Gemeente Meerssen | Kookstraat - Pletsmolen verkeer

Artikel Kookstraat - Aan de Pletsmolen

Het asfalt van de Kookstraat en Aan de Pletsmolen in Meerssen gaat alweer een tijdje mee en moet volledig vervangen worden. Tijdens deze werkzaamheden gaan we beide straten ook opnieuw inrichten. Hiervoor hebben wij – samen met de bewoners – bekeken hoe we de straten beter kunnen inrichten, zodat er een goede balans komt tussen stoep, parkeerplaatsen, groen en rijweg. De riolering wordt niet vervangen. Deze is nog goed genoeg. Wel vervangen we de huisaansluitingen. Door de nieuwe inrichting van de weg moeten we ook de putten vervangen.

Kookstraat - Aan de Pletsmolen
Ontwerp

Voordat we het ontwerp maakten, hebben wij drie informatieavonden georganiseerd voor de buurt. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we verschillende oplossingen voor de diverse knelpunten aangedragen. De avonden waren druk bezocht. Buurtbewoners dachten goed mee. Deze denk- en inspraaksessies hebben geleid tot het uiteindelijke ontwerp. Dit kun je hieronder downloaden.

Bekijk hier het definitieve ontwerp 

 Dit is een pdf-bestand. Kunt u dit bestand niet lezen? Neem dan contact op met ons gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Op verzoek van de buurt zijn de Kookstraat en Aan de Pletsmolen alleen toegankelijk voor bewoners en verzorgend verkeer. Hiermee hopen we dat de parkeerdruk en het gebruik van de straat als sluiproute tot het verleden behoren. De huidige éénrichtingsborden blijven van kracht.

Onderzoeken

Alle onderzoeken voor de herinrichting van de weg zijn afgerond. In de afgelopen periode hebben we een verkeersonderzoek uitgevoerd om te bekijken in hoeverre het afsluiten van de weg en het parkeren in de straat voor alleen bewoners en hulpverlenende instanties daadwerkelijk werkt. In november (vóór het plaatsen van de bebording) hebben we een nul-meting gedaan. Daarbij hebben we de parkeerdruk en de hoeveelheid verkeer gemeten op meerdere momenten. Inrijden was toen nog toegestaan. In december hebben hetzelfde onderzoek uitgevoerd. De twee metingen zijn met elkaar vergeleken met de volgende conclusie:

In mei 2022 vóór de maatregelen:

  • In Kookstraat en Aan de Pletsmolen lag de parkeerdruk meermaals boven de 100% en leidde dat ook tot foutief parkeren.
  • De gemiddelde intensiteit per dag bedraagt 300, met een maximum van 400 auto's per dag.

In november 2022 na de maatregelen:

  • De parkeerdruk in de Kookstraat is iets afgenomen na het plaatsen van het bord en het uitdelen van briefjes onder de ruitenwissers. Op de briefjes stond dat de straat alleen voor bewoners en hulpverlenenden toegankelijk is. Volgens de waarneming nam de bezetting van de parkeerplaatsen in de Kookstraat af met ongeveer 5%. De parkeerdruk Aan de Pletsmolen liet een grotere daling zien van 35%.
  • De gemiddelde intensiteit per dag bedraagt 180, met een maximum van 250 auto's per dag.

De vergelijking tussen voor en na de maatregelen laat zien, dat de parkeerdruk iets is afgenomen en dat de intensiteit met 40% is afgenomen.

Aanvullende ontwikkeling

In het coalitieakkoord is opgenomen dat we – als gemeente Meerssen – de woningbouw in de gemeente willen stimuleren. Begin 2023 heeft zich een partij gemeld die het terrein tussen de Kuileneindestraat – Kookstraat – Aan de Pletsmolen wil ontwikkelen voor woningbouw. Het college heeft besloten om de plannen van deze partij aan te horen, te onderzoeken en te beoordelen.

Gevolgen voor het proces herinrichting Kookstraat – Aan de Pletsmolen

Een eventuele ontwikkeling op het terrein kan consequenties hebben voor de weg. Denk hierbij aan mogelijke aanpassing van de riolering of aanpassing van de weg in de vorm van extra inritten.

Omdat we de weg in één keer goed willen aanleggen, is besloten om de aanbesteding van de weg nog even uit te stellen. Voor we namelijk verder gaan is het nodig om te weten of deze ontwikkeling mogelijk is en welke invloed deze ontwikkeling heeft op de weg. Eventuele aanpassingen kunnen dan in het plan van de herinrichting worden meegenomen. Ook horen we graag de mening van omwonenden over het voorstel van de herinrichting van de weg.

Eventuele aanpassingen zullen, naar verwachting, geen grote invloed hebben op het huidige ontwerp. Mogelijk moet er een aanpassing aan de riolering komen en / of een voorziening voor een inrit. Het ontwerp zal daarmee dus niet veel wijzigen.

Planning

In de komende maanden wordt er een stedenbouwkundige visie gemaakt rondom het terrein en de plannen voor een eventuele bebouwing. Als deze gereed zijn worden deze door de gemeente beoordeeld. Mocht het ontwerp van de herinrichting van de weg moeten worden aangepast, dan zal dat enige tijd nodig hebben. De verwachting nu is dat we begin 2024 de werkzaamheden kunnen starten. Wij houden u daarover op de hoogte.