Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 12-03-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 12-03-2024

Gepubliceerd op: 21 maart 2024 11:20

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 maart 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 5 maart 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 5 maart 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 5 maart 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarbij:
1. De voorstellen tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg overeenkomstig artikel 1, lid 2 van de Wgr worden toegezonden aan de gemeenteraad;
2. de gemeenteraad overeenkomstig artikel 1, lid 4 van de Wgr wordt voorgesteld om toestemming te verlenen aan het college om te besluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg, een en ander conform de concept-wijzigingsvoorstellen.

Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarbij:
1. De voorstellen tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen overeenkomstig artikel 61, lid 2 van de Wgr worden toegezonden aan de gemeenteraad;
2. de gemeenteraad overeenkomstig artikel 61, lid 4 van de Wgr wordt voorgesteld om toestemming te verlenen aan het college om te besluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen, een en ander conform de concept-wijzigingsvoorstellen;
3. het concept-raadsvoorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 11 april 2024.

Aangaan nieuwe standaard achtervangovereenkomst met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) met ingang van 1 mei 2024
Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw met ingang van 1 mei 2024.

Vaststelling bestemmingsplan Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met de nota van zienswijzen en ambtelijke wijzigingen in het kader van het (ontwerp) bestemmingsplan Meerssen;
2. het raadsvoorstel ten behoeve van de vaststelling van bestemmingsplan Meerssen voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 11 april 2024.

Benoeming leden Adviescommissie fysieke leefomgeving
Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit;
2. de gemeenteraad voor te stellen om de leden van de Adviescommissie fysieke leefomgeving te benoemen tot en met 31 december 2025, zonder de mogelijkheid van herbenoeming.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarbij:
1. De voorstellen tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg overeenkomstig artikel 1, lid 2 van de Wgr worden toegezonden aan de gemeenteraad;
2. de gemeenteraad overeenkomstig artikel 1, lid 4 van de Wgr wordt voorgesteld om toestemming te verlenen aan het college om te besluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg, een en ander conform de concept-wijzigingsvoorstellen.

Deelname Hoge Nood app

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Als pilot voor 1 jaar deel te nemen aan de HogeNood app;
2. hiervoor pakket Zilver aan te schaffen;
3. dit te financieren voor 2024 uit de Spukmiddelen (specifieke uitkering van Rijk) voor het versterken van de Sociale basis en bij voortzetting van de pilot de financiering voor 2025 mee te nemen in de begroting 2025.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarbij:
1. De voorstellen tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz overeenkomstig artikel 1, lid 2 van de Wgr worden toegezonden aan de gemeenteraad;
2. de gemeenteraad overeenkomstig artikel 1, lid 4 van de Wgr wordt voorgesteld om toestemming te verlenen aan het college om te besluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, een en ander conform de concept-wijzigingsvoorstellen.

Verandering raamcontract 'Energie- en warmtetransitie' in DAS (Dynamisch Aankoop Systeem)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Het B&W besluit 'Aanbesteding gezamenlijke raamcontracten energie- en warmtetransitie binnen regio Maastricht-Heuvelland' d.d. 12 december 2023 te herzien en de daarin benoemde raamcontracten te veranderen in een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS);
2. de inkoopafdeling van de gemeente Maastricht volmacht te verlenen en te mandateren tot instellen van een DAS;
3. de inkoopafdeling van de gemeente Maastricht volmacht te verlenen en te mandateren tot beheer van het DAS en het uitvoeren van toekomstige inkoopprocedures binnen het DAS;
4. de kosten voor 2024 en volgende jaren gemoeid met instandhouding van het DAS en het uitzetten van mini competities van het DAS, zijnde € 17.000,-- (plus indexeringen), vanuit de ontvangen rijksgelden 'CDOKE' (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energie) te bekostigen.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarbij:
1. De voorstellen tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas overeenkomstig artikel 1, lid 2 van de Wgr worden toegezonden aan de gemeenteraad;
2. de gemeenteraad overeenkomstig artikel 1, lid 4 van de Wgr wordt voorgesteld om toestemming te verlenen aan het college om te besluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas, een en ander conform de concept-wijzigingsvoorstellen.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarbij:
1. De voorstellen tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg overeenkomstig artikel 1, lid 2 van de Wgr worden toegezonden aan de gemeenteraad;
2. de gemeenteraad overeenkomstig artikel 1, lid 4 van de Wgr wordt voorgesteld om toestemming te verlenen aan het college om te besluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg, een en ander conform de concept-wijzigingsvoorstellen.

Deelname aan nieuwe aanbesteding IGOM-contract 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Deel te nemen aan de nieuwe IGOM-aanbesteding;
2. de Stuurgroep IGOM mandaat te verlenen voor het uitvoeren van de IGOM-aanbesteding tot en met de gunning.