Gemeente Meerssen | leden college van b&w

Artikel Leden college van B&W

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz
Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz

Bestuurssecretariaat: telefoon 043-3661607 of 043-3661616
Portefeuille:

 • Wettelijke taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke samenwerking en bestuurscultuur
 • Regionale samenwerking
 • Communicatie
 • Handhaving
 • Dienstverlening (o.a. Klantcontactcentrum KCC)
 • Bedrijfsvoering, waaronder o.a.:
  ICT, inkoop, facilitaire zaken
 • Lokale omroep
 • Ontwikkelingshulp/-samenwerking
  contacten met instellingen op het gebied van ontwikkelingshulp (o.a. MOS, SMHO)
 • Evenementen: coördinerend portefeuillehouder

Wethouder Gerard IJff
Wethouder drs. Gerard IJff 

1e loco-burgemeester
Bestuurssecretariaat: telefoon 043-3661607 of 043-3661616
Portefeuille:

 • Personeel en Organisatie
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet: voorbereiding en uitvoering
 • Grondgebiedszaken en gebiedsplanontwikkeling
 • Wonen
 • Openbare ruimte waaronder o.a.:
  - waterbeheer en rioleringen
  - wegen en straten,
  - bruggen
  - bermen en trottoirs
  - verkeersborden
  - openbare verlichting
  - gladheidsbestrijding
  - straatreiniging en onkruidbestrijding
  - groenvoorzieningen
  - openbare begraafplaatsen
 • Afvalinzameling en -verwerking
 • Milieu en duurzaamheid (incl. RUD), waaronder o.a
  - contacten met verenigingen, organisaties en instellingen op het gebied van milieu en duurzaamheid (bv. Stichting Duurzaamheid, Milieudefensie, e.d.)
 • Energietransitie
 • Luchthaven (i.c. Maastricht Aachen Airport)
 • Afhandeling dossier huisvesting raadszaal
 • Natuur en landschap, waaronder o.a.:
  - contacten met verenigingen, organisaties en instellingen op het gebied van natuur en landschap (IVN, Groenplatform, e.d.)
  - natuurbescherming / onderhoud bos, heide, enz.
 • Verkeer, mobiliteit en parkeren, waaronder o.a.:
 • Sint. Catharinastraat
 • Openbare begraafplaatsen
 • Monumenten

Wethouder Wim Kemp
Wethouder Wim Kemp

2e loco-burgemeester
Bestuurssecretariaat: telefoon 043-3661607 of 043-3661616
Portefeuille: 

 • Participatiewet (incl. Sociale Dienst): beleid en uitvoering, waaronder o.a.:
  - contacten met sociale werkvoorziening (MTB)
  - contacten met Adviesraad Sociaal Domein
  - projecten voor bijstandsgerechtigden
 • Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): beleid en uitvoering, waaronder o.a.:
  - contacten met Adviesraad Sociaal Domein
  - contacten met verenigingen, instellingen en organisaties op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning (zorg- en verpleegcentra, gehandicaptenorganisaties, ziekencomités, maaltijdenservice, De Zonnebloem, voedselbank/De Ruggesteun, mantelzorgorganisaties, e.d.)
 • Armoedebeleid
 • Inburgering en integratie vluchtelingen en statushouders
 • Jeugd- en jongerenbeleid, waaronder o.a.:
  - contact met verenigingen, organisaties en instellingen op het algemene gebied van jeugd en jongeren (o.a. Jeugd- en jongerenwerk, Scouting, e.d.)
  - ontmoetingsplekken voor jongeren
  - openbare speelvoorzieningen voor kinderen en speeltuin
 • Ouderenbeleid, waaronder o.a.:
  - contacten met verenigingen, instellingen en organisaties voor ouderen
  - voorzieningen voor ouderen
 • Volksgezondheid, waaronder o.a.
  - contacten met medische centra, GGD, e.d.
 • Onderwijs, waaronder o.a.:
  - leerplicht
  - leerlingenvervoer
  - educatieve projecten
  m.u.v. onderwijshuisvesting / schoolgebouwen
 • Kinderopvang en Peuterspeelzalen (incl. VVE)
 • Subsidiebeleid
 • Burgerparticipatie, waaronder o.a. contacten met Buurtnetwerken
 • Kunst, cultuur en erfgoed, waaronder o.a.:
  - contacten met instellingen, verenigingen en organisaties op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed (o.a. muziekkorpsen, koren, toneelgezelschappen, carnavalsverenigingen, schutterijen, heemkundeverenigingen, oranjecomités, e.d.
  - openbare bibliotheek
  - musea (Erfgoedhuis, Natuurhistorisch Museum)
  - kunst in de openbare ruimte
  - kunstmanifestaties en exposities
  - archeologie
 • Leefbaarheid in de kernen, waaronder o.a.:
  - vrijwilligersbeleid
  - gemeenschapshuizen en ontmoetingsplekken (zoals De Ketel, 't Zaelke, e.d.)
  - opstellen dorpsontwikkelingsplannen

Wethouder Peter Hovens
Wethouder Peter Hovens

3e loco-burgemeester
Bestuurssecretariaat: telefoon 043-3661607 of 043-3661616
Portefeuille: 

 • Financiën (incl. belastingen, debiteuren)
 • Aanbestedingsbeleid
 • Economie, waaronder o.a.
  - contacten met ondernemers, bedrijven, horeca, ondernemersverenigingen, enz.
  - markten
 • Toerisme en recreatie
  - contacten met eigenaren/exploitanten van verblijfsaccommodaties
  - contacten met VVV
  - voorzieningen voor toeristen
  - wandel- en fietsroutes
 • Accommodatiebeleid en gebouwenbeheer
 • Sport: beleid en uitvoering
  - contacten met sportverenigingen/-clubs
 • Binnen- en buitensportaccommodaties
  - gymzalen en sporthal
  - sportvelden en sportparken inclusief opstallen
 • Onderwijshuisvesting / schoolgebouwen
 • Zwembaden

Gemeentesecretaris Jacques Eurlings
Gemeentesecretaris

De Gemeentesecretaris is de adviseur van het college van B&W.

Wilt u een van de collegeleden spreken?

U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat:
telefoon 043-3661607 of 043-3661616
e-mail: bestuurssecretariaat@meerssen.nl

Bij het maken van een afspraak via het bestuurssecretariaat vragen wij u duidelijk aan te geven waarover het gaat. Op basis daarvan kan het secretariaat vaststellen of de gemeente u bestuurlijk dan wel ambtelijk van dienst kan zijn.