Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 06-02-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 06-02-2024

Gepubliceerd op: 06 maart 2024 16:10

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 januari 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 30 januari 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 30 januari 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 30 januari 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Uitwerking financiële consequenties informatiebeveiligings- en privacybeleid ten behoeve van gemeenteraad

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 14 maart 2024.

Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2024-2027

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel;
2. de gemeenteraad voor te stellen het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2024-2027 vast te stellen.

Verzoek van Meer Vandaag om het besluit inzake afwijzing subsidie te heroverwegen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Het besluit inzake het niet verhogen van de subsidie niet te heroverwegen;
2. niet in te stemmen met het verzoek om voor de komende twee à drie jaren een extra subsidiebedrag te verstrekken ter grootte van jaarlijks € 5.000,--.

Wijziging gemeenschappelijke regeling SZMH (Sociale Zaken Maastricht Heuvelland): zienswijzeprocedure

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. De ontwerpwijziging van de gemeenschappelijke regeling 'Centrumregeling gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Maastricht en Heuvellandgemeenten' vast te stellen;
2. vast te stellen dat de verdeelsleutel gebaseerd wordt op het aantal uitkeringsdossiers, zoals beschreven in 'Memo vaststelling verdeelsleutel SZMH – variant B';
3. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad met als beslispunt:
Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 'Centrumregeling gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Maastricht en Heuvellandgemeenten'.

Raadsinformatiebrief voortgang toekomstbestendige inrichting begraafplaatsen

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief over voortgang toekomstbestendige inrichting begraafplaatsen.

Kleine aanpassing leges tarieventabel 2024
Besluit: het college van B&W heeft besloten met toepassing van artikel 9 letter a van de Verordening Leges Meerssen 2024 aan artikel 1.32 lid 1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening Leges Meerssen 2024 de volgende tekst toe te voegen: "f. als het betreft een melding van werkzaamheden < 25 meter: € 42,50".

Gemeentelijk behoefteonderzoek woonwagenstandplaatsen

Besluit: het college van B&W heeft besloten op basis van de ingediende offerte, opdracht te verstrekken aan Nijbod voor het opstellen van een gemeentelijk behoefteonderzoek aan woonwagenstandplaatsen.

Gunning dienstverlening ondersteuning fiscaliteit aan Juyst b.v. te Heerlen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de opdracht dienstverlening ondersteuning fiscaliteit 2024-2026 te gunnen aan Juyst b.v. te Heerlen.

Subsidieverzoek 2024-2026 MEE Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Akkoord te gaan met het subsidiëren van Stichting MEE Zuid-Limburg ter continuering van de onafhankelijke cliëntondersteuning voor 1 jaar, het jaar 2024 voor een bedrag van maximaal € 93.245,--;
2. niet akkoord te gaan met het door MEE meer gevraagde bedrag van € 134.523,--;
3. niet akkoord te gaan met de gevraagde marge van 5% en een meerjaren subsidieaanvraag.

Zienswijze Provinciaal Inpassingsplan en Wet Natuurbescherming (Wnb) Maastricht Aachen Airport

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Een zienswijze in te dienen tegen het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Maastricht Aachen Airport (proefdraaien) en het ontwerpbesluit Wnb-vergunning exploitatie Maastricht Aachen Airport;
2. een afschrift van de zienswijze te sturen aan de gemeenteraad.

Opdrachtverstrekking informatiediensten Monitor- en stuurinformatie iWmo en iJw

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Akkoord te gaan met de opdrachtverstrekking aan Stichting Inlichtingenbureau - informatieknooppunt gemeenten;
2. het in bijlage 1 opgenomen aanmeldformulier te ondertekenen door de gemandateerde manager van afdeling Samenleving, zodat het Inlichtingen Bureau de informatiediensten 'Monitor- en stuurinformatie iWmo' en 'Monitor- en stuurinformatie iJw' kan blijven verzorgen.