Gemeente Meerssen | Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst woensdag 28 februari en donderdag 29 februari 2024

Nieuwsbericht Agenda oordeelsvormende raadsbijeenkomst woensdag 28 februari en donderdag 29 februari 2024

Gepubliceerd op: 20 februari 2024 12:20

Op woensdag 28 februari en donderdag 29 februari 2024 vinden er oordeelsvormende raadsbijeenkomsten plaats. De vergaderingen starten om 19.00 uur en vinden plaats in de bedrijfskantine van het gemeentehuis te Meerssen. Tevens kunt u de vergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Oordeelsvormende Raadsbijeenkomsten

De oordeelsvormende raadsbijeenkomsten vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 14 maart 2024. In deze bijeenkomsten vinden raadsverkenningen plaats die zijn gericht op informatieverstrekking aan en oordeelsvorming van de leden van de Raad. In oordeelsvormende raadsbijeenkomsten worden ook raadsvoorstellen behandeld en wordt door de vergadering de gewenste behandelwijze in de aanstaande besluitvormende raadsvergadering aangegeven.

Concept-agenda woensdag 28 februari 2024

• Opening en mededelingen voorzitter
• Vaststellen concept-agenda
• Vaststellen concept-samenvatting van de Oordeelsvormende Raadsbijeenkomst d.d. 18-01-2024
• Spreekrecht
• Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2024-2027
• Raadsvoorstel Financiële consequenties informatiebeveiligings- en privacybeleid
• Overzicht toezeggingen en moties
• Rondvraag

Concept-agenda donderdag 29 februari 2024

• Opening en mededelingen voorzitter
• Vaststellen concept-agenda
• Vaststellen concept-samenvatting van de Oordeelsvormende Raadsbijeenkomst d.d. 18-01-2024
• Spreekrecht
• Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling SZMH – zienswijzeprocedure
• Raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een aanvullende gemeentelijke bijdrage in de transformatie van de St. Agneskerk tot een Multi Functioneel Centrum met een regionale Concertzaal
• Raadsvoorstel voorbereidingskrediet stedenbouwkundig- en landschapsplan, planologische procedure en aanbestedingstraject gebiedsontwikkeling voormalige BS In 't Riet en omgeving te Geulle
• Raadsvoorstel Verordening op de heffing en invordering van de precariobelasting 2024
• Overzicht toezeggingen en moties
• Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl