Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 6-12-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 6-12-2022

Gepubliceerd op: 14 december 2022 12:50

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 december 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 november 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 29 november 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 29 november 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 29 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Beslissing op bezwaarschrift tegen aanvraag omgevingsvergunning voor legaliseren terrasoverkapping op perceel aan Frankenstraat te Rothem

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 21 november 2022;
  2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift van reclamant niet-ontvankelijk te verklaren.

Start procedure bestemmingsplan Vliegenstraat 56-58b te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening jo. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de procedure te starten om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Vliegenstraat 56-58b te Bunde ten behoeve van 15 levensloopbestendige appartementen en daartoe het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Verlenging overeenkomst met Curo Pomptechniek

Besluit: het college van B&W heeft besloten om het contract met Curo Pomptechniek te verlengen met 1 jaar.