, die opgewaardeerd worden tot een 'sobere randweg'. Deze oplossing is het beste alternatief om zwaar landbouw- en vrachtverkeer en ander sluipverkeer uit Ulestraten te weren. Bovendien hebben omvangrijke varianten als belangrijk nadeel dat ze meer verkeer zouden aantrekken vanuit het achterland.

Het voorgestelde tracé van de west-ontsluiting past binnen de grenscorrectie Beek-Meerssen (lees hier mee over de grenscorrectie). Over de diverse varianten is bestuurlijk overleg gevoerd met de gemeenten Beek en Beekdaelen. Zij kunnen instemmen met de voorgestelde variant. De west-ontsluiting komt globaal te liggen ten noord-westen van de voetbalvelden van Ulestraten (via de Waselderweg) richting de Vliegveldweg. Naar verwachting gaat de realisatie ca. 2 jaar duren.

West-ontsluiting
Vastgesteld tracé

Hoe nu verder?

Op 15 december 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de keuze om variant drie (sobere randweg) voor de west-ontsluiting Ulestraten verder uit te werken, voor te bereiden en uit te voeren.

We gaan nu aan de slag met het maken van een definitief ontwerp (do) op basis van het goedgekeurde voorontwerp (vo) en een bestek voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Gelijktijdig starten we ook met het wijzigingen van het bestemmingsplan. 

Na de bouwvakperiode 2022 starten we met het communicatie- en besluitvormingstraject waaronder de aanbestedingsprocedure.

Vragen? 

Bel ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl