Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 27-06-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 27-06-2023

Gepubliceerd op: 07 juli 2023 12:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 juni 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 juni 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 20 juni 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 20 juni 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 13 juni 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Voorzien in de financieringsbehoefte van Wonen Meerssen in 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten tot:

 1. Het aangaan van 2 nieuwe geldleningen in 2023 ad € 1.500.000,-- per lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) tegen een rentepercentage van 3,4 %;
 2. het doorlenen van deze 2 geldleningen van in totaal € 3.000.000,-- aan Wonen Meerssen met een risico-opslag van 0,2%.

Beslissing op tweetal bezwaarschriften tegen verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een tuinhuis, tuinkas en het aanleggen van een vijver bij een woning aan de Mevrouw van der Meijstraat te Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 23 mei 2023;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies de bezwaarschriften van reclamanten ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
 3. de motivering van het bestreden besluit te herstellen conform het onder 1 bedoelde advies;
 4. het verzoek om vergoeding van proceskosten als bedoeld in artikel 7:15, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht af te wijzen.

Vaststelling uiterste datum in behandeling nemen aanvragen wijziging bestemmingsplan

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. dat de uiterste datum voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een bestemmingsplanherziening onder de huidige regelgeving, wordt vastgesteld op 1 september 2023. Dit in verband met de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024;
 2. dat initiatieven die onvolledig zijn en/of na 1 september 2023 ontvangen worden en niet vergund kunnen worden met een omgevingsvergunning voor afwijking op het bestemmingsplan, in overleg met aanvragers worden voorbereid als een verzoek tot wijziging van het omgevingsplan;
 3. dat er onder voorwaarden en met een goede onderbouwing van deze uiterste datum afgeweken kan worden voor bepaalde aanvragen. Een voorbeeld hiervan is een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging voor het gebied van de voormalige Meerssen Papier BV.

Beantwoording brief BCAG (Bewonerscomité en Actiegroep) St. Catharinastraat Ulestraten d.d. 10 mei 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-antwoordbrief aan BCAG.

Raadsinformatiebrief stand van zaken diverse projecten Ulestraten 2e kwartaal 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief inzake stand van zaken 2e kwartaal 2023 diverse projecten Ulestraten.

Beantwoording vragen fractie BRUG-M inzake ontmoetingspunt De Ketel

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake ontmoetingspunt De Ketel te beantwoorden conform concept-brief.

Resultaten kwalitatief cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de verplichte publicatie voor 1 juli 2023 van de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Jeugd op www.waarstaatjegemeente.nl;
 2. akkoord te gaan met het voorstel om de komende jaren het tevredenheidsonderzoek kwalitatief te blijven uitvoeren en verder te verfijnen;
 3. de resultaten van het rapport / klantreizen Jeugd voor kennisgeving aan te nemen;
 4. de raadsinformatiebrief Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2022 conform concept vast te stellen.

Jaarverslag toezicht en handhaving Kinderopvang 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. het jaarverslag toezicht en handhaving van de Kinderopvang in 2022 vast te stellen;
 2. het verslag ter kennisname door te zenden aan de gemeenteraad en aan de Inspectie van het Onderwijs.

Herstelplan XONAR

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Een bedrag van maximaal € 85.366,-- toe te kennen aan stichting XONAR, onder een aantal voorwaarden, om de zorgcontinuïteit voor onze jeugdigen veilig te stellen;
 2. dit bedrag van € 85.366,-- te storten in een voorziening 'XONAR';
 3. een bedrag van € 15.985,-- toe te kennen voor de extra regionale kosten die zijn ingezet/ingezet gaan worden om te komen tot het herstelplan voor XONAR;
 4. dit bedrag van € 15.985,-- bij te ramen bij de uitvoeringskosten Jeugd;
 5. de dekking van bovengenoemde bedragen te halen uit het positieve begrotingssaldo 2023;
 6. op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, eerste lid, onder c Wet open overheid, voor onbepaalde tijd geheimhouding op te leggen op de documenten:
  a. bijlage 3 Herstelplan XONAR (december 2022),
  b. bijlage 4 Financieel addendum op herstelplan XONAR (mei 2023);
 7. de geheime documenten op grond van artikel 88, lid 2 van de Gemeentewet ter inzage te leggen bij de Griffie;
 8. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief en deze na het persmoment op 28 juni 2023 te versturen aan de gemeenteraad.

Verlenging huurovereenkomst met 5 jaar, contractuele verlaging huurprijs en uitvoering duurzaamheidsmaatregelen bedrijfspand Worley, Proost de Beaufortstraat 15 te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De huurprijs voor het pand Proost de Beaufortstraat 15 in Meerssen per 1 oktober 2023 te verlagen met € 65.000,-- per jaar, zoals contractueel overeengekomen;
 2. een pakket aan kleine maatregelen ad € 7.500,-- voor de verduurzaming van het pand uit te voeren een en ander zoals genoemd in het rapport van Stantec;
 3. de mogelijkheid en de kosten voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Worley te onderzoeken. De hiermee gemoeide kosten zullen worden meegenomen in de huurprijs;
 4. de mogelijkheid en de kosten om het pand aardgasvrij te verwarmen te onderzoeken;
 5. de financiële consequenties van bovenstaande te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2023 en begroting 2024.

Antwoordschrijven op brief van Paulussen Advocaten van 23 mei 2023 namens een aantal bewoners Sint Catharinastraat te Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-antwoordschrijven op de brief van Paulussen Advocaten van 23 mei 2023 namens een aantal bewoners Sint Catharinastraat te Ulestraten.

Beantwoording vragen van raadslid Jan Gulikers naar aanleiding van punt 11 van de besluitenlijst collegevergadering 30 mei 2023 'Externe begeleider begroting 2024-2027'

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-antwoord op de vragen van raadslid Jan Gulikers met betrekking tot inhuur van een financieel specialist.