Gemeente Meerssen | activiteitensubsidie

Artikel Activiteitensubsidie

De activiteitensubsidie is voor activiteiten die door een vrijwilligersorganisatie of burgerinitiatief worden uitgevoerd bestemd voor alle burgers, kinderen en jongeren en/of bijzondere (kwetsbare) doelgroepen. De activiteitensubsidie is bedoeld voor activiteiten die de sociale samenhang in de kernen versterken en waarbij mensen worden betrokken die niet of nauwelijks meedoen of niet zelfredzaam zijn.

We stimuleren hierbij dat u mogelijkheden 'buiten de eigen kring' zoekt en dat u initiatieven neemt die de onderlinge betrokkenheid in de dorpen vergroot. Ook is de subsidie erop gericht om het verenigingsleven toe te rusten op de toekomst. Doordat zij zich kunnen richten op andere doelgroepen, geven ze een nieuwe invulling aan hun rol in het dorp.

Let op: de aanvraag moet zijn ingediend vóór 1 april 2024 (activiteiten periode 1 januari t/m 30 juni 2024).

Voor wie?

De activiteitensubsidie kan alleen worden ingediend door vrijwilligersorganisaties of burgerinitiatieven. Bij vrijwilligersorganisaties gaat het om activiteiten die afwijken van hun reguliere kernactiviteiten. De activiteiten moet niet alleen gericht zijn op eigen leden maar ook op niet-leden en/of op kwetsbare burgers. Een organisatie die subsidie ontvangt vanuit de basissubsidie heeft geen recht op de activiteitensubsidie. Burgerinitiatieven zijn activiteiten die door (een groep) inwoners worden georganiseerd op wijk- of dorpsniveau.

De gemeente subsidieert in de vorm van een subsidie in een drietal categorieën, namelijk € 250,-, € 500,- en € 1.000,-. Aan de hand van de criteria die zijn opgenomen in de subsidieregeling kan subsidie worden aangevraagd voor een bepaalde categorie.

Voorwaarden

De voorwaarden treft u aan in het Subsidiebeleid Gemeente Meerssen 2017-2022.

Subsidieplafond

Houd er rekening mee dat de gemeenteraad elk jaar bij vaststelling van de Programmabegroting een zogenaamd 'subsidieplafond' bepaalt. Dit is het totaalbedrag dat de gemeente per categorie uitkeert aan subsidies.

Wordt het subsidieplafond bereikt? Dan kan het bedrag per organisatie lager worden.

Vraag hier Activiteitensubsidie aan