Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 20-02-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 20-02-2024

Gepubliceerd op: 06 maart 2024 16:25

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 februari 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 6 februari 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 6 februari 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 6 februari 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Beslissing op bezwaarschrift tegen invorderingsbeschikking in verband met opgelegde last onder dwangsom tot opruimen van open erf bij bedrijf Molenveldweg te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 30 januari 2024;
2. het bezwaarschrift van reclamant ontvankelijk, doch de bezwaren ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit van 6 april 2023 in stand te laten.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake aan-/inbesteden groenonderhoud/hovenierswerk

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake aan-/inbesteden groenonderhoud/hovenierswerk te beantwoorden conform concept-brief.

Verlaging erfpachtcanon kwekerij Marnis Kloosterweg 9 te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Kwekerij Marnis voor te stellen in te stemmen met een verlaging van de erfpachtcanon vanaf 1 januari 2024 in verband met zoutverontreiniging op een gedeelte van het in erfpacht uitgegeven terrein;
2. kwekerij Marnis te compenseren van een gedeelte van de erfpachtcanon over de afgelopen jaren;
3. de financiële gevolgen te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2024.

Raadsinformatiebrief motie Bushalte Ambyerweg te Rothem

Besluit: het college van B&W heeft besloten de raadsinformatiebrief inzake de motie Bushalte Ambyerweg vast te stellen.

Beslissing op bezwaarschrift tegen weigeren omgevingsvergunning voor veranderen van kozijnopeningen/sparingen en toepassen van gevel- en dakisolatie aan een woning aan Sint Agnesstraat te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 30 januari 2024;
2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift van reclamanten ontvankelijk, doch de bezwaren ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit van 8 september 2023 in stand te laten.