Gemeente Meerssen | Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomsten woensdag 27 maart en donderdag 28 maart 2024

Nieuwsbericht Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomsten woensdag 27 maart en donderdag 28 maart 2024

Gepubliceerd op: 15 maart 2024 11:30

Op woensdag 27 maart en donderdag 28 maart 2024 vinden er oordeelsvormende raadsbijeenkomsten plaats. De vergaderingen starten om 19.00 uur en vinden plaats in de bedrijfskantine van het gemeentehuis te Meerssen. Tevens kunt u de vergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Oordeelsvormende Raadsbijeenkomsten

De oordeelsvormende raadsbijeenkomsten vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 11 April 2024. In deze bijeenkomsten vinden raadsverkenningen plaats die zijn gericht op informatieverstrekking aan en oordeelsvorming van de leden van de Raad. In oordeelsvormende raadsbijeenkomsten worden ook raadsvoorstellen behandeld en wordt door de vergadering de gewenste behandelwijze in de aanstaande besluitvormende raadsvergadering aangegeven.

Concept-agenda woensdag 27 maart 2024

• Opening en mededelingen voorzitter
• Vaststellen concept-agenda
• Vaststellen concept-samenvattingen van de Oordeelsvormende Raadsbijeenkomsten d.d. 28-02-2024 en 29-02-2024
• Spreekrecht
• Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
• Raadsvoorstel budget aanbesteding vak applicatie Sociaal Domein
• Raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
• Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijk Regeling Omnibuzz als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
• Raadsvoorstel inzake vaststellen van het concept Programma van Eisen d.d. 21-02-2024 voor de nieuwe raadzaal die multifunctioneel gebruikt kan worden en het opstarten van het vervolgtraject.
• Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (wgr)
• Raadsvoorstel Wijziging GR RUD Zuid-Limburg als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
• Overzicht toezeggingen en moties
• Rondvraag

Concept-agenda donderdag 28 maart 2024

• Opening en mededelingen voorzitter
• Vaststellen concept-agenda
• Vaststellen concept-samenvattingen van de Oordeelsvormende Raadsbijeenkomsten d.d. 28-02-2024 en 29-02-2024
• Spreekrecht
• Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Meerssen
• Raadsvoorstel derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
• Raadsvoorstel tot het benoemen van de leden van de Adviescommissie fysieke leefomgeving
• Overzicht toezeggingen en moties
• Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl