Gemeente Meerssen | Vragen & antwoorden webinar wateroverlast maandag 31 januari 2022

Artikel Vragen & antwoorden webinar wateroverlast maandag 31 januari 2022

Hoe is toezicht op RWS en WL nu geregeld?

Het toezicht op Rijkswaterstaat wordt gedaan door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Meer informatie vindt u hierWaterschap Limburg valt onder het interbestuurlijk toezicht van Provincie Limburg. Meer informatie vindt u hier.  

Wat is het effect van het rechttrekken van de Geul ten westen van het kanaal?

Het rechttrekken van de Geul ten westen van het Julianakanaal heeft geen negatief effect gehad ten opzichte van de oorspronkelijke situatie toen de Geul ten westen van het kanaal een haakse bocht naar het noorden maakte. De Geul is destijds door Consortium Grensmaas verlegd op basis van door het waterschap aangegeven ontwerpuitgangspunten. Hoe bij het hoogwater in juli de interactie is geweest tussen de hoogwatergolf van de Geul en de golf van de Maas wordt nader onderzocht door Deltares. Die voert in opdracht van de provincie Limburg en Waterschap Limburg voor alle getroffen gebieden een onderzoek uit naar wat er gebeurd is, hoe dit kon gebeuren, hoe extreem het was en wat er mogelijk qua maatregelen tegen te doen is.

Welke informatie wordt publiekelijk met de inwoners van Meerssen gedeeld m.b.t. het rapport van Deltaris?

De rapporten van Deltares die in het kader van de hotspotanalyse worden opgesteld, worden publiekelijk gemaakt.

Zijn er reeds ideeën/plannen om de communicatie in de toekomst te verbeteren? Maken jullie gebruik van de ervaringen uit andere landen?

Er zijn diverse ideeën om de communicatie in de toekomst te verbeteren. Eenduidigheid, helderheid en een goed bereik zijn belangrijke criteria.

Een zo hoog mogelijk beschermingsniveau is in juli niet bereikt. Hoe kan het dat jullie zelf een goed rapportcijfer geven als een ramp in deze omvang heeft plaatsgevonden?

Dijkgraaf Patrick van der Broeck kreeg tijdens een L1-interview deze vraag voorgelegd. Hij had het in dit geval over de inzet van de mensen. Met vereende krachten, in samenwerking met vele partners werd werk waar normaal vijf dagen voor staat in iets meer dan twee dagen neergezet. Ook werd veel extra werk verricht buiten de draaiboeken om. Dit alles was ook hard nodig. Zo werden veel problemen voorkomen in het Maasdal en ook in het Zuid-Limburgse heuvelland werd dag en nacht alles gedaan dat mogelijk was. 

Welke maatregelen hadden al eerder kunnen worden genomen om de wateroverlast te beperken? Wat had dit betekend voor de hoogte van het water?

Het programma Water in Balans dat al enkele jaren in Meerssen draait en dat al tot verschillende maatregelen heeft geleid, heeft als doel om de wateroverlast te beperken. Welke maatregelen mogelijk nog meer genomen kunnen worden, wordt op dit moment o.a. door Deltares verder onderzocht.

Dank voor deze gezamenlijke informatievoorziening. Jammer dat er een ramp voor nodig was. Nu wordt een inventarisatie gemaakt. Waarom is dat niet veel eerder gebeurd?

Zowel Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg als de gemeente hebben een overzicht van de locaties die bij hen in beheer zijn. Het hoogwater liet zien dat er locaties bleken te zijn die niet voldoende in kaart waren gebracht of waarvan het beheer onduidelijk was. Dit is niet wenselijk en daarom is na het hoogwater van afgelopen zomer besloten om gezamenlijk alle locaties (nog eens) in beeld te brengen.

Wordt het overloopgebied bij De Dellen (achter A79/Geuldalweg) beter ingedamd?

Om herhaling van de situatie van juli 2021 zo mogelijk te voorkomen is het nodige onderzoek nodig. Door Deltares wordt nader onderzocht wat er precies gebeurd is en of en hoe dit in de toekomst is te voorkomen. Hiervoor worden de resultaten van het lopende Deltares afgewacht. Alle ingebrachte ideeën en suggesties en dus ook deze, worden daarbij meegenomen.

Is er een noodplan als nu eenzelfde situatie ontstaat? Kunnen noodpompen geplaatst worden die water uit kwelsloten het kanaal in pompen? En een graafmachine op geulsifon om zwerfhout weg te nemen? 

Dank voor deze concrete suggesties. Alle ingebrachte ideeën en suggesties en dus ook deze, zijn waardevol. Het waterschap neemt deze mee in het proces om onze noodplannen te verbeteren en in de toekomst nog beter voorbereid te kunnen zijn. Omdat ieder idee ook moet worden getoetst op de realiseerbaarheid, de impact ervan op de directe en verder liggende omgeving en meer, kunnen wij nu nog niet aangeven welke ideeën wel of niet kunnen worden opgenomen.

Is er een relatie tussen de wateroverlast Geulle en de Grensmaas

De wateroverlast in Geulle is niet toe te schrijven aan één enkele oorzaak. De aanwezigheid van water aan de oostzijde van het Julianakanaal was een combinatie van, onder andere, de neerslag, de afvoercapaciteit van de Geul, de capaciteit van de Geulduiker en de waterstand in de grensmaas. In hoeverre deze (en mogelijk andere) factoren bepalend zijn geweest voor de overlast in Geulle wordt onderzocht door Deltares.

Is de wateroverlast van juli 2021 in Bunde/Brommelen/Geulle onder meer te wijten aan achterstallig onderhoud van de duiker/sifon? Volgens berichtgeving was het laatste onderhoud in 2019. Hoe was dit binnen de budgetten van Rijkswaterstaat? Hoe voorkomen jullie dat snoeiafval en boomstammen de duiker verstopt?

Het laatste groot onderhoud aan de Geulduiker was inderdaad in 2019. Het volgende groot onderhoud stond gepland in 2021 en is inmiddels afgerond. Het totale onderhoudsbudget van RWS is ontoereikend om op nationaal niveau alle waterwerken in de meest optimale conditie te houden, dus Rijkswaterstaat zet de onderhoudsbudgetten voor waterwerken in waar deze het hardste nodig zijn. In dit geval was dat de Geulduiker. Er is op dit moment geen voorziening bovenstrooms in de Geul aanwezig om drijfvuil op te vangen voordat dit de duiker bereikt.

Bij wat voor waterstand van de Maas kan de Geul haar water niet meer kwijt in de Maas?

De Geul kan altijd haar water kwijt in de Maas. De mate waarin de Geul haar water kwijt kan en het gevolg ervan op de waterstanden in de Geul zelf is afhankelijk van de hoogte van de waterstand op de Maas en de afvoer door de Geul zelf.

Kan men ergens tekeningen inzien van het ontwerp van de duiker onder het Julianakanaal door?

Nee.

In één van de antwoorden op de vragen uit de sessie van 12 december meldt RWS dat het onderhoudsbudget niet voldoende is voor de onderhoudsbehoefte. Maar dat wel ervoor wordt gezorgd dat de 'minimale onderhoudstoestand niet wordt onderschreden'.

Ook voor RWS: het is mij ter ore gekomen dat RWS de laatste decennia 'risico-gestuurd onderhoud' heeft gepleegd. Kunt u aangeven wat dit precies betekent? Of daar bij de Geulsifon ook sprake van was vóór de waterramp van juli 2021? Hoe dit zit met duikers en kwelgoten?

Het totale onderhoudsbudget is ontoereikend om op nationaal niveau alle waterwerken in de meest optimale conditie te houden, dus Rijkswaterstaat zet de onderhoudsbudgetten voor waterwerken in waar deze het hardste nodig zijn. Dit heet "risico gestuurd onderhoud". De Geulsifon en de duikers en kwelsloten langs het Julianakanaal vormen hierop geen uitzondering. Groot onderhoud van de sifon stond al gepland in 2021 en is Inmiddels afgerond. De duikers en kwelsloten langs het Julianakanaal hebben de functie om kwelwater uit het kanaal op te vangen en af te voeren en hebben daarmee een lagere onderhoudsfrequentie dan bijvoorbeeld de Geulsifon (Geulduiker).

De duiker onder het kanaal bij Essendijk: is deze wel helemaal open? Deze duiker doet hetzelfde als de sifons van de Geul, maar hier hoor ik niets over. Deze had veel water richting Maas kunnen afvoeren.

De duiker onder het Julianakanaal bij de Essendijk ligt erbij zoals op de foto (gemaakt tijdens de inventarisatie van de duikers en sloten). Op dit moment heeft RWS geen aanwijzingen dat deze duiker (deels) verstopt zou zijn en haar afvoerfunctie niet naar

behoren zou vervullen. Om hier meer zekerheid over te krijgen, gaat RWS op korte termijn een nadere inspectie uitvoeren om de mate van verontreiniging van deze duiker beter in beeld te kunnen brengen.Duiker

Hoe kon de duiker bij de brug in Bunde in een dermate slechte conditie zijn?

De duikers en kwelsloten langs het Julianakanaal hebben de functie om kwelwater uit het kanaal op te vangen en af te voeren en kennen daarmee een relatief lage onderhoudsfrequentie. Zolang de duikers en sloten voldoende functioneren om kwelwater in goede banen te leiden, accepteren we een lagere onderhoudstoestand. Of en zo ja hoe de onderhoudstoestand van de duikers en kwelsloten tijdens het hoogwater ook invloed heeft gehad op de wateroverlast in het gebied wordt nog nader onderzocht. Afhankelijk van dit onderzoek kan er worden bekeken of het huidige onderhoudsregime moet worden aangepast of niet.

Is het mogelijk om voor burgers en bedrijven middels een verbeelding (tekening) inzichtelijk te maken wie onderhoud en beheer doet aan diverse watersystemen?De legger van het waterschap is een voorbeeld.

Ja, dit is mogelijk. De voorbereiding hiervoor is in gang gezet. Gemeente Meerssen, Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat leggen de overzichten van hun spullen en watersystemen naast elkaar. Via de informatiekanalen van de gemeente wordt de informatie ook met burgers en bedrijven gedeeld.

Vlak na het hoogwater heeft het leger de Geul schoon gemaakt tussen Valkenburg en Geulhem-Houthem. Nu ligt de Geul weer vol omgevallen en omgeknaagde bomen. Wanneer worden deze geruimd?

De Geul wordt door het waterschap twee keer per jaar (voor- en najaar) planmatig geïnspecteerd op verstoringen in het watersysteem, zoals opstoppingen, drijfvuil en omgevallen bomen. Daarnaast vinden er in de Geul extra inspecties plaats na een storm of hoogwater. Als het ecologisch en hydrologisch noodzakelijk is om op te ruimen cq. schoon te maken, geeft het waterschap hier onmiddellijk opdracht voor.

Wordt er ook gekeken naar de bruggen over de Geul? Aan de ene kant houden ze water tegen en zorgen ze zo voor extra overstromingen en aan de andere kant raken ze mogelijk beschadigd bij hoogwater, waardoor er moeilijk hulp geleverd kan worden.

Uiteraard kijken we ook naar bruggen. Er zijn daarbij twee categorieën te benoemen: meldplichtige en vergunningplichtige bruggen. 

Uitgangspunten meldplichtige bruggen

Een brug zonder pijlers heeft onder normale omstandigheden geen negatief op de doorstroomcapaciteit van een oppervlaktewater. Er moet worden voldaan aan de algemene regels van paragraaf 1.6.4.1 van uitvoeringsregel 1.6 'bruggen in of over een primair of secundair oppervlaktewater'. In deze algemene regels is geen rekening gehouden met de hoogwatersituatie. Er zijn alleen hoogte-eisen aangegeven als de watergang varend wordt onderhouden. Daarnaast zijn de specifieke zorgplicht van paragaaf 1.6.3. van uitvoeringsregel 1.6 'bruggen in of over een primair of secundair oppervlaktewater' en de algemene zorgplicht van toepassing. Deze houden onder andere in dat de brug geen wateroverlast, overstroming of inundatie mag veroorzaken. Dit is een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Bij twijfel of hieraan voldaan kan worden, kan het waterschap het ontwerp van de brug toetsen aan de waterhoogten op basis van de T=100 normering en kunnen er extra voorschriften (= maatwerkvoorschriften) worden voorgeschreven.

Uitgangspunten vergunningplichtige bruggen

In de beleidsregel 5 'aanleggen van een brug' is aangegeven dat de waterafvoercapaciteit en de waterdoorvoercapaciteit van het oppervlaktewater niet belemmerd mogen worden. Dit is een toetsingscriterium bij het verlenen van een vergunning. Er wordt gekeken naar de berekende peilhoogten op basis van de T=100-normeringen. Bij vergunningplichtige bruggen wordt de hoogwatersituatie standaard meegenomen.

Nieuwe / te vervangen bruggen

Daarnaast geeft het waterschap in vooroverleggen aan, dat een nieuwe of te vervangen brug zodanig aangelegd moet worden dat deze overstroombaar is, of dat het ontwerp waterdoorlatend moet zijn (bijvoorbeeld schanskorven met grove breuksteen of op palen). Hiermee wordt de stuwende werking van een brug beperkt en blijft eventuele schade aan de brug beperkt.

De bruggen in Meerssen

De bruggen over de Geul en andere bruggen over primaire en secundaire wateren in de gemeente Meerssen waren tot 1 april 2019 allemaal vergunningplichtig. Nu is een brug nog alleen vergunningplichtig als er pijlers in het profiel van de beek staan. Zo niet, dan is de brug meldplichtig.

In hoeverre heeft het waterschap haar verantwoordelijkheid genomen om te zorgen dat een ramp van deze omvang beperkter van omvang had kunnen zijn?

Ter voorbereiding op extreme hoeveelheden water in het watersysteem is een Calamiteitenbestrijdingsplan (CBP) Wateroverlast opgesteld, waarin de werkwijze waarop Waterschap Limburg invulling geeft aan de bestrijding van wateroverlast vanuit die watersystemen beschreven staat. Voor diverse beken en riviertjes (o.a. Geul, Roer) zijn daarnaast meer gedetailleerde deelplannen opgesteld waarin voor een aantal scenario's (debieten) de risico's zijn uitgewerkt, inclusief noodmaatregelen die het waterschap daartegen kan inzetten. Deze noodmaatregelen zijn beschikbaar op de hoogwaterloods in Sittard. Het oefenen met calamiteitenmaterieel vindt regelmatig plaats in samenwerking met de contractaannemers van Waterschap Limburg. De aannemer is daardoor ook regelmatig zichtbaar in ons areaal. Waterschap Limburg heeft regelmatig contact met de Veiligheidsregio's om (draaiboeken) met elkaar af te stemmen en elkaar te kennen in de koude fase. Daarnaast heeft Waterschap Limburg jaarlijks contact met de Maasgemeentes. Het doel van deze contactmomenten is om draaiboeken op elkaar af te stemmen. Conform afspraak en zoals vastgelegd in de draaiboeken worden de betrokken gemeentes bij het overschrijden van drempelwaardes geïnformeerd. De gemeentes dienen dan, de eigen draaiboeken volgend, hun bewoners te informeren en te waarschuwen. Tijdens de watercrisis van juli 2021 zijn het waterschap en de veiligheidsregio's al voorafgaand aan de eerste neerslag met elkaar in contact getreden en hebben ze elkaar al vroegtijdig over en weer geïnformeerd.

Wordt de regenwaterbuffer van de Overbundebeek aangepast, zodat de helft van het water er niet meer langs kan lopen?

Er is door de gemeente een aanpassing aan de instroom van de Overbundebeek uitgevoerd, zodat het water beter de buffer instroomt. 

De laatste STOWA-nieuwsbrief vermeldt een onderzoek naar regionale waterveiligheid. Eén van de aanbevelingen uit deze pilots is om lokale modellering te maken van het terreinmodel. Is een dergelijke modellering beschikbaar of wordt deze binnenkort gemaakt?

Bij de overstromingsberekeningen van onze beken worden modellen gebruikt, waarbij de lokale terreinhoogte is meegenomen. Over inundatiegebieden: we zijn er afgelopen week pas van op de hoogte dat Tussen de Bruggen, althans de weg daarachter en het weiland, zijn aangemerkt als inundatiegebied.

a) Sinds wanneer liggen wij aangrenzend aan een inundatiegebied?

Sinds 1994 zijn in 'de legger' de inundatiegebieden aangewezen. Aanwijzing heeft destijds plaatsgevonden door het bestuur van het voormalige Waterschap Roer en Overmaas.

b) Op welk moment is hiertoe besloten en is de procedure openbaar en dus voor ons in te zien?

Aanwijzing van een gebied tot inundatiegebied doorloopt een besluitvormingsprocedure, waar inspraak deel van uitmaakt. Iedereen is in de gelegenheid zijn mening met betrekking tot een voorgenomen aanwijzing kenbaar te maken. Hiervan wordt openbare kennisgeving gedaan.

c) Welk risicoprofiel wordt hierbij gehanteerd en is dit met de recente ontwikkelingen nog aangepast?

Aanwijzing van inundatiegebieden in de Legger heeft destijds plaatsgevonden op basis van toen bekende gebieden die werkelijk onder water hebben gestaan als gevolg van overstromingen vanuit de Geul. Deze zijn niet op basis van de recente ontwikkelingen aangepast. Zie voor informatie over de wijze van aanpassingen het antwoord op vraag e. 

d) Welke afweging wordt wanneer gemaakt bij het onder water zetten en is dit afgelopen zomer ook gecommuniceerd, of is het standaard en dus automatisch een inundatiegebied? M.a.w. dit is onafhankelijk van het openzetten van sluizen etc. Ergo: het gebeurt automatisch bij hoge waterstand.

Wij ondernemen geen actieve handelingen om gebieden langs de Geul onder water te zetten. Deze inundatiegebieden lopen van nature onder water bij hogere waterstanden.

e) Welke verplichting heeft de overheid (waterschap, provincie danwel gemeente) richting aangrenzende woongebieden en woningen als men besluit het achterland te bestempelen als inundatiegebied? Ik doel specifiek op informatie en verplichting van preventie.

Aanwijzing van een gebied tot inundatiegebied doorloopt een besluitvormingsprocedure waar inspraak deel van uitmaakt. Iedereen is in de gelegenheid zijn mening te geven over de plannen. Er is een openbare kennisgeving. Bovendien worden eigenaren van een aan te wijzen inundatiegebied persoonlijk geïnformeerd. De aanwijzing van een gebied tot inundatiegebied verandert niets aan de bestaande situatie in het gebied. De enige verandering is dat voor bepaalde activiteiten (bouwen, ophogen en aanbrengen van bomen/struiken) regels gaan gelden om ervoor te zorgen dat het gebied van nature evenveel water kan blijven opvangen dan in de huidige situatie. Omdat de situatie in het gebied door de aanwijzing niet verandert, treft het waterschap ook geen andere preventieve maatregelen dan in de huidige situatie.

f) Wat en wie beslist en informeert: is het sec het waterschap dat gebieden aanwijst om onder water te zetten of gebeurt dit in overleg?

Het aanwijzen van een gebied tot inundatiegebied betekent niet dat een gebied wordt aangewezen om onder water te zetten. Een inundatiegebied is een gebied waar van nature water kan komen te staan als gevolg van overstroming van een beek bij veel neerslag. Het is niet zo dat aanwijzing van een gebied tot inundatiegebied tot gevolg heeft dat dat gebied onder water wordt gezet. De aanwijzing verandert niets aan de situatie in het gebied van voor de aanwijzing. Zoals bij beantwoording van de vorige vraag aangegeven, besluit het waterschap na het doorlopen van een inspraakprocedure tot het aanwijzen van een gebied tot inundatiegebied. Het enige gevolg is, dat in het aangewezen gebied regels gaan gelden om ruimte voor water te kunnen behouden. Verwezen wordt ook naar de reactie op de vorige vraag.

We hebben gezien dat er bij Geuldalweg/Kampweg werkzaamheden (baggeren?) zijn verricht. Is dit het begin van werkzaamheden? Wat gaat er verder nog gebeuren? Of was het dit?

Na het hoogwater van juli 2021 zijn er extra inspecties uitgevoerd aan de Geul. Dit heeft geleid tot het verwijderen van het drijfvuil uit het watersysteem ter plaatse van de Geuldalweg eind juli 2021. Deze extra inspecties in de Geul worden uitgevoerd na een storm of hoogwater. Dit als aanvulling op het planmatig inspecteren van de Geul, dat twee keer per jaar (voor- en najaar) wordt uitgevoerd. Hierbij worden verstoringen in het watersysteem gerapporteerd, zoals opstoppingen, drijfvuil en omgevallen bomen. Hieruit volgt na ecologische en hydrologische beoordeling van de verstoringen al dan niet opdracht om deze op te ruimen.

Kan Waterschap Limburg verklaren hoe het mogelijk was dat er geen waarschuwingssysteem voor de Geul aanwezig was? Klimaatverandering is niet nieuw.

Het waterschap heeft wel degelijk een waarschuwingssysteem, gebaseerd op fysieke metingen in de Geul. Door de zeer extreme situatie waren deze meetpunten gedeeltelijk uitgevallen. Bij overschrijding van bepaalde waterstanden worden de gemeentes en de  veiligheidsregio's geïnformeerd. De gemeentes zijn dan in staat de eigen draaiboeken rond wateroverlast op te starten. Onderdeel daarvan kan het informeren van de bewoners zijn.

Welke lessen heeft Waterschap Limburg getrokken uit journalistiek onderzoek van de Groene Amsterdammer over waterschappen waarbij het (on)democratisch proces in Limburg eruit springt?

Waterschap Limburg heeft het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) gevraagd om de crisis(aanpak) te evalueren. Navraag bij het COT wijst uit, dat het artikel uit de Groene Amsterdammer niet is meegenomen in de evaluatie. Waterveiligheid bestaat niet. Water is niet veilig. Het gaat om hoogwaterbescherming en de veiligheid van de burger. Absolute veiligheid bestaat inderdaad niet. Ook na het nemen van hoogwaterbeschermingsmaatregelen blijft er altijd een resterend risico bestaan. Toch is 'waterveiligheid' in de waterwereld wel de gangbare term voor hoogwaterbescherming. Wij verstaan hieronder nooit een absolute veiligheid, maar wel het bieden van bescherming tot een bepaald niveau, waarbij een resterend risico blijft bestaan. Ook voor dit risico kunnen in de maatschappij nog verdere maatregelen worden getroffen om de kwetsbaarheid of mogelijke schade te verkleinen, zoals bijvoorbeeld aanpassingen aan de woning, in de ruimtelijke ordening (geen kwetsbare functies op een kwetsbare locatie), of door goede evacuatievoorzieningen.

Hoe zit het met het openzetten van sluizen? Bijv. de sluis bij Aan de Gapert. Daarvoor is (zover wij weten) een fysieke handeling nodig. Wie is hiervoor verantwoordelijk?

De stuw bij de Rothemermolen gelegen aan Molenweg gaat geautomatiseerd open en dicht. Dit is afhankelijk van de waterstand bij de molen. Deze stuw bestaat bij de Rothemermolen uit twee deuren. Tijdens de hoogwatercrisis in juli 2021 is de stuw uit voorzorg handmatig geopend. Het waterschap is bij de Rothemermolen verantwoordelijkheid voor het bedienen van de stuw.

Ik denk dat aan de Veeweg de eerste overlast kwam. Hier hebben tien woningen behoorlijke overlast gehad. Ik heb dit al vaker aangegeven: hier wordt ieder keer aan voorbij gegaan. De Veeweg wordt nooit genoemd. 

Klopt, een groot aantal panden gelegen aan de Veeweg heeft tijdens de watersnoodramp van juli 2021 ook behoorlijke wateroverlast gehad. Wij zullen beter opletten en de Veeweg ook benoemen.

En hoe kan het dat er nu zoveel onderzoek gedaan moet worden? Waren een aantal fenomenen niet van tevoren te voorspellen? Of zijn wij als Nederland helemaal verrast door deze uitzonderlijke neerslag in juli 2021?

De situatie in juli 2021 was zeer uitzonderlijk en kwam inderdaad onverwacht. Mede in het kader hiervan heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Beleidstafel Waterveiligheid en Hoogwater ingericht. Deze beleidstafel moet inzicht geven in hetgeen is gebeurd en welke lering uit de opgetreden situatie getrokken kan worden. Zodat we voor de toekomst beter gesteld kunnen staan voor de gevolgen van een periode van extreme neerslag in Limburg, maar ook de rest van Nederland.

Willen jullie de volgende keer bij de leerevaluatie watercrisis juli 2021 ook de bewoners betrekken? Die hebben een heel ander beeld bij de beleving en wellicht zeer waardevolle tips.

De lerende evaluatie is uitgevoerd door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Burgers van de gemeente Meerssen zijn hierbij betrokken door middel van een vragenlijst. Uit de resultaten blijkt dat de gemeente Meerssen zowel absoluut als relatief de meeste deelnemers had. Bovendien zijn er meerdere evaluaties uitgevoerd door verschillende partijen. Kijk hier voor meer informatie.

Waterklaar kan zeker helpen om water af te wenden wat aan komt stromen. Minder/niet als het van onderuit omhoog komt

Daar heeft u gelijk in. Wij zullen dit doorgeven aan het team van Waterklaar.

Hoe worden burgers beter betrokken? Is er zicht op verbetering?

Evaluatiepunten worden meegenomen in de verschillende rapporten. Hieruit zullen lessen worden getrokken om een verbetering van de situatie te verwezenlijken.

Gaat een verhoging van het beschermingsniveau van 25 naar 100 jaar wel helpen bij een herhaling van dit hoogwaterfenomeen met een herhalingstijd van 200 jaar? Bij een herhaling van deze catastrofe zal ook bij een T100-bescherming grootschalige hoogwaterschade optreden.

Bij een verhoging van een beschermingsniveau wordt het beschermingsniveau verhoogd en het risico op wateroverlast verlaagd. Maar welk beschermingsniveau je ook hanteert: er zit helaas altijd een grens aan. Er kan zich altijd een situatie voordoen, die het gekozen beschermingsniveau overschrijdt.