Gemeente Meerssen | geluidschermen spoorweglawaai

Artikel Geluidschermen spoorweglawaai

Binnen de gemeente Meerssen liggen veel woningen op een locatie waar verkeersgeluid aanwezig is. Dit speelt o.a. in Geulle, Bunde en (in mindere mate) Meerssen voor wat betreft overlast van spoorweggeluid.

Wettelijke taak

De gemeente heeft de wettelijke taak de bewoners die in de woningen langs het spoor wonen te beschermen tegen het geluid van het spoor. Om dit te kunnen doen, zijn er bij het rijk middelen beschikbaar. Op basis van berekende geluidbelastingen kunnen deze middelen gereserveerd worden voor maatregelen met betrekking tot geluidsreductie.

Project Sanering Spoorweglawaai 

In Bunde speelt op dit moment het project sanering spoorweglawaai. Samen met ProRail heeft de gemeente voor de betreffende woningen een plan opgesteld. Het plan voorziet in het plaatsen van raildempers al of niet gecombineerd met geluidschermen Deze plannen worden door Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) gecontroleerd. Na goedkeuring door BSV worden de meeste kosten door het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat vergoed.

Voor het traject door Bunde worden voor de komende tijd een aantal maatregelen voorbereid. Zo loopt het traject Meerssen II (M2) voor langs Prinses Wilhelminaweg in Bunde. Voor de maatregelen die hier worden getroffen (raildempers en geluidschermen) heeft ProRail een bestek geschreven. Ook is inmiddels vergunning afgegeven. Dit jaar worden op dit traject al de raildempers gelegd. Volgend jaar worden de geluidschermen gebouwd.

Hetzelfde zal naar verwachting het geval zijn voor Meerssen III. Dit deeltraject loopt langs de Hemelboomlaan in Bunde. Ook hiervoor is een bestek geschreven door ProRail. Voor dit stuk is op dit moment nog onduidelijk hoe de geluidwerende maatregelen precies eruit komen te zien. In samenwerking met ProRail brengen we een aantal mogelijke varianten in beeld: hoe zien ze eruit en wat betekenen de maatregelen voor de geluidsafname? Zodra de diverse varianten zijn uitgewerkt, bespreken we deze met de bewoners.

Vragen?

Heeft u vragen over het vervolgproces, neem dan contact op met de projectleiders Jaap Zomerplaag of Edward Wezenberg, tel. 14 043 of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.