Gemeente Meerssen | basissubsidie

Artikel Basissubsidie vrijwilligersorganisaties

Met de basissubsidie ondersteunen we verenigingen bij het uitvoeren van hun activiteiten en het behalen van hun doelstellingen. De basissubsidie is opgebouwd uit een waarderingssubsidie voor het maatschappelijk belang en een stimuleringssubsidie voor het maatschappelijk rendement. Op deze pagina leggen we uit wanneer u deze subsidie kunt aanvragen. Ook geven we aan hoe hoog de subsidiebedragen zijn en welke voorwaarden hiervoor gelden. Let op: de aanvraag moet vóór 1 juli 2024 zijn ingediend!

Waarderingssubsidie

De waarderingssubsidie heeft als doel het ondersteunen en onderhouden van een goede basisinfrastructuur van krachtige en toekomstbestendige organisaties (en/of activiteiten) die van algemeen maatschappelijk belang zijn voor de inwoners van de gemeente Meerssen.

Voor wie?

De volgende organisaties komen in aanmerking voor een waarderingssubsidie:

 • harmonieën en fanfares
 • schutterijen
 • carnavalsverenigingen
 • oranjecomités
 • organisaties Sint Nicolaasviering
 • vrouwenverenigingen
 • jeugd- en jongerenverenigingen
 • seniorenverenigingen
 • organisaties die zich inzetten voor zieken(zorg)
 • organisaties die zich inzetten voor zorg voor mensen met een beperking

Hoe is de waarderingssubsidie opgebouwd?

Voor organisaties (met leden) binnen de clusters harmonieën en fanfares, schutterijen, carnavalsverenigingen, jeugd- en jongerenverenigingen en seniorenverenigingen geldt:

 • Een vast bedrag van:
  a. € 15,- per actieve contributie betalend seniorlid uit de gemeente Meerssen
  b. € 30,- per contributie betalend jeugdlid t/m 17 jaar
 • En een aanvullend vast bedrag per cluster, gebaseerd op de omvang van de organisatie.

Voor organisaties die geen leden hebben, voor vrouwenverenigingen en voor organisaties die behoren tot de cluster 'overig' gelden vaste bedragen. De bedragen zijn opgenomen in de subsidieregeling.

Voorwaarden

De voorwaarden treft u aan in het Subsidiebeleid Gemeente Meerssen 2017-2022.

Stimuleringssubsidie

Een stimuleringssubsidie is bedoeld om kleinschalige of kortdurende activiteiten te stimuleren, die niet elke week of elke maand plaatsvinden. De stimuleringssubsidie vormt een aanvulling op de waarderingssubsidie. Voor een stimulerings-subsidie komen dus uitsluitend organisaties in aanmerking, die reeds een waarderingssubsidie hebben ontvangen.

U kunt per activiteit € 250,- stimuleringssubsidie aanvragen. Per jaar kunt u maximaal twee stimuleringssubsidies aanvragen (dus maximaal € 500,-).

Subsidieplafond

Houd er rekening mee dat de gemeenteraad elk jaar bij vaststelling van de Programmabegroting een zogenaamd 'subsidieplafond' bepaalt. Dit is het totaalbedrag dat de gemeente per categorie uitkeert aan subsidies.

Wordt het subsidieplafond bereikt?

Dan wordt eerst gekeken welke organisaties een stimuleringssubsidie hebben aangevraagd voor een eerste activiteit. Pas als na toekenning van gelden voor eerste activiteiten budget overblijft, vindt een verdere verdeling van gelden plaats voor tweede activiteiten.