Gemeente Meerssen | Resultaten enquête afval: Meerssen best tevreden en steunt principe 'de vervuiler betaalt'

Nieuwsbericht Resultaten enquête afval: Meerssen best tevreden en steunt principe 'de vervuiler betaalt'

Gepubliceerd op: 11 mei 2023 12:00

Resultaten enquete afval
De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul werken samen aan een nieuw regionaal afval- en grondstoffenbeleid. Vanuit de gemeenteraden zijn drie klankbordgroepen samengesteld, die kijken hoe de afvalinzameling er de komende jaren gaat uitzien. Ze moeten daarbij rekening houden met allerlei regels, doelstellingen en ontwikkelingen. Daarnaast willen we uiteraard ook graag onze inwoners hierbij betrekken en weten wat er op het gebied van afval bij de inwoners leeft. Doen we het een beetje goed? Moet er wat veranderen? En zo ja, wat dan? Maar ook: zijn inwoners bereid iets meer te betalen voor meer dienstverlening? Of willen ze liever minder betalen en vinden ze het niet erg als de dienstverlening dan wat minder is? Om meer te weten te komen hoe de inwoners over de afvalinzameling denken, is er eind januari / begin februari van dit jaar een inwonersenquête gehouden. De resultaten zijn inmiddels bekend.

Enquête

Via de gemeentelijke website, digitale nieuwsbrief, gemeentepagina in huis-aan-huisblad de Geulbode en gemeentelijke sociale media-accounts zijn inwoners opgeroepen deel te nemen aan de enquête. Daar is goed gehoor aan gegeven. Met 386 deelnemers is er sprake van een representatief onderzoek. Hartelijk dank voor jullie hulp!

Tevredenheid

Uiteraard is de tevredenheid gemeten. Inwoners zijn het meest tevreden over het huis-aan-huis ophalen van plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD) en het huis-aan-huis ophalen van oud papier en karton. Deze onderdelen worden beide met een 8,2 beoordeeld. Over handhaving & toezicht waren inwoners het minst tevreden.

Service

De inwoners is ook gevraagd of ze eventueel meer zouden willen betalen voor een hogere service. Iets meer dan de helft (56%) is niet bereid om daarvoor te betalen. Vier op de tien respondenten (38%) wil dat wel. Daarnaast is gevraagd of de gemeente moet blijven werken met het principe 'de vervuiler betaalt'. Een ruime meerderheid (90%) vindt dat we dit moeten blijven doen. Iemand die meer ongescheiden restafval aanbiedt, moet meer restzakken kopen en betaalt dus meer.

Stellingen

We hebben de inwoners daarnaast drie stellingen voorgelegd. Ze konden kiezen welke zij het belangrijkste vinden:

  1. Het moet zo makkelijk mogelijk zijn om afval (gescheiden) aan te bieden (44%)
  2. De afvalstoffenheffing moet zo laag mogelijk zijn (38%)
  3. We moeten zorgen dat er zo weinig mogelijk afval ontstaat (18%)

Bij het opstellen van het nieuwe regionale afvalbeleid wordt ook gekeken naar andere manieren van inzamelen. Dat speelt vooral bij de laagbouw. Bijvoorbeeld PMD inzamelen in een minicontainer en restafval wegbrengen naar een ondergrondse container. Uit de enquête is niet echt een voorkeur naar boven gekomen.

GFT

Meerssen is kampioen GFT-inzamelen. Dat komt vooral omdat bij de GFT-kliko's ook grof tuinafval mag worden aangeboden. Driekwart van de inwoners geeft aan dat ze wel eens grof tuinafval aanbieden. Omdat het opladen van dit grof tuinafval zwaar werk is en de norm voor de arbeidsbelasting strenger is geworden, vroegen we inwoners hoe zij denken over een ander manier of frequentie van inzamelen. 64% geeft aan het geen probleem te vinden als er in de wintermaanden 1x per maand wordt ingezameld en in de zomer 1x per twee weken.

Liefst 80 procent van de deelnemers staat er voor open dat het grof tuinafval / takkenbossen op een andere manier wordt opgehaald. Dus niet meert samen met de GFT-containers. Een ruime meerderheid (54%) kiest dan voor het op afspraak laten ophalen, 38% voor speciale takkenroutes een aantal keren per jaar en 28% voor big bags voor grof tuinafval. 1 op de 5 ondervraagden vindt het prima zoals het nu is.

Milieuparken

De gemeente Meerssen heeft geen eigen milieupark. Om hun afval weg te brengen, kunnen gebruikmaken van de milieuparken in Maastricht en Valkenburg. Ze mogen ook gebruik maken van de milieuparken van Rd4. We vroegen de deelnemers een de enquête of zij problemen hebben om een milieupark te bezoeken. 76% zegt geen problemen te ervaren. Een aantal inwoners geeft aan geen vervoer te hebben, de gezondheid het niet toelaat, het te duur te vinden of problemen te hebben met de openingstijden. We stelden ook de vraag welk principe hun voorkeur heeft met betrekking tot de kosten op het milieupark: gratis of de vervuiler betaalt. 78% kiest dan voor de vervuiler betaalt.

Hoe nu verder?

De resultaten van de inwonersenquête worden betrokken bij het opstellen van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid. Dat wordt nu verder uitgewerkt. Zodra het concept-beleid klaar is, komen we bij jou terug en kun je reageren hierop. We horen dat graag jouw op- of aanmerkingen, ideeën en tips.

Naar verwachting zal de gemeenteraad het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid eind 2023/begin 2024 behandelen tijdens een raadsvergadering.

We houden je op de hoogte!

In het raadsinformatiesysteem vind je een raadsinformatiebrief over dit onderwerp.