Gemeente Meerssen | centrumplan kern meerssen

Artikel Centrumplan Kern Meerssen

Reconstructie Markt

In 2016 zijn de appartementen in en om het voormalige Proosdijklooster opgeleverd. De openbare ruimte heeft toen een tijdelijke afwerking gekregen. De nieuwe gebouwen vragen echter om een ander plein. De sfeer en intimiteit van het plein nemen toe als de openbare ruimte één geheel vormt en niet is opgesplitst in twee delen.

Meerssen-Centrum

De gemeente Meerssen investeert al vele jaren in een duurzame ontwikkeling van het centrumgebied. Bij de herinrichting van de Markt en omgeving kijkt de gemeente naar de verschillende functies van de Markt als ontmoetingshart voor Groot Meerssen. Niet alleen de Markt is hierbij van belang, maar ook hoe de Markt kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Meerssen als centrum. Voor het centrum hebben we diverse thema's die we extra belichten zoals:

  • Historie en erfgoedin samenhang 
  • Natuur, energie & Biodiversiteit
  • Ontmoeten & Verbinden

De herinrichting van de Markt heeft afgelopen jaar weer een nieuwe boost gekregen en wij willen graag met bewoners, ondernemers en derden bekijken hoe we de Markt een aantrekkelijke locatie kunnen maken, waar mensen zich graag verzamelen en vertoeven en hoe de herinrichting van de Markt de relatie met het winkelcentrum kan versterken. We doen dit door middel van informatieavonden en meedenkbijeenkomsten voor omwonenden en ondernemers. 

Omvang van de herinrichting

Waar het in de afgelopen jaren draaide om de herinrichting van de Markt zelf, is de omvang van het project groter geworden. Dat komt doordat we naast de belangen van de Markt ook de belangen van het centrum van Meerssen zelf, duurzaamheidseisen, stedenbouwkunde en cultuurhistorische belangen hebben meegenomen in de herinrichting. De omvang van de herinrichting bevat nu:

  • Herinrichting van de Markt.
  • Herinrichting van het gebied tussen de Markt en de Gansbaan, waarbij rekening wordt gehouden met de herontwikkeling van het Beukeböschke.
  • Vergroening van de verbinding tussen Markt, Proosdijpark en Beekstraat (tussen de Hema en Elektro World Offermans), waarbij het Proosdijpark beter in beeld moet komen vanaf de Markt en andersom.

Op onderstaande afbeelding is het projectgebied in beeld gebracht.

Projectgebied herinrichting Markt

Toekomstwandelingen
Toekomstwandelingen

Op 18 en 19 maart heeft de gemeente een aantal Toekomstwandelingen georganiseerd. Het doel van deze toekomstwandelingen was om samen met inwoners, ondernemers en bezoekers na te denken over een levendig centrumgebied voor Groot Meerssen met de sfeervolle Markt als centrale ontmoetingsplek voor alle inwoners en bezoekers van onze gemeente. Tijdens de Meerssense Toekomstwandelingen hebben we met de deelnemers van gedachten gewisseld en tal van ideën opgehaald. U vindt deze allemaal terug in het Reisverslag

Evenementen en activiteiten op de Markt in relatie tot kunst & cultuur

Denkt u mee?

Locatie voormalige basisschool De Gansbeek

Met de samenvoeging van basisschool De Gansbeek en basisschool Op 't Hwagveld in Kindcentrum De Wereldster is het schoolgebouw aan de Gansbaan leeggekomen. De gemeente is de mogelijkheden voor de invulling van deze locatie aan het bekijken. Hierbij wordt met name gekeken naar levensloop bestendig wonen.

Planning

Nadat wij alle wensen en aandachtspunten in kaart hebben gebracht, wordt een schetsontwerp gemaakt. We houden – waar mogelijk – rekening met de ingebrachte wensen, aandachtspunten en suggesties. Wij vragen echter begrip dat we wellicht niet aan alle wensen tegemoet kunnen komen. Nadat het schetsontwerp is gemaakt, organiseren wij een nieuwe informatieavond om het schetsontwerp toe te lichten. Daarbij geven we aan hoe de verschillende wensen, aandachtspunten en suggesties al dan niet zijn ingevuld. 

---

Masterplan vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 april 2023 heeft de gemeenteraad het bijgestelde Masterplan Centrum Meerssen vastgesteld. Het Masterplan is opgesteld door bureau Mecanoo en bedoeld als inspiratie voor de verdere ontwikkeling van het centrumgebied van Meerssen. De daadwerkelijke uitvoering zal stap voor stap plaatsvinden en is afhankelijk van de middelen, die de gemeenteraad (algemeen bestuur) aan het college van b&w (dagelijks bestuur) ter beschikking kan stellen. De middelen zijn gekoppeld aan concrete uitvoeringsplannen, waarbij de raad nadrukkelijk betrokken wordt. 

Burgerparticipatie

Het nieuwe Masterplan is tot stand gekomen in intensief overleg met o.a. inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de gemeente Meerssen. Dit zal straks ook het geval zijn bij de uitwerking van het Masterplan in concrete uitvoeringsplannen. Bij de uitwerking van de uitvoeringsplannen worden ook de meedenkreacties meegenomen die zijn ontvangen bij het opstellen van het Masterplan. In een latere fase kun je op deze website lezen in hoeverre de gemeente gedane suggesties heeft overgenomen. Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan op onze wekelijkse meentelijke nieuwsbrief Sfeervol Meerssen (onderaan deze pagina).  

Achtergrond

In 1997 heeft de gemeenteraad het oorspronkelijke Masterplan Centrum Meerssen vastgesteld. Het Masterplan was de integrale onderlegger voor de uitvoering van het verkeersplan en diverse stedenbouwkundige deelplannen in het centrumgebied van Meerssen. Het verkeersplan en de deelplannen zijn in de loop der jaren gerealiseerd. Inmiddels heeft onze gemeenschap te maken met nieuwe opgaven op o.a. het gebied van klimaat, energie, wonen en winkelen (gewijzigde consumptiepatronen). Dit alles maakte een actualisatie nodig van de gemeentelijke visie voor het centrum van Meerssen. Bureau Mecanoo onder leiding van creatief directeur Francine Houben heeft daarom van de gemeente Meerssen opdracht gekregen om de gemeentelijke visie voor het centrum van Meerssen (Masterplan) aan te passen.

Bekijk hier het Masterplan Centrum Meerssen (zie agendapunt 8)