Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 23-05-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 23-05-2023

Gepubliceerd op: 02 juni 2023 13:25

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 mei 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 mei 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 16 mei 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 16 mei 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 16 mei 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Beslissing op twee bezwaarschriften tegen opgelegde last onder dwangsom in verband met vervanging van houten kozijnen door kunststof kozijnen in ramen van rijksmonument aan Hussenbergstraat te Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 11 april 2023;
  2. conform het onder 1 bedoelde advies de beide bezwaarschriften van reclamanten ontvankelijk, doch de bezwaren ongegrond te verklaren;
  3. de bestreden besluiten van 8 december 2022 en 4 januari 2023 in stand te laten.

Gemeentelijk woonbehoefteonderzoek op kernniveau

Besluit: het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van het gemeentelijk woonbehoefteonderzoek op kernniveau, uitgevoerd door Stec Groep en dit te gebruiken als input voor de actualisatie van de woonvisie.

Uitvoering tijdelijke maatregelen wateroverlast omgeving Vliek

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met het uitvoeren van de "tijdelijke" maatregelen tegen wateroverlast in de omgeving Vliek;
  2. akkoord te gaan met het inzetten van het budget 'Afkoppelen + maatregelen wateroverlast '23' voor de uitvoering van de tijdelijke maatregelen tegen wateroverlast in de omgeving Vliek, voor een bedrag van € 50.000,--.

Ontwerpbesluit tot oprichting van - en deelname aan - de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt geadviseerd om in te stemmen met de oprichting van de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's en met deelname van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan deze stichting, en geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Aanvraag eenmalige subsidie Stichting Kindervakantiewerk Meerssen inzake aanschaf stretchtenten

Besluit: het college van B&W heeft besloten geen subsidiebijdrage toe te kennen aan de Stichting Kindervakantiewerk Meerssen ten behoeve van aanschaf stretchtenten.