Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 16-05-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 16-05-2023

Gepubliceerd op: 31 mei 2023 12:20

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 mei 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 mei 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 9 mei 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 9 mei 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 9 mei 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2024-2027

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het Meerjarenbeleidsplan van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2024-2027;
 2. geen bijzondere aandachtspunten kenbaar te maken ten aanzien van het Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
 3. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel.

 

Vaststelling bestemmingsplan Vliegenstraat 56-58b te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de nota van zienswijzen;
 2. de gemeenteraad voor te stellen deze nota van zienswijzen vast te stellen en het bestemmingsplan Vliegenstraat 56-58b te Bunde met IMRO code NL.IMRO.0938.BP04009-VG01 gewijzigd vast te stellen conform de genoemde nota;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Vaststelling Groenbeleidsplan 2023-2043 en beheervariant 3+

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het concept-raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 15 juni 2023;
 2. akkoord te gaan met het vaststellen van het groenbeleidsplan 2023-2043;
 3. voor 2023 € 100.000,-- beschikbaar te stellen zodat dit jaar alvast aan de slag gegaan kan worden met projecten uit het Groenbeleidsplan en dit bedrag te dekken uit de Algemene Reserve;
 4. akkoord te gaan met het voorstel beheervariant 3+ vast te laten stellen door de gemeenteraad;
 5. bij een positief besluit van de gemeenteraad over beheervariant 3+ tevens een éénmalig budget van € 50.000,-- beschikbaar te stellen voor het maken van een onderhoudsbestek en daaruit volgend het opstarten van de aanbestedingsprocedure en dit af te dekken uit de Algemene Reserve.

Jaarverslag 2022, Begroting 2023-2, Begroting 2024 & Meerjarenperspectief 2025-2027 Omnibuz

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2022 Omnibuzz en de Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2023-2, 2024 en 2025-2027;
 2. de gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze in te dienen over de Begroting 2023-2, Begroting 2024 & Meerjarenperspectief 2025-2027 van Omnibuzz;
 3. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel inzake Jaarverslag 2022, Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2023-2, 2024 en 2025-2027, Begroting 2023-2 en Begroting 2024 & Meerjarenperspectief 2025-2027 van Omnibuzz;
 4. de zienswijze van de gemeenteraad via het secretariaat van de Gemeenschappelijke Regeling ter kennis te brengen aan het Dagelijks en het Algemeen Bestuur van Omnibuzz.

GGD Zuid-Limburg: begroting 2024, meerjarenbeleidsplan 2024-2027

Besluit: het college van B&W heeft besloten het concept-raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Vaststelling bestemmingsplan camping 't Geuldal te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de nota van zienswijzen;
 2. de gemeenteraad voor te stellen deze nota van zienswijzen vast te stellen en het bestemmingsplan Camping 't Geuldal met IMRO code NL.IMRO.0938.BP05015-VG01 gewijzigd vast te stellen conform de genoemde nota;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 2 juncto artikel 6.2.1a Bro (Besluit ruimtelijke ordening);
 4. de financiële gevolgen mee te nemen in de 2e Bestuursrapportage 2023.

Principeverzoek tot herontwikkeling panden Beekstraat 62 en Bunderstraat 2 te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan Wijngoed Raar Saint Remi BV om de panden gelegen aan de Beekstraat 62 en Bunderstraat 2 in Meerssen te herontwikkelen tot een (Eu)regionale Wijnhub.

Reactie op brieven inzake de voorgenomen beëindiging van de inzet van een professional in De Ketel

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-antwoordbrieven inzake de voorgenomen beëindiging van de inzet van een professional in De Ketel.