Gemeente Meerssen | leukderbeek- en voetpad

Artikel Leukderbeek en - voetpad

Leukderbeek/Leukdervoetpad
Waterschap Limburg, gemeente Meerssen en Provincie Limburg gingen op dinsdag 28 februari 2023 tijdens een inloopbijeenkomst in gesprek met de omgeving over de uitvoering.

Het uitgespoelde Leukdervoetpad in Moorveld-Geulle is al ruime tijd afgesloten. Dit komt door water wat samenkomt vanaf het plateau en bergafwaarts stroomt over het voetpad. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Het materiaal van het pad wordt meegesleurd en belandt in het bos en in de Leukderbeek. Dit heeft negatieve gevolgen voor de directe omgeving. Planten en dieren kunnen hierdoor niet overleven. Ook op andere plaatsen langs het bos speelt hetzelfde probleem, zoals bij het Bospad en de stroomgebieden van de Bosbeek en de Berghorsbeek. Het water zorgt bovendien voor overlast bij een aantal huizen in Geulle en onbereikbaarheid van stukken land aan het voetpad.

Beschermde vuursalamander

In het gebied leeft een bijzonder dier, de vuursalamander. Dit is een beschermde diersoort die alleen nog maar voorkomt in Zuid-Limburg. Het Bunder- en Elslooërbos is een belangrijke plek voor deze salamander en hij kan zich alleen voortplanten als zijn leefomgeving intact blijft. 

Wateroverlast tegengaan en water vasthouden:
dit zijn de maatregelen die we treffen

Met grondeigenaren in het gebied zijn we in gesprek over duurzaam grondgebruik en grondbewerking, zodat we water beter kunnen vasthouden en daar waar mogelijk kunnen laten infiltreren. We leggen een grasbaan en regenwaterbuffers aan. Zo kunnen we water en meesleurend materiaal makkelijk opvangen. Het regenwater zal deels direct naar deze grasbanen worden geleid (oppervlakkig) en deels via het nieuw aan te leggen regenwaterriool. Als het water eenmaal in de buffer is, kan het water hier mogelijk infiltreren in de grond. Bij extreme buien zal ook de capaciteit van het bestaande vuilwaterriool te klein zijn. Om dit probleem op te lossen, wordt een aparte buffer aangelegd.

Uitvoeringsovereenkomst

Op 4 september 2020 tekenden de Provincie Limburg, gemeente Meerssen en Waterschap Limburg een overeenkomst. Hierin is de gezamenlijke opgave met de bijkomstige maatregelen rondom de Leukderbeek en het Leukdervoetpad vastgelegd.

Informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Waterschap Limburg

Bekijk hier het filmpje van de Provincie Limburg over dit project