Gemeente Meerssen | centrumplan kern meerssen

Artikel Centrumplan Kern Meerssen

Markt Meerssen - avondfoto John SondeijkerReconstructie Markt

In 2016 zijn de appartementen in en om het voormalige Proosdijklooster opgeleverd. De openbare ruimte heeft toen een tijdelijke afwerking gekregen. De nieuwe gebouwen vragen echter om een ander plein. De sfeer en intimiteit van het plein nemen toe als de openbare ruimte één geheel vormt en niet is opgesplitst in twee delen. Hiervoor is onderzoek nodig naar de economische functies parkeren & terrassen en het respecteren van het eigendom van het kerkbestuur. De financiering kan niet alleen uit gemeentelijke middelen plaatsvinden. Door het integrale karakter met de bouwprojecten en park is dit project kansrijk voor een provinciale bijdrage ter stimulering van toerisme als economische motor. 

Meerssen-Centrum

De gemeente Meerssen investeert al vele jaren in een duurzame ontwikkeling van het centrumgebied. Daarbij gaat ze ook met nieuwe methoden uit het leertraject aan de slag. Gelet op de schaalgrootte van Meerssen is besloten om bij deze visievorming niet alleen te kijken naar het centrum, maar ook naar de ontwikkelingen in de hele gemeente Meerssen en de regio.Centrale vraag hierbij is hoe Meerssen zich kan profileren temidden van Maastricht, Valkenburg en regio Zuid-Limburg.

Eiland in de Geul

De doorontwikkeling van Meerssen-Centrum biedt kansen om de recreatieve functies te combineren met het ontwikkeltraject 'Eiland in de Geul'. Het 'Eiland' is een groen gebied tussen twee vertakkingen van de Geul op loopafstand van het centrum van Meerssen. Het Eiland in de Geul vormt de verbindende schakel tussen het levendige centrum en het rustige Geuldal. Deze recreatieve functies bieden kansen voor onderlinge versterking. 

Buitengoed Geul & Maas

Het Eiland in de Geul is een deelproject van programma Buitengoed Geul & Maas: een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Maastricht en de Provincie Limburg. Binnen Buitengoed Geul & Maas wordt geëxperimeerd met nieuwe wijzen van samenwerking tussen overheden en ondernemers. Dit gebeurt in de vorm van een praktijkschool: bewoners, ondernemers, adviseurs, overheden en overige partijen werken samen aan planvorming, uitvoering, communicatie en marketing. 

Kansenkaart

De partners in het gebied Eiland in de Geul hebben tijdens een aantal werksessies een kansenkaart ontwikkeld voor verdere samenwerking. Het college van B&W heeft deze Kansenkaart omarmd en besloten de samenwerkende partners te ondersteunen bij de verdere uitwerking van plannen. Hierbij heeft de gemeente aangehaakt bij het landelijke traject 'Anders Werken aan Stad, Dorp en Land' van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Daarmee hebben we gebruik kunnen maken van externe expertise en hebben we de mogelijkheid om kennis te delen met andere gemeenten in het land. Voor deze geïntegeerde aanpak op basis van vergaande participatie heeft de gemeente Meerssen € 25.000,- ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

De grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatadaptatie, energietransitie en het behoud van biodiversiteit zijn door het gemeentebestuur aanleiding geweest te kiezen voor een integrale omgevingsbenadering. Daarbij wordt nadrukkelijk ingespeeld op initiatieven uit de samenleving. Binnen het pilotgebied Eiland in de Geul is geëxperimenteerd met nieuwe samenwerkingsvormen tussen de overheid, lokale ondernemers, verenigingen, stichtingen en gebruikers. Deze samenwerking willen we in de bredere context van de (door-) ontwikkeling van het centrum van Meerssen plaatsen. De beoordelingscommissie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft haar waardering uitgesproken voor de manier waarop de gemeente gebiedsontwikkeling rondom de thematiek van duurzaamheid met de diverse stakeholders heeft weten te verbinden. Ze spreekt vertrouwen uit in de belangrijke rol die de ontwerpers leveren aan de visieontwikkeling van het gebied. Daarmee helpen ze de gemeente om te komen tot een vernieuwend bestuurlijk model. Tot slot willen wij erop wijzen dat de gemeente Meerssen onderdeel is van een lerend netwerk van Limburgse gemeenten, die op eenzelfde wijze anders proberen samen te werken met hun eigen inwoners, verenigingen, ondernemers en bezoekers.

Locatie voormalige basisschool De Gansbeek

Met de samenvoeging van basisschool De Gansbeek en basisschool Op 't Hwagveld in Kindcentrum De Wereldster is het schoolgebouw aan de Gansbaan leeggekomen. De gemeente is de mogelijkheden voor de invulling van deze locatie aan het bekijken. Hierbij wordt met name gekeken naar levensloop bestendig wonen.