Gemeente Meerssen | Participatieleidraad

Artikel Omgevingswet - in gesprek met de omgeving - participatieleidraad

Wil je gaan bouwen, verbouwen of slopen? Iets veranderen aan de leefomgeving?

Participatie als aanvraagvereiste

Participatie is het inwinnen van meningen over een voorgenomen plan of project. De omgeving vroeg bij een project betrekken, vergroot het draagvlak en voorkomt vaak bezwaren in een later stadium. Daarom is het vaak verstandig om aan participatie te doen. Met de komst van de Omgevingswet moet je als initiatiefnemer bij het indienen van je vergunningaanvraag kunnen aangeven wat je hebt gedaan om omwonenden of andere belanghebbenden bij je plannen te betrekken en wat de resultaten zijn. Op welke manier je dat hebt gedaan, is je eigen keuze. En als je van mening bent dat participatie in jouw geval niet nodig was, moet je dat kunnen uitleggen. Participatie is dan een aanvraagvereiste (geen verplichting).

Verplichte participatie

In bepaalde gevallen schrijft de Omgevingswet voor dat je als initiatiefnemer verplicht met de buurt of andere betrokkenen in gesprek moet gaan. Dit geldt bijvoorbeeld bij plannen voor woningbouw van meer dan 25 woningen. Ook voor de gemeente gelden participatieverplichtingen. Bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Er is dan sprake van een participatieverplichting. Hierover lees je meer op deze pagina.

Participatie - in gesprek gaan met je omgeving - is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Met wie moet je praten? Hoe? Wat doe je met de resultaten? De folder 'In gesprek met je omgeving' geeft handige informatie en tips. Je leest in onze wekelijkse nieuwsbrief Sfeervol Meerssen wanneer je de folder op deze website kunt downloaden.

Hierop vooruitlopend kun je alvast onderstaande informatie raadplegen:

Beleidsnota Burgerparticipatie & Burgerkracht (blz 33 - Leidraad communicatie & participatie bij initiatieven in de leefomgeving).

Kun je het pdf-bestand niet lezen? Bel het Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.

Participatie- & Inspraakverordening Gemeente Meerssen

Hier vind je de regels over participatie en inspraak in de gemeente Meerssen.