Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 14-03-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 14-03-2024

Gepubliceerd op: 21 maart 2024 11:25

Aanbesteding vakapplicatie Sociaal Domein

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel voor het vrijmaken van incidenteel budget van € 85.000,-- in 2024 (afgedekt via de algemene reserve) voor het project aanbesteding vakapplicatie Sociaal Domein en het verhogen van het budget voor de vakapplicatie met € 25.000,- in 2025 en structureel met € 37.500,- vanaf 2026 en deze extra middelen bij te ramen in de begroting 2025;
2. dit concept-raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 11 april 2024.

Realisatie raadzaal die multifunctioneel gebruikt kan worden

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 11 april 2024.