Gemeente Meerssen | Vragen en antwoorden

Artikel Omgevingswet - vragen en antwoorden

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Wat betekent dat voor jou? Op deze informatiepagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Neem contact op met het klantenbureau RuimteWij helpen je graag verder op weg!

Waarom een nieuwe wet?

Op dit moment gelden er nog 26 wetten en 400 regelingen voor ruimtelijke ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan bouwen, wonen, infra-structuur en natuur. Deze wetten en regels worden vanaf 1 januari 2024 vereenvoudigd en samengevoegd tot één wet: de Omgevingswet.

Voor wie geldt de Omgevingswet?

De nieuwe wet heeft gevolgen voor ons allemaal. Wij - inwoners, ondernemers en overheid - zijn samen verantwoordelijk voor onze leefomgeving.

Participatie: in gesprek met je buren en belanghebbenden 

Wil je iets bouwen of verbouwen? De nieuwe wet biedt meer ruimte voor initiatieven. Daarvoor is wel nodig dat je als initiatiefnemer vroegtijdig in gesprek gaat met de omgeving. Wat vinden je buren en andere omwonenden van je plannen? Door vooraf tijdig te overleggen en eventuele suggesties mee te nemen, kun je bezwaren voorkomen. 

Benieuwd hoe je dat kunt doen? 

Raadpleeg onze Participatiewijzer

Wat verandert er voor jou?

Het samenvoegen tot één wet zorgt ervoor dat het voor jou als inwoner makkelijker wordt om bijvoorbeeld een vergunning aan te vragen. Nu moet je de informatie die je voor je vergunningaanvraag nodig hebt bij verschillende partijen opvragen. En op verschillende plekken opzoeken. Na de invoering van de Omgevingswet is de informatie die je nodig hebt op één (online) plek te vinden. Op deze plek kun je ook je aanvraag in gang zetten. Het nieuwe Omgevingsloket komt op 1 januari online.

Kun je meepraten over plannen in jouw omgeving?

Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is participatie. Dat betekent dat de initiatiefnemer omwonenden vroegtijdig bij zijn/haar plannen betrekt. Bijvoorbeeld door te vragen wat ze van de plannen vinden. Bij sommige plannen is participatie een voorwaarde om je aanvraag te kunnen beoordelen. Door vroegtijdig met omwonenden in gesprek te gaan, kun je eventuele bezwaren voorkomen. En wellicht komen er tips op tafel die je plan nóg beter en mooier maken!

Hoe werkt dat in de praktijk?

Wil je bouwen of verbouwen? Op de gemeentelijke website vind je onze participatiewijzer met een handige leidraad voor het gesprek met je buren, omwonenden en/of andere belanghebbenden. Is er sprake van een groter (ingewikkelder) project? Neem contact op met de gemeente. Die kan dan voorstellen om een omgevingstafel te organiseren. Daarbij sluiten verdere betrokken partijen aan, zoals bijvoorbeeld de provincie, gemeentelijke adviseurs en experts. Samen kijken zij wat mogelijk is om het initiatief te realiseren.

Zijn hier al ervaringen mee?

Jazeker. In de afgelopen tijd hebben we geoefend. Zo hebben we al diverse keren omgevingstafels georganiseerd. Medewerkers van de gemeente en initiatiefnemers van nieuwe plannen zijn met elkaar in gesprek gegaan. Op die manier ontstaat er wederzijds begrip. We hebben namelijk allemaal hetzelfde doel voor ogen: een gezonde leefomgeving van hoge kwaliteit.

En wat verandert er voor de gemeente zelf?

Een van de gevolgen van de Omgevingswet is dat alles een stuk sneller gaat. Na invoering van de Omgevingswet krijg je uiterlijk 8 weken na je aanvraag voor een reguliere vergunning een reactie van de gemeente of je plan kan doorgaan.

Wat zijn de voordelen van de wet?

Nu levert een aanvraag soms frustratie op bij de indiener. Hij of zij moet de plannen eerst helemaal uitwerken voordat er zekerheid is over de medewerking van de gemeente. In plaats daarvan gaan we vanaf 1 januari 2024 al in een vroeg stadium in gesprek en kijken we samen naar de ideeën en mogelijkheden.

Zijn er ook nadelen?

De Omgevingswet is nieuw. We moeten allemaal wennen aan de nieuwe manier van werken. Dat kan wel eens fout gaan. Maar daar leren we weer van. Bovendien gaan we door de Omgevingswet anders met elkaar samenwerken. Dat zal in het begin wel even wennen zijn. Voor degene die plannen heeft, maar ook voor ons als gemeente. Laten we daarom open en extra met elkaar blijven praten. Uiteindelijk wordt het realiseren van plannen sneller en beter. Daar gaan we voor!

Wat zijn de gevolgen voor bedrijven?

Voor bedrijven verandert er iets op het gebied van milieuregels. Deze staan vanaf 1 januari 2024 in het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving of in het Omgevingsplan van de gemeente. Er wordt vanaf dan niet meer uitgegaan van het totale bedrijf en alle bijbehorende processen. In plaats daarvan kijken we naar de verschillende milieubelastende activiteiten. Op deze manier kan er beter maatwerk worden geleverd.

Hoe houd ik rekening met de gemeentelijke regels?

De gemeente heeft tot 1 januari 2030 de tijd om alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving te laten opgaan in één gemeentelijk omgevingsplan. Wil je weten welke regels er nu gelden? Raadpleeg dan het gemeentelijke regelingenbestand op Overheid.nl. Kom je niet wijs uit de gemeentelijke verordeningen en beleidsregels? Neem contact op met het klantenbureau Ruimte. Wij helpen graag.

Wat is de Omgevingsvisie?

Een onderdeel van de Omgevingswet is dat iedere gemeente een Omgevingsvisie moet maken. In de Omgevingsvisie legt de gemeente vast wat haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving op de langere termijn zijn. De gemeente Meerssen is begonnen met het opstellen van de Omgevingsvisie. Binnenkort worden inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden gevraagd om inhoud te leveren. De huidige planning is om de Omgevingsvisie voor de zomer van 2024 af te ronden.

Wat is het Omgevingsplan? 

Elke gemeente moet een Omgevingsplan opstellen. In het nieuwe Omgevingsplan komen alle regels voor de fysieke leefomgeving te staan. Als eerste stap heeft de gemeente Meerssen alle regels gebundeld in de nieuwe Verordening fysieke leefomgeving. Een volgende stap is dat we het Bestemmingsplan Buitengebied en de Beheersverordening Kernen samenbrengen in het nieuwe Bestemmingsplan Meerssen. Dit gaat dienst doen als tijdelijk Omgevingsplan. Gemeenten hebben tot 2032 tijd om een definitief Omgevingsplan vast te stellen. 

Reageren mogelijk

Het ontwerp voor het bestemmingsplan Meerssen kun je van 14 december 2023 tot en met 25 januari 2024 op afspraak inzien in het gemeentehuis. Iedereen heeft de mogelijkheid om erop te reageren. De zienswijzen worden meegewogen bij het besluit over het vaststellen van het bestemmingplan.

Wet Kwaliteitsborging Bouwen

1 januari 2024 komt er behalve de Omgevingswet nog een nieuwe wet: de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. Als je een omgevings-vergunning aanvraagt, moet je bouwplan binnen het (tijdelijke) Omgevingsplan passen en aan allerlei eisen voldoen op het gebied van veiligheid en welstand (vormgeving, hoogte, materiaal- en kleurgebruik).

Zelf regelen

Onder de huidige wetgeving controleert de gemeente of het bouwplan aan de technische eisen voldoet. Vanaf 1 januari 2024 moet je dat zelf regelen door een gecertificeerde 'kwaliteitsborger' in te huren. De kwaliteitsborger moet in een plan aangeven hoe de kwaliteit van de bouw wordt geborgd.

Termijnen

  • Tot 1 juli 2024 geldt de nieuwe wet uitsluitend voor eenvoudige nieuwbouw (een woning of klein bedrijfsgebouw).
  • Na 1 juli 2024 geldt de wet ook voor verbouwingen.
  • In een latere fase gaat de wet gelden voor complexere projecten (bijvoorbeeld gebouwen met meer verdiepingen).
  • Plannen voor monumenten vallen niet onder de nieuwe wet.

Plannen om te (ver)bouwen?

Neem altijd eerst even contact op met de gemeente. Wij helpen je graag op weg!

Meer weten over de Omgevingswet? 

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet