Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 27-02-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 27-02-2024

Gepubliceerd op: 06 maart 2024 16:25

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 februari 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 20 februari 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 20 februari 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 20 februari 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen
Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Herhaald verzoek opvang vluchtelingen Meerssenerbergweg 2 te Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Geen medewerking te verlenen inzake de opvang van vluchtelingen aan de Meerssenerbergweg 2 te Ulestraten;
2. in te stemmen met de concept-antwoordbrief aan de eigenaar van het perceel aan de Meerssenerbergweg 2 te Ulestraten.

Voorzien in de financieringsbehoefte van Wonen Meerssen in 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten tot:
1. Het aangaan van 3 nieuwe geldleningen in 2024 ad € 1.200.000,-- per lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) tegen rentepercentages van respectievelijk 3,435 %, 3,425 % en 3,41 % met looptijden van 20, 21 en 22 jaar;
2. het doorlenen van deze 3 geldleningen ad € 1.200.000,-- per lening aan Wonen Meerssen met dezelfde looptijden en met een risico-opslag van 0,2%.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie KIJK!!! inzake biodiversiteit en groenbeleid

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie KIJK!!! inzake biodiversiteit en groenbeleid te beantwoorden conform concept-brief.

Gunning aanbesteding restafvalzakken aan Sphere

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. De productie van restafvalzakken te gunnen aan Sphere;
2. Sphere conform concept-brief daarvan op de hoogte te stellen.

Dienstverleningsovereenkomst Milieu en Afval met MTB Regio Maastricht NV

Besluit: het college van B&W heeft besloten de dienstverlening van MTB regio Maastricht NV op het gebied van milieu en afval te formaliseren voor de periode van 2024 - 2027 conform concept-dienstverleningsovereenkomst (DVO), bestaande uit deel A (algemene bepalingen), deel B (productbladen), deel C (Tarievenoverzicht).

Raadsvoorstel Verordening op de heffing en invordering van de precariobelasting 2024: verzoek aan Presidium tot afvoering van raadsagenda van 14 maart 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten het Presidium te verzoeken het raadsvoorstel Verordening op de heffing en invordering van de precariobelasting 2024 af te voeren van de Raadsagenda van 14 maart 2024 vanwege de behoefte aan nadere info.