Gemeente Meerssen | griffie

Artikel Griffie

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie. De griffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies voor te bereiden en goed te laten verlopen. Inclusief verspreiding van de daarvoor benodigde stukken. Maar ook de verslaglegging van deze vergaderingen en de afwerking/bewaking van raadsbesluiten en bestuursopdrachten horen bij de taak van de griffie.

Adviesfunctie

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zit de griffier naast de voorzitter (de burgemeester) en ondersteunt haar in haar taak als voorzitter van de vergadering. Ze bekijkt of ingediende moties op de juiste wijze zijn opgesteld, begeleidt de stemrondes en houdt in de gaten of de vergadering verloopt volgens het Reglement van Orde.
Daarnaast adviseert de griffie het presidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad) en ondersteunt ze het fractievoorzittersoverleg, de raadsvoorzitter en de commissievoorzitters. Ook adviseert ze gemeenteraadsleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen, nota's en initiatiefvoorstellen. Tevens vindt er advisering plaats rondom het stellen van de strategische beleidskaders en het controleren van het uitgevoerde beleid. Bij de taken hoort ook de communicatie voor de raad en het onderhouden van relaties met voor de raad belangrijke actoren.

Andere taken

Naast de adviesfunctie heeft de griffie nog andere taken. Zo verleent de griffie gevraagd en ongevraagd bijstand aan de raad en het presidium. Ook treedt de griffier als vertegenwoordiger van de raad op en draagt zorg voor een actieve betrokkenheid in diverse lokale en regionale netwerken. Tot slot zorgt de griffie voor een optimale inrichting en uitvoering van procedures rondom besluitvorming.

Griffie Gemeente Meerssen

Bij de gemeente Meerssen bestaat de griffie uit zeven personen:

  • Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen
  • Griffiemedewerker Wesley Vansimpsen
  • Griffiemedewerker en communicatiemedewerker Iris Donkers
  • Adjunct griffier mr. Jules Vaessen
  • Raadsadviseur en communicatieadviseur mr. Ingeborg Leurs
  • Griffiesecretaresse Ellis Silverentand
  • Communicatieadviseur Didier Wuijts

Contact

U kunt de griffie van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur bereiken via het algemene telefoonnummer 14-043 of per e-mail via griffiebureau@meerssen.nl
Daarnaast kunt u contact opnemen met de medewerkers van de griffie.

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen
telefoon 043-3661674
e-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl  

Griffiemedewerker Wesley Vansimpsen
Griffiemedewerker Wesley Vansimpsen
telefoon 043-3661655
e-mail: wesley.vansimpsen@meerssen.nl

Griffiemedewerker Iris Donkers
Griffiemedewerker Iris Donkers
telefoon 043-3661656
e-mail: iris.donkers@meerssen.nl

Jules Vaessen

Adjunct griffier mr. Jules Vaessen
telefoon 043-3661672
e-mail: jules.vaessen@meerssen.nl

Ingeborg Leurs

Raadsadviseur en communicatieadviseur mr. Ingeborg Leurs
telefoon 043-3661675
e-mail: ingeborg.leurs@meerssen.nl

Ellis Silverentand

Griffiesecretaresse Ellis Silverentand
telefoon 043-3661694
e-mail: ellis.silverentand@meerssen.nl

Didier Wuijts

Communicatieadviseur Didier Wuijts
telefoon 043-3661661
e-mail: didier.wuijts@meerssen.nl