Gemeente Meerssen | Gansbeek-Beukeböschke

Artikel Gebiedsontwikkeling Gansbeek-Beukeböschke

Op 13 april 2023 stelde de gemeenteraad het Masterplan vast voor het Centrumgebied Meerssen. De gemeenteraad vroeg bijzondere aandacht voor de inpassing van de bouwmassa van de woningbouw op de locatie van de voormalige basisschool De Gansbeek en gymzaal 't Beukeböschke. De gemeente gaf daarom architectenbureau Mecanoo (tevens opsteller van het Masterplan) opdracht een studie te doen naar mogelijke varianten voor deze bouwmassa.

Uitgangspunten

De varianten moesten voldoen aan de volgende uitgangspunten:

  • Een bouwmassa (programma) met ca. 50 levensloopbestendige appartementen. Er wordt naar gestreefd ook appartementen in het betaalbare segment te realiseren.
  • Het appartementencomplex moet de vorm krijgen van een 'community' met mogelijk gemeenschappelijke voorzieningen en met een groene binnenruimte.
  • Er moet een duidelijke relatie gelegd worden met het Proosdijpark en de Basiliek. Het gebouw moet een impuls geven aan het gebied.
  • De waardevolle bomen en andere groenelementen rond de locatie moeten behouden blijven.
  • Verder moeten er in voldoende parkeerplekken voor de bewoners en bezoekers zijn op de locatie en moet er rekening worden gehouden met de geluidsbelasting van het spoor.

Mecanoo keek ook naar de verschillende kansen in het gebied: het creëren van zichtlijnen, gebruik maken van de aanwezige hoogteverschillen, aansluiten op de wandel- en fietsroutes, verbinding leggen met de aanwezige 'knooppunten' in het gebied, zoals de Vredeskapel en de brug in het Proosdijpark. De nieuwe bebouwing moet ook in goede verhouding staan tot de naastgelegen woningen aan de Gansbaan en niet 'concurreren' met de Basiliek.

Voorkeursvarianten

In een eerste verkenning naar mogelijke varianten voor de bouwmassa is gekeken naar een groot aantal bebouwingsmodellen. Deze beoordeelde de gemeente aan de hand van de gestelde uitgangspunten. Uiteindelijk kwamen hier twee voorkeursvarianten uit. Deze vind je hier beneden. Mecanoo heeft deze de volgende werknamen gegeven:

  • 'Villa Patio' met een veelhoekige vorm en omsloten binnenruimte (patio) en
  • 'Villa Rotunda' met twee gebogen bouwdelen.

Variant Villa Patio

Variant Villa Rotunda

Mecanoo stelt bij beide bouwvarianten voor het parkeren in het gebied tussen het gebouw en het spoor te situeren. Dit kan half verdiept zijn en voorzien van een groen dek. Op deze manier onttrek je het parkeren uit het zicht van de bewoners van het appartementencomplex en omwonenden.

Reageren? 

Reacties op de voorstellen van de gemeente kunnen nog tot en met 9 februari 2024 gestuurd worden naar info@meerssen.nl onder vermelding van 'Plannen Centrum Meerssen'.

Visualisaties

Om een goede indruk te geven hoe het gebied eruit zou kunnen zien heeft Mecanoo de visualisaties voorzien van een suggestie voor de gevels. Deze zijn echter puur indicatief. De uitwerking van de architectuur is in deze fase nog niet aan de orde.

Hoe nu verder?

Voordat er een definitieve afweging wordt gemaakt tussen de varianten en een besluit wordt genomen over welke variant verder wordt uitgewerkt, spreekt de gemeente met de verschillende belanghebbenden. Zo vond er op 29 januari 2024 een openbare informatiebijeenkomst plaats om de resultaten van de studie te presenteren aan omwonenden en andere belangstellenden.

Als een variant is gekozen, stellen we een Omgevingsplan op. Een Omgevingsplan vervangt sinds de inwerking inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024) het vroegere bestemmingsplan. In dit plan leggen we de rooilijnen en de hoogtecontour vast. Nadat we de procedure voor het Omgevingsplan hebben doorlopen en deze is vastgesteld, moet de gemeente het plan aanbesteden onder marktpartijen. Deze moeten het appartementencomplex dan verder gaan ontwikkelen en realiseren.

Door de onderzoeken die nog moeten plaatsvinden, is het moeilijk een concrete planning te geven. Ook zal er andere huisvesting moeten worden gezocht voor de Oekraïense vluchtelingen die momenteel in het voormalig schoolgebouw wonen.

Vragen? 

Bel met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Verkeersstructuur Markt en omgeving