Gemeente Meerssen | Kookstraat - Pletsmolen verkeer

Artikel Kookstraat - Aan de Pletsmolen

Het asfalt van de Kookstraat en Aan de Pletsmolen in Meerssen gaat alweer een tijdje mee en moet volledig worden vervangen. Tijdens de werkzaamheden gaan we beide straten ook opnieuw inrichten. Gemeente en bewoners hebben samen bekeken hoe we de straten zodanig kunnen inrichten dat er een goede balans komt tussen rijweg, stoep, parkeerplaatsen en groen. De riolering wordt niet vervangen. Deze is nog goed genoeg. Wel vervangen we de huisaansluitingen. Door de nieuwe inrichting van de weg moeten we ook de putten vervangen.

 Kookstraat - Aan de Pletsmolen

Ontwerp

Voordat we het ontwerp maakten, hebben wij drie meedenkbijeenkomsten georganiseerd voor de buurt. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we verschillende oplossingen voor diverse knelpunten aangedragen. De avonden waren drukbezocht. Buurtbewoners dachten goed mee. De meedenkbijeenkomsten hebben geleid tot het uiteindelijke ontwerp. 

Bekijk hier het definitieve ontwerp (PDF)

Kun je het PDF-bestand niet lezen? Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer  14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.

Verkeersmaatregel

Op verzoek van de buurt zijn de Kookstraat en Aan de Pletsmolen alleen toegankelijk voor bewoners en verzorgend verkeer. Hiermee hopen we dat de parkeerdruk en het gebruik van de straat als sluiproute tot het verleden behoren. De huidige éénrichtingsborden blijven van kracht.

Onderzoeken

Alle onderzoeken voor de herinrichting van de weg zijn afgerond. In de afgelopen periode hebben we een verkeersonderzoek uitgevoerd om te bekijken in hoeverre het afsluiten van de weg en het parkeren in de straat voor alleen bewoners en hulpverlenende instanties daadwerkelijk werkt. In november (vóór het plaatsen van de bebording) hebben we een nulmeting gedaan. Daarbij hebben we op meerdere momenten de parkeerdruk en de hoeveelheid verkeer gemeten. Inrijden was toen nog toegestaan. In december hebben we hetzelfde onderzoek uitgevoerd. De twee metingen zijn met elkaar vergeleken met de volgende conclusie:

In mei 2022 vóór de maatregelen:

  • In de Kookstraat en Aan de Pletsmolen lag de parkeerdruk meermaals boven de 100%, met o.a. foutparkeren tot gevolg.
  • De gemiddelde intensiteit per dag bedraagt 300, met een maximum van 400 auto's per dag.

In november 2022 na de maatregelen:

  • De parkeerdruk in de Kookstraat is iets afgenomen na het plaatsen van het bord en het uitdelen van briefjes onder de ruitenwissers. Op de briefjes stond dat de straat alleen voor bewoners en hulpverlenenden toegankelijk is. Volgens de waarneming nam de bezetting van de parkeerplaatsen in de Kookstraat af met ongeveer 5%. De parkeerdruk Aan de Pletsmolen liet een grotere daling zien van 35%.
  • De gemiddelde intensiteit per dag bedraagt 180, met een maximum van 250 auto's per dag.

De vergelijking tussen voor en na de maatregelen laat zien, dat de parkeerdruk iets is afgenomen en dat de intensiteit met 40% is afgenomen.

Omstreeks augustus hebben wij een enquête bij de bewoners uitgezet om te polsen – met de ervaring van de afgelopen maanden – welk parkeersysteem de voorkeur heeft. Uit de uitslag bleek dat de meerderheid de voorkeur heeft voor het huidige systeem.
Om u hierover te informeren is hier op 14 november een informatieavond voor gehouden

Gevolgen voor het proces herinrichting Kookstraat – Aan de Pletsmolen

Een eventuele ontwikkeling op het terrein kan consequenties hebben voor de weg. Denk hierbij aan mogelijke aanpassing van de riolering of aanpassing van de weg in de vorm van extra inritten.
Omdat we de weg in één keer goed willen aanleggen, is besloten om de aanbesteding van de weg nog even uit te stellen. Voor we namelijk verder gaan is het nodig om te weten of deze ontwikkeling mogelijk is en welke invloed deze ontwikkeling heeft op de weg. Eventuele aanpassingen kunnen dan in het plan van de herinrichting worden meegenomen. Ook horen we graag de mening van omwonenden over het voorstel van de herinrichting van de weg.
Eventuele aanpassingen zullen, naar verwachting, geen grote invloed hebben op het huidige ontwerp. Mogelijk moet er een aanpassing aan de riolering komen en / of een voorziening voor één of meerdere inritten. Het ontwerp zal daarmee dus niet veel wijzigen.

Planning

Op dit moment is het plan Kookstraat – Aan de Pletsmolen gereed voor aanbesteding. Na goedkeuring door het College vab B&W om te kunnen aanbesteden, wordt begin 2024 deze aanbesteding uitgezet. De aanbesteding duurt ongeveer 2 maanden.

Aanvullende ontwikkeling

In het coalitieakkoord is opgenomen dat we – als gemeente Meerssen – de woningbouw in de gemeente willen stimuleren. Begin 2023 heeft zich een partij gemeld die het terrein tussen de Kuileneindestraat – Kookstraat – Aan de Pletsmolen wil ontwikkelen voor woningbouw. Het college heeft besloten om de plannen van deze partij aan te horen, te onderzoeken en te beoordelen.