Gemeente Meerssen | Verkeersstructuur Markt en omgeving

Artikel Voorstel nieuwe verkeersstructuur Markt en omgeving

De gemeente heeft het uitgangspunt om de Markt en de directe omgeving zoveel mogelijk autoluw te maken. Dit houdt in dat het gebied alleen voor noodzakelijk verkeer toegankelijk zal zijn. Dit houdt in: laad- en losverkeer, mindervaliden, hulpdiensten, afvalophaaldiensten, rouw- en trouw-wagens en de bewoners van de woningen achter de Basiliek. Ook zullen er geen openbare parkeerplaatsen in het gebied worden ingericht, op enkele parkeerplekken voor mindervaliden na. De uiteindelijke verkeersstructuur moet een heldere opzet hebben.

Voorstel verkeersstructuur

Voordat het gemeentebestuur een besluit neemt over de verkeersstructuur heeft zij het adviesbureau RHDHV gevraagd hierover advies uit te brengen. Dit bureau heeft gekeken naar de mogelijke varianten voor de verschillende verkeersstromen. Samengevat is het advies als volgt:

In- en uitrijden Markt

Het in- en uitrijden van de Markt zal alleen nog vanaf de kant van de Kruisstraat plaatsvinden. Vanaf de Vredeskapel wordt het gebied afgesloten voor verkeer. Hierdoor wordt het gebied achter de basiliek volledig autovrij en kan dit mooi aansluiten op het Proosdijpark. Het gedeelte van de Kerksteeg achter de Proostenkelder zal nog alleen toegankelijk zijn voor fiets- en voetgangersverkeer.

Laden en lossen horeca

Het laden en lossen voor de horeca kan plaatsvinden door middel van een lus over de Markt. Het advies is om deze lus met de klok mee te doen, zodat de vrachtauto's op de los- en laadstrook voor de horecapanden met de neus richting Kruisstraat staan. Het oostelijk deel van de Markt zal namelijk tweerichting verkeer worden, en op deze wijze heeft het uitrijdende verkeer goed zicht op eventueel inrijdend verkeer.

Milieuperron

Ook de bewoners van de woningen achter de Basiliek zullen het gebied in- en uitrijden aan de zijde van de Kruisstraat. In het gedeelte van de Kerksteeg aan de westzijde van de Basiliek zal een nieuw milieuperron worden aangelegd waar afval van de horeca en de omwonenden wordt verzameld. De vuilniswagens zullen ook in- en uitrijden aan de zijde van de Kruisstraat net als de hulpdiensten.

Parkeren

Er zullen enkele parkeerplekken voor mindervaliden worden ingericht op ca. 50 meter afstand van de Basiliek en het gemeentelijke Klant Contact Centrum. Ook wordt overwogen plekken voor mindervaliden te reserveren in de parkeergarage. Voor het overige worden er geen parkeerplaatsen of flitsparkeerstroken aangelegd. Er wordt voldoende parkeergelegenheid geboden op comfortabele afstand van de Markt, onder andere op 't Bergske en de Stationstraat en de parkeergarage.

Op dit moment zal er niet er voor worden gekozen om te gaan werken met een fysieke afsluiting door een zogenaamde 'bollard' of 'zakpaal'. Een dergelijke oplossing is erg kostbaar en brengt veel consequenties met zich mee, onder andere een pasjessysteem voor toegang. De gemeente zal gaan monitoren of de nieuwe verkeersstructuur en maatregelen werken en worden gerespecteerd. Uiteraard zal er ook gehandhaafd worden op overtredingen van de regels.

Hoe verder?

Eerst wordt het voorstel voor de nieuwe verkeersstructuur besproken met alle belanghebbenden voordat hier een definitief besluit over wordt genomen. Op 29 januari 2024 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden. Ook met de horeca ondernemers in het gebied wordt gesproken. Nadat er een besluit is genomen over de verkeersstructuur zal deze als uitgangspunt dienen voor het ontwerp voor de herinrichting van de Markt en de omgeving.

Verwacht wordt dat het voorlopig ontwerp voor de zomer van 2024 gereed zal zijn. Op basis van dit ontwerp zal de gemeenteraad worden gevraagd het benodigde budget beschikbaar te stellen voor de realisatie.

Het vastgestelde Masterplan zal als basis dienen voor het ontwerp. Hierbij zijn het beperken van verharding men vergroenen, het realiseren van goede loop- en fietsverbindingen belangrijke uitgangspunten.