Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 04-07-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 04-07-2023

Gepubliceerd op: 13 juli 2023 12:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 juli 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 juni 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 27 juni 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 27 juni 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 27 juni 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Beslissing op bezwaarschrift tegen stillegging bouwactiviteiten Bunderstraat te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 20 juni 2023;
  2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift van reclamant niet-ontvankelijk te verklaren.

Vaststelling subsidie MIK-PIW voor vrijwilligerscoördinator De Ketel 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. De subsidie aan MIK-PIW voor de vrijwilligerscoördinator van De Ketel voor het jaar 2022 vast te stellen op € 53.582,--;
  2. akkoord te gaan met de concept-subsidiebeschikking.

Subsidie Stichting Seniorenplatform Meerssen voor Seniorenmiddag 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de Stichting Seniorenplatform Meerssen een subsidie van € 5.000,-- te verlenen ten behoeve van de Seniorendag 2023.

Financiële eindafrekening Kaderrichtlijn Water berging Kruisdonk

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Een extra budget beschikbaar te stellen van € 166.217,-- voor de realisatie van de Kaderrichtlijn Water berging Kruisdonk;
  2. de extra kapitaallasten te verrekenen met de voorziening riolering;
  3. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 21 september 2023.

Locatieonderzoek Amicitasterrein te Meerssen (realisatie flexwoningen)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief, waarin de stand van zaken wordt gecommuniceerd omtrent het locatieonderzoek voor realisatie van flexwoningen op het Amicitasterrein;
  2. in te stemmen met het houden van een inloopavond op 29 augustus 2023.

Beantwoording aanvullende vragen van raadslid Jan Gulikers van 26 juni 2023 over Ontmoetingspunt De Ketel

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-antwoordschrijven op de aanvullende vragen van raadslid Jan Gulikers van 26 juni 2023 over Ontmoetingspunt De Ketel.