Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 06-06-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 06-06-2023

Gepubliceerd op: 16 juni 2023 14:15

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 juni 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 mei 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 30 mei 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 30 mei 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 30 mei 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Eindrapport Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten het eindrapport Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Zuid-Limburg voor kennisgeving aan te nemen en hierover het gesprek te gaan voeren met de colleges van de andere Zuid-Limburgse gemeenten.

Vaststelling Jaarstukken 2022 en bestemming resultaat jaarrekening 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de Jaarstukken 2022 en het bijbehorende concept-raadsvoorstel.

Raamovereenkomst, aanwijzingsbesluiten en volmacht Flanderijn Invordering B.V.

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Een raamovereenkomst te sluiten met Flanderijn Invordering B.V.;
 2. de belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers werkzaam bij Flanderijn Invordering B.V. aan te stellen en aan te wijzen als onbezoldigd gemeenteambtenaar;
 3. Flanderijn Invordering B.V. een volmacht te verstrekken om een overeenkomst, namens de gemeente met SNG aan te gaan.

Project harmonisatie BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) / prijsopgave maatwerkoplossingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met twee maatwerkvoorstellen (rioolheffing waterverbruik en afvalstoffenheffing, ondergrondse containers) betreffende het project harmonisatie BsGW en één voorstel (rioolheffing overig) af te wijzen;
 2. de gemeenteraad voor te stellen de structurele kosten van de maatwerkvoorstellen 'rioolheffing waterverbruik' en 'afvalstoffenheffing' in de belastingtarieven door te berekenen;
 3. de gemeenteraad voor te stellen de eenmalige kosten van de maatwerkvoorstellen 'rioolheffing waterverbruik' en 'afvalstoffenheffing' incidenteel af te dekken ten laste van de exploitatie;
 4. de gemeenteraad voor te stellen de financiële gevolgen van de besluiten onder 2 en 3 te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2023;
 5. ter zake het concept-raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 6 juli 2023;
 6. met BsGW nadere afspraken te maken betreffende het afgewezen maatwerkvoorstel 'rioolheffing overig'.

Principe besluit initiatieven Stichting mOERveld

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het businessplan d.d. 4 januari 2023 van de Stichting mOERveld met bijlagen;
 2. het milieu educatieve aspect van het initiatief eenmalig voor het kalenderjaar 2023 financieel te ondersteunen en hiertoe een separate subsidiebeschikking onder nadere voorwaarden af te geven met een maximum van € 7.600,--;
 3. de voorgestelde bouw van 3 tiny houses, het toevoegen van een tweede bouwvlak, het uitbreiden van recreatief nachtverblijf en het aantal overnachtingen en uitbreiding van horeca- en detailhandelsactiviteiten niet toe te staan;
 4. een verdere ontwikkeling van mOERveld als hèt band keramisch centrum van Limburg financieel niet te ondersteunen.

Beantwoording petitie De Ketel

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-antwoordbrief met betrekking tot de petitie inzake De Ketel.

Raadsinformatiebrief plan van aanpak doorontwikkeling huiskamers

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief over het plan van aanpak doorontwikkeling huiskamers.

Correctie op tegemoetkoming legeskosten restauratie Basiliek Meerssen met een bedrag van € 410,--

Besluit: het college van B&W heeft besloten de eerder toegekende tegemoetkoming in de legeskosten voor de restauratie van de Basiliek van € 45.000,-- te wijzigen naar € 45.410,--.