Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 05-09-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 05-09-2023

Gepubliceerd op: 15 september 2023 11:45

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 september 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 augustus 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 29 augustus 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 29 augustus 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 29 augustus 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Wijziging portefeuilleverdeling college 2022-2026

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. De 'Portefeuilleverdeling College van B&W 2022-2026 op hoofdlijn, versie 5-9-2023' vast te stellen;
  2. de 'Portefeuilleverdeling College van B&W 2022-2026 gespecificeerd, versie 5-9-2023' vast te stellen;
  3. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Publicatie uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) over het jaar 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de (voor 31 december 2023) verplichte publicatie van de resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo op www.waarstaatjegemeente.nl;
  2. de resultaten van het kennisrapport clientervaringsonderzoek Wmo 'Rapport CEO Meerssen 2023 DEF' voor kennisgeving aan te nemen;
  3. de concept-raadsinformatiebrief 'Resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo over het jaar 2022' vast te stellen.

Ledenraadpleging VNG Cao Gemeenten 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-arbeidsvoorwaardennota Cao Gemeenten 2024 met uitzondering van het verkorten van de vervaltermijn voor het wettelijk verlof naar 6 maanden.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake flexwoningen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake flexwoningen te beantwoorden conform concept-brief.

Uitnodiging themabijeenkomst strategische toekomstvisie en omgevingsvisie 19 september 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-uitnodiging voor de themabijeenkomst strategische toekomstvisie en omgevingsvisie op 19 september 2023.