Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 25 mei 2023

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 25 mei 2023

Gepubliceerd op: 16 mei 2023 12:40

Raad
Op donderdag 25 mei 2023 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 18.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl of op televisie bij de lokale omroep Meer Vandaag.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 13-04-2023
 • Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 08-05-2023)
 • Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) en Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
 • Raadsvoorstel Vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 2023
 • Initiatiefvoorstel BRUG-M
 • Raadsvoorstel Begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2024
 • Raadsvoorstel Aanpak strategische toekomstvisie en omgevingsvisie
 • Raadsvoorstel betreffende de 1e begrotingswijziging 2023, kadernota 2024, ontwerp begroting 2024 en de ontwerp meerjarenraming 2025-2027 van de Gr BsGW
 • Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Meerssen 2023
 • Raadsvoorstel Toekomstbestendige begraafplaatsen
 • Raadsvoorstel Herziening verordening onderwijshuisvesting
 • Raadsvoorstel inzake inhuur externe deskundigheid aangaande het accommodatiebeleid
 • Raadsvoorstel RUD Zuid-Limburg Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
 • Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Nota Bodembeheer 2023 en de Bodemkwaliteitskaart 2023
 • Raadsvoorstel inzake incidentele en structurele middelen budget inhuur derden 2023 e.v.
 • Moties vreemd aan de orde van de dag
 • Besloten vergadering

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl