Gemeente Meerssen | evenementensubsidie

Artikel Evenementensubsidie

De evenementensubsidie is een subsidie voor eenmalige en vaak kortdurende evenementen die niet onder de andere subsidies vallen en een uitnodigend karakter hebben.

Let op: de aanvraag moet zijn ingediend vóór 1 juli 2024.

Voor wie?

De evenementensubsidie is voor verenigingen of stichtingen die zijn gevestigd of werkzaam zijn in de gemeente Meerssen. Er kan zowel subsidie worden aangevraagd voor structurele (terugkerende) en incidentele (eenmalige) evenementen. Organisaties kunnen jaarlijks één evenementensubsidie ontvangen.

De subsidieaanvraag en het subsidiebedrag wordt beoordeeld en bepaald op basis van de criteria die gesteld zijn. Dit gaat bijvoorbeeld om bezoekers- en/of deelnemersaantallen, herkomst van bezoekers en mediabelangstelling. Er wordt pas subsidie verstrekt als het subsidiebedrag, berekend op basis van de gestelde criteria, meer dan € 1.000,- bedraagt.

Voorwaarden

De voorwaarden treft u aan in het Subsidiebeleid Gemeente Meerssen 2017-2022.

Subsidieplafond

Houd er rekening mee dat de gemeenteraad elk jaar bij vaststelling van de Programmabegroting een zogenaamd 'subsidieplafond' bepaalt. Dit is het totaalbedrag dat de gemeente per categorie uitkeert aan subsidies.

Wordt het subsidieplafond bereikt? Dan kan het bedrag per organisatie lager worden.