Gemeente Meerssen | geluidschermen spoorweglawaai

Artikel Geluidschermen spoorweglawaai

Geluidsschermen langs het spoor
Binnen de gemeente Meerssen liggen veel woningen op een locatie waar verkeersgeluid aanwezig is. Dit speelt o.a. in Geulle, Bunde en (in mindere mate) Meerssen voor wat betreft overlast van spoorweggeluid.

Wettelijke taak

De gemeente heeft de wettelijke taak de bewoners die in de woningen langs het spoor wonen te beschermen tegen het geluid van het spoor. Om dit te kunnen doen, zijn er bij het rijk middelen beschikbaar. Op basis van berekende geluidbelastingen kunnen deze middelen gereserveerd worden voor maatregelen met betrekking tot geluidsreductie.

Project Sanering Spoorweglawaai

In Bunde speelt op dit moment het project sanering spoorweglawaai. Samen met ProRail heeft de gemeente voor de betreffende woningen een plan opgesteld. Het plan voorziet in het plaatsen van raildempers al of niet gecombineerd met geluidschermen. Deze plannen worden door Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) gecontroleerd. Na goedkeuring door BSV worden de meeste kosten door het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat vergoed.

Prinses Wilhelminaweg Bunde

Voor het traject door Bunde worden voor de komende tijd een aantal maatregelen voorbereid. Zo loopt het traject Meerssen II (M2) langs de Prinses Wilhelminaweg in Bunde. Voor de maatregelen die hier worden getroffen (raildempers en geluidschermen) heeft ProRail een bestek geschreven. Ook is inmiddels vergunning afgegeven. Vorig jaar zijn op dit traject al raildempers gelegd. Dit jaar worden de geluidschermen gebouwd.

Hemelboomlaan Bunde

Hetzelfde zal naar verwachting ook het geval zijn voor Meerssen III: het deeltraject langs de Hemelboomlaan in Bunde. Ook hiervoor is een bestek geschreven door ProRail. In overleg met ProRail en na raadpleging van omwonenden kiezen we als gemeente vooralsnog voor geluidsschermen met een hoogte van 1,5 meter. Deze hoogte is berekend vanaf bovenkant spoorstaaf. De hoogte is nog niet definitief zeker, omdat nog een aantal kleinere zaken moeten worden gecontroleerd of herberekend. De verwachting is dat deze maatregelen in 2024 worden gerealiseerd.

Vragen?

Heeft u vragen over het vervolgproces, neem dan contact op met de projectleider Edward Wezenberg, tel. 14 043 of e-mail info@meerssen.nl.