Gemeente Meerssen | Proclaimer

Artikel Proclaimer

De gemeente Meerssen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan deze actueel en juist te houden. Echter: ook webredactie is mensenwerk. Merkt u dat informatie fout, onvolledig of achterhaald is? Laat ons dit weten en wij zorgen voor aanpassing. Wij waarderen uw hulp! U krijgt altijd een reactie op uw melding.

Auteursrecht

De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is - tenzij anders vermeld - eigendom van de gemeente Meerssen en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is toegestaan informatie van de website over te nemen in uw eigen publicatie op voorwaarde dat u de bron vermeldt en het geen commerciële doeleinden dient. Het verveelvoudigen, verspreiden en/of openbaar maken van genoemde informatie op welke wijze dan ook, bijvoorbeeld door druk, fotokopie, fax en/of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand is toegestaan na overleg met en toestemming van de gemeente Meerssen. De gemeente vindt het belangrijk hierbij betrokken te worden omdat ze dan zorg kan dragen voor de correctheid en volledigheid van de informatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met team Communicatie van de gemeente Meerssen. Email: communicatie@meerssen.nl.  

Informatie van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites van andere organisaties. De gemeente Meerssen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites, of de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Ook documenten van derden die via de website van de gemeente Meerssen worden aangeboden blijven wat inhoud betreft voor rekening van de oorspronkelijke organisatie.

Het gemeentelijke logo, foto's en ander grafisch materiaal op deze website mag niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt. Hiervoor is schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar.

Met vragen over deze proclaimer kunt u terecht bij ons Klant Contact Centrum.

Elektronisch bestuurlijk verkeer

Sinds 1 juli 2004 is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgebreid met regels voor het verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen. U kunt daarbij denken aan het elektronisch aanvragen van vergunningen, ontheffingen en subsidies. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn hier nog de nodige organisatorische en technische aanpassingen voor nodig. Totdat dit is geregeld, kunt u zich in dergelijke (formele) gevallen uitsluitend per ondertekende brief tot de gemeente te wenden.

E-mail-disclaimer

Indien een e-mailbericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht uit uw bestanden te verwijderen. U mag dit bericht niet verder verspreiden. Bij de verzending van berichten via email dient u, omdat deze berichten via derden worden verzonden, rekening te houden met de mogelijkheid van bijvoorbeeld vertragingen of fouten in de overbrenging. Ook is het mogelijk dat virussen buiten medeweten van de gemeente of haar medewerkers via haar email worden verspreid. De gemeente Meerssen is daarom niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van email, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleert de gemeente Meerssen haar uitgaande email op aanwezigheid van virussen. Aan de inhoud van emailberichten kunnen geen rechten jegens de gemeente of een van haar bestuursorganen worden ontleend. Indien u een officiële beslissing van de gemeente wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn (zoals een vergunning, een subsidiebesluit of een overeenkomst), is een emailbericht onvoldoende. U kunt dan om een ondertekende brief verzoeken.

Privacy

Privacyverklaring gemeente Meerssen

Cookiebeleid

Lees hier verder.

ENGLISH

E-mail disclaimer Municipality of  Meerssen

If you are not the intended recipient of an e-mail sent under the authority of the Municipality of Meerssen, we urgently request that you notify the sender and that you delete the e-mail and any copies from your system. It is forbidden to distribute the information any further. We expressly point out that there are risks associated with the use of e-mail. The Municipality of Meerssen shall not accept any liability whatsoever for damage resulting from the use of e-mail. Legally binding obligations/decisions (as a contract or a permission) can only arise for the Municipality of Meerssen by means of a written letter, signed by an authorized representative. You can ask us for such a letter.

Privacy

The information which you send by e-mail, will exclusively be used for the purpose of rendering the required service or information.

Municipality of Meerssen (the Netherlands)
P.O.-box 90, 6230 AB Meerssen
Telephone: +31 43 3661661
E-mail: info@meerssen.nl
Website: www.meerssen.nl