Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 15 juni 2023

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 15 juni 2023

Gepubliceerd op: 07 juni 2023 13:35

Op donderdag 15 juni 2023 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl of op televisie bij de lokale omroep Meer Vandaag.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 25-05-2023
 • Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 26-05-2023)
 • Raadsvoorstel Benoeming en beëdiging Burgerlid
 • Raadsvoorstel Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. L.T.J.M. Bongarts
 • Raadsvoorstel Ontwerpbesluit tot oprichting van – en deelname aan – de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
 • Raadsvoorstel GGD Zuid-Limburg: pro forma begroting 2024, meerjarenbeleidsplan 2024-2026 en jaarverslag 2022
 • Raadsvoorstel Omnibuzz Jaarverslag 2022, Begroting 2023-2, Begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027
 • Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Camping 't Geuldal
 • Raadsvoorstel Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) 2024-2027
 • Raadsvoorstel Vaststellen groenbeleidsplan 2023-2043 en Beheernotitie groen
 • Raadsvoorstel bestemmingsplan Vliegenstraat 56-58b te Bunde
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl