Gemeente Meerssen | Woonbehoefteonderzoek Gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Woonbehoefteonderzoek Gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 06 juli 2023 08:55

woning
De regio Maastricht Heuvelland voerde afgelopen jaar een regionaal woonbehoefteonderzoek uit. Hierin onderzocht de regio aan hoeveel en bovenal welke soort woningen er behoefte is nu en in de toekomst. Gemeente Meerssen voerde een dergelijk behoefteonderzoek uit om per woonkern te bekijken aan welke soort woningen er in Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten behoefte is.

In het Woonbehoefteonderzoek van de gemeente Meerssen brachten we per kern in beeld wat de (historische) demografische ontwikkelingen zijn, hoe de woningmarkt is, wat de verwachte huishoudensontwikkeling is en aan welke soort woningen er naar de toekomst toe behoefte is.

De resultaten en adviezen uit het woonbehoefteonderzoek vormen de uitgangspunten voor de actualisatie van het uitvoeringsprogramma woningbouw. Dit is een onderdeel van de Woonvisie. We hebben nu op woonkernniveau een onderbouwing voor nieuwe woningbouwplannen en zien zo welke type woningen nog onvoldoende zijn meegenomen in nieuwbouwplannen. Daar kunnen we dan gericht mee aan de slag, zodat we aan de afspraken in de regionale woondeals voldoen.

Wethouder Wonen Bjorn Molling: "Wij hebben voor komende jaren uitgesproken minstens 150 - met ambitie tot 500 wooneenheden - toe te voegen in een mix van verschillende woningcategorieën. Meer (betaalbare) woningen zijn nodig voor senioren én jongeren die graag in hun eigen dorpskern blijven wonen. Daar waar nog ruimte is voor kwaliteitsverbetering en vernieuwing willen we dit in álle woonkernen mogelijk maken. Met dit onderzoek weten we waar in de afzonderlijke kernen de behoefte ligt."