Gemeente Meerssen | Agenda raadsadviesvergadering donderdag 22 juni 2023

Nieuwsbericht Agenda raadsadviesvergadering donderdag 22 juni 2023

Gepubliceerd op: 07 juni 2023 13:35

Op donderdag 22 juni 2023 vindt er een digitale raadsadviesvergadering plaats. De vergadering start om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 6 juli 2023. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Concept-agenda donderdag 22 juni 2023

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-samenvattingen raadsadviesvergaderingen d.d. 31-05-2023 en 01-06-2023
  • Spreekrecht
  • Raadsvoorstel betreffende harmonisatie BsGW / prijsopgave maatwerkoplossingen
  • Raadsvoorstel Geul en Maas concept-jaarrekening 2022 en begroting 2024
  • Raadsvoorstel vaststellen Jaarstukken 2022 en bestemming voordelig resultaat van de rekening van baten en lasten 2022
  • Raadsvoorstel inzake 1e Bestuursrapportage 2023
  • Raadsvoorstel Kaderbrief 2024-2027
  • Algemene rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl