Gemeente Meerssen | Omgevingswet

Artikel Omgevingswet

Per 1 januari 2024: één wet, één loket, één procedure

Het hele traject wordt eenvoudiger en sneller

Wil je een dakopbouw op je huis? Wil je een bedrijfspand uitbreiden? Wil je een braakliggend stuk grond gebruiken om er een voorziening voor de buurt op te realiseren? Dit soort initiatieven komen onder de huidige wetgeving vaak lastig van de grond. Vaak is dit een proces van de lange adem met veel uitzoek- en papierwerk. Dat verandert met de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024. Vanaf dan geldt: één wet, één loket, één procedure. De doorlooptijd van de procedure gaat in de meeste gevallen van 26 naar 8 weken. Bij complexe gevallen  - bijvoorbeeld al je een nieuwe woning wilt bouwen - is vooroverleg nodig voordat je een omgevingsvergunning kunt aanvragen.

Meer bestuurlijke ruimte voor het maken van keuzes

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de fysieke leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wetten en regels over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Binnen de nieuwe wet krijgt de gemeente meer ruimte om eigen keuzes te maken. Met een goed evenwicht tussen benutten en beschermen van onze leefomgeving als uitgangspunt.

Benieuwd wat er gaat veranderen?

In het submenu vind je informatie.