Gemeente Meerssen | Meldpunt Wet Goed Verhuurderschap

Nieuwsbericht Meldpunt Wet Goed Verhuurderschap

Gepubliceerd op: 02 januari 2024 14:20

Wet goed verhuurderschap
Per 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap ingegaan. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten. Door een norm voor goed verhuurderschap te introduceren en gemeenten de mogelijkheid te geven een verhuurvergunning te verplichten, kunnen gemeenten actief sturen op goed verhuurderschap. Meer uitleg over deze wet: bekijk dit filmpje

Houdt jouw verhuurder zich niet aan deze regels?

Dan kun je hiervan een melding doen. Je kunt melding maken bij Meldpunt Goed Verhuurderschap Gemeente Meerssen via:

Postadres
Meldpunt Goed Verhuurderschap Gemeente Meerssen
Postbus 616
6200 MD Maastricht

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Bonnefantenstraat 2
6211 KL Maastricht

Websitewww.goedverhuurderschapmeerssen.nl

Telefoonnummer043-3885000
Telefonisch bereikbaar van maandag-vrijdag van 09.00-17.00 uur.

Het is ook mogelijk anoniem een melding te maken. Vermeld dit uitdrukkelijk als je contact opneemt met het meldpunt. Let op: dit kan gevolgen hebben voor de behandeling en beoordeling door de gemeente.

Als uit jouw melding niet blijkt dat er sprake is van een normoverschrijding, dan zal het meldpunt je informeren welke instantie of organisatie je verder kan helpen.

Wat houdt de Wet Goed Verhuurderschap in?

De wet is een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap. Deze norm ziet toe op het gedrag dat van goede verhuurders en verhuurbemiddelaars verwacht mag worden in relatie tot woningzoekenden en huurders. De algemene regels zijn van toepassing op het gehele verhuurproces en op zowel de reguliere verhuur van woonruimte als de verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten.

Discriminatie

Discriminatie is niet toegestaan. Er mag geen onderscheid worden gemaakt op grond van ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte.

Intimidatie

Intimidatie (iemand die door lichamelijk of psychisch geweld, dreiging met geweld of een feitelijkheid wordt gedwongen om iets te doen of niet te doen) van woningzoekenden en huurders komt in veel vormen voor en is niet toegestaan.

Schriftelijkheidsvereiste

Een verhuurder of de verhuurbemiddelaar is verplicht om de huurovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Ook als de huurovereenkomst mondeling is aangegaan. Bij arbeidsmigranten moet de arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst separaat worden overeengekomen.

Informatieverstrekkingsplicht

De huurder moet op de hoogte zijn van zijn of haar rechten en plichten. De verhuurder of de verhuurbemiddelaar heeft de plicht om schriftelijk en op een duidelijke en begrijpelijke wijze informatie aan de huurder te verstrekken. Het gaat hierbij onder meer om de wettelijke rechten en plichten van de huurder ten aanzien van de woning, voor zover deze rechten en plichten niet in de huurovereenkomst zijn opgenomen.

Verbod op het in rekening brengen van dubbele bemiddelingskosten

Specifiek voor verhuurbemiddelaars is in dit wetsvoorstel opgenomen dat het niet is toegestaan om dubbele bemiddelingskosten in rekening te brengen. Bemiddelingskosten heten in de praktijk soms ook contract of administratiekosten, ook dat is dan niet toegestaan.

Waarborgsom

De waarborgsom die de huurder moet betalen mag niet meer zijn dan twee keer de kale huurprijs. Dat is de huurprijs zonder servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen, meubilair en overige voorzieningen. Daarnaast moet de waarborgsom uiterlijk 14 dagen na beëindiging van de huur worden terugbetaald aan de huurder, tenzij er sprake is van schade.

Servicekosten

De verhuurder moet jaarlijks schriftelijk een specificatie maken van de gemaakte servicekosten en deze delen met de huurder. Ook moet bij de berekening, verantwoording en verhoging van het voorschotbedrag aan de wettelijke regels worden voldoen, zoals die staan in artikel 7:259 en 7:261 Burgerlijk Wetboek.