Gemeente Meerssen | Waarschuwing voor wilde zwijnen in de natuur

Nieuwsbericht Waarschuwing voor wilde zwijnen in de natuur

Gepubliceerd op: 01 juni 2023 14:15

Gemeente Meerssen heeft inwoners en bezoekers van natuurgebieden al eerder geattendeerd op de gevaren van wilde zwijnen in de natuur. Dat hebben we gedaan door waarschuwingsbordjes op te hangen bij de toegangen tot de natuurgebieden en door berichten te plaatsen in de gemeentelijke media. Verder houden we contact met de Faunabeheereenheid en de Wildbeheereenheid om de situatie te monitoren en te bekijken of aanvullende maatregelen mogelijk zijn.

Wat doet de Faunabeheereenheid

De Faunabeheereenheid coördineert de uitvoering van het faunabeheer in onze provincie. Voor elke diersoort of groep van diersoorten stelt de Faunabeheereenheid een Faunabeheerplan op. In elk Faunabeheerplan staat onder andere hoeveel dieren er zijn, of hun aantal toe- of afneemt, welke schade de diersoort veroorzaakt en een overzicht van de maatregelen die genomen kunnen worden om schade door en aan deze soort te voorkómen. Als deze maatregelen onvoldoende effect hebben, staat in het Faunabeheerplan ook beschreven welke mogelijkheden er zijn om in te grijpen. Het Faunabeheerplan heeft goedkeuring nodig van het provinciebestuur en heeft een looptijd van maximaal zes jaar.

Wat doet de Wildbeheereenheid

De Wildbeheereenheid is een lokaal samenwerkingsverband van jagers, grondbezitters en andere betrokkenen. De WBE is een vereniging, gericht op duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht. Jagers zijn het hele jaar actief in hun jachtvelden. De WBE organiseert tellingen en faciliteert haar leden bij beheer en schadebestrijding, bijvoorbeeld door ontheffingen vanuit de provinciale Faunabeheereenheid door te geven aan haar leden. Jagers zijn wettelijk verplicht om een administratie bij te houden van het aantal dieren dat zij hebben geschoten. De tellingen van de WBE's vormen een belangrijke bron van informatie voor het provinciale Faunabeheerplan.

Waarschuwing

Ondanks alle wildbeheermaatregelen hebben zich de afgelopen tijd incidenten voorgedaan. Wilde zwijnen gaan mensen het liefst uit de weg, maar als ze zich opgejaagd voelen of jonge zwijntjes bij zich hebben, kunnen ze agressief gedrag vertonen. We adviseren dan ook dringend om vooralsnog weg te blijven uit natuurgebieden en zeker na zonsondergang niet in of in de nabijheid van een natuurgebied te wandelen of te fietsen. Dit zijn o.a. het Kalverbosch, Humcoven, Vliek, Waterval, Raar, Geuldal en de Curfsgroeve, maar je kunt rondtrekkende zwijnen ook in andere natuurgebieden tegenkomen. 

Ga je hier toch wandelen of fietsen?

Blijf op de paden en houd je hond kort aan de lijn.

Overlast melden

Je kunt overlast van wilde zwijnen melden bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Eerdere berichtgeving met tips hoe te handelen