Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 20-06-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 20-06-2023

Gepubliceerd op: 05 juli 2023 10:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 juni 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 juni 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 12 juni 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 13 juni 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 13 juni 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Aanwijzingsbesluiten toezichthouders fysieke leefomgeving gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. De aanwijzingsbesluiten toezichthouders fysieke leefomgeving gemeente Meerssen conform de concepten vast te stellen;
  2. de aanwijzingsbesluiten toezichthouders fysieke leefomgeving in werking te laten treden gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Verordening fysieke leefomgeving Meerssen 2023.

Verstrekken documenten Woo (Wet open overheid)-verzoek ten aanzien van projecten en procedures St. Catharinastraat te Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het besluit tot verstrekking van de beschikbare gegevens zoals in het Woo-verzoek door verzoeker is verzocht. Hierbij is de mogelijkheid om een beroep te doen op de uitzonderingsgronden in acht genomen. Dit betreft het anonimiseren van persoonsnamen hetgeen geen collegeleden betreft (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer). Tevens concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens, informatie die al reeds openbaar is en informatie die buiten de reikwijdte van het verzoek valt.

Overeenkomst Hartveilig AED (Automatische Externe Defibrillator)-netwerk 2023-2027

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de overeenkomst met Hartveilig over de werkzaamheden voor het reanimatienetwerk in de gemeente Meerssen.

Aankoop speeltoestellen in Ulestraten (de Steeg en Schoolplein)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de aankoop en plaatsing van de speeltoestellen voor op het Schoolplein en de Steeg in Ulestraten, voor een totaalbedrag van € 33.545,-- (exclusief BTW).

Jaarverslag leerplicht en leerlingenvervoer 2021-2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief leerplicht en leerlingenvervoer 2021-2022;
  2. het jaarverslag leerplicht en leerlingenvervoer 2021-2022 te delen met de gemeenteraad.

Gebiedsontwikkeling In ´t Riet: integraal aanpakken in de gebiedsontwikkeling In 't Riet van gemeenschapshuis De Kleiaove en het gebruik van voormalige basisschool In ´t Riet door scoutinggroep Geulle en hiertoe deze onderdelen overhevelen van de portefeuille van wethouder Inge Smeets naar de portefeuille van wethouder Louk Bongarts

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het overhevelen van de onderdelen het gemeenschapshuis De Kleiaove en het gebruik van de voormalige basisschool In ´t Riet door de scoutinggroep Geulle in de portefeuille van wethouder Inge Smeets naar de portefeuille van wethouder Louk Bongarts.

Gezamenlijke brief van de gemeenten in Limburg aan de minister voor primair en voortgezet onderwijs over carnaval en de doorstroomtoets in het basisonderwijs februari 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de gezamenlijke brief van de gemeenten in Limburg aan de minister voor primair en voortgezet onderwijs over carnaval en de doorstroomtoets in het basisonderwijs februari 2024. Doel is om in 2024 te mogen afwijken van de vastgestelde datum doorstroomtoets.