Gemeente Meerssen | Omgevingswet - vragen en antwoorden

Artikel Omgevingswet - vragen en antwoorden

Op deze informatiepagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Neem contact op met het klantenbureau Ruimte. Wij helpen je graag.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat we buiten zien, ruiken en horen. Je kunt hierdoor in één keer kennis nemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2024.

Waarom is de Omgevingswet nodig?

Sinds 1810 (Mijnwet) zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte: voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms tegen en vaak worden er verschillende termen gebruikt, terwijl de wetgever hetzelfde bedoelt. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom worden per 1 januari 2024 26 wetten vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

Wat merk je als inwoner van de Omgevingswet?

Als inwoner merk je in eerste instantie niets van de Omgevingswet. Dat verandert als je een omgevingsvergunning wilt aanvragen. Als je iets wil bouwen, verbouwen of slopen, gaat dat na 1 januari 2024 anders dan voorheen. Op 1 januari 2024 is er een nieuw Omgevingsloket, waarin je informatie over de regels kunt opzoeken. Ook kun je per 1 januari 2024 via het nieuwe Omgevingsloket een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Neem vooraf altijd even contact op met de gemeente. Wij adviseren je graag. Woon je in de buurt van iemand die iets wil veranderen aan je leefomgeving? De Omgevingswet zorgt ervoor dat je kunt meepraten, want het is de bedoeling dat de initiatiefnemer vooraf met betrokkenen over de plannen in gesprek gaat. Overigens kun je straks ook meepraten over de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Een uitnodiging om mee te denken volgt via de gemeentelijke media. Hier vind je alvast meer informatie.

Wie gaat er aan de slag met de Omgevingswet?

Inwoners, ondernemers en overheden: wij zijn samen verantwoordelijk voor onze leefomgeving. Maar daarvoor zijn wel regels nodig. Gemeenten leggen in hun omgevingsplan niet alles meer tot in detail vast, zoals dat eerder in bestemmingsplannen wel werd gedaan. Door plannen globaler te beschrijven, ontstaat ruimte voor initiatiefnemers om hun plannen uit te werken. Zij moeten daar eventuele belanghebbenden wel tijdig bij betrekken. Daarvoor is nodig dat zij tijdig met omwonenden en andere betrokkenen in gesprek gaan. Dat wordt ook welk 'omgevingsdialoog' of 'participatie' genoemd. Hier vind je meer informatie over participatie. 

Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

Een belangrijke verbetering van de nieuwe wetgeving is, dat de inrichting van de fysieke leefomgeving in samenhang met allerlei beleidsterreinen moet worden bezien. De bedoeling is dat hiermee de kwaliteit van de leefomgeving verbetert en er niet alleen snellere, maar ook betere besluiten worden genomen over de invulling van de buitenruimte. Bij nieuwe plannen moet bijvoorbeeld ook worden nagedacht over duurzaamheid. Daar hebben we allemaal profijt van. Om dat mogelijk te maken, krijgen we via het nieuwe omgevingsloket per 1 januari 2024 allemaal toegang tot dezelfde informatie. Kortom: kortere procedures, snellere besluitvorming, betere kwaliteit.

Heeft de Omgevingswet ook nadelen?

Alle losse wetten en regels komen samen in één nieuwe wet. Dat is nieuw voor ons allemaal. Bovendien gaan we - inwoners, ondernemers en overheid - meer  samenwerken. Dat zal in het begin wennen zijn. Waarschijnlijk zal niet alles meteen goed gaan. Maar we gaan samen ons best doen met als doel: snellere en vooral betere besluitvorming voor een fijne, duurzame en veilige leefomgeving.  

De Omgevingsvisie: wat is dat?

Gemeente Meerssen gaat binnenkort aan de slag met het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie: de langetermijnvisie van de gemeente voor de inrichting van de fysieke leefomgeving tot 2035. Hierbij komen ook opgaven aan bod die betrekking hebben op het sociale domein en economie. De omgevingsvisie geeft richting aan het omgevingsplan (opvolger gemeentelijke bestemmingsplannen), dat uiterlijk op 1 januari 2030 gereed moet zijn. De omgevingsvisie moet uiterlijk 2024 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Gelijktijdig aan de omgevingsvisie gaat het gemeentebestuur aan de slag met het opstellen van een nieuwe strategische toekomstvisie. De Toekomstvisie 2035 en de Omgevingsvisie 2035 van de gemeente Meerssen komen in een gezamenlijk proces tot stand. Dat gebeurt in samenspraak met de inwoners en ondernemers van de gemeente Meerssen. Abonnees van de gemeentelijke nieuwsbrief Sfeervol Meerssen krijgen de uitnodiging om mee te denken automatisch in hun mailbox. Hier kun je je aanmelden voor onze wekelijkse nieuwsbrief. 

Het Omgevingsplan: wat is dat?

Een belangrijk gevolg van de Omgevingswet is dat de gemeentelijke bestemmingsplannen worden vervangen door één omgevingsplan. Een bestemmingsplan bevat regels op het gebied van ruimtelijke ordening. In het Omgevingsplan beschrijft de gemeente welke ontwikkelingen en initiatieven binnen een gebied mogelijk zijn. Het omgevingsplan bevat informatie over de bestemming van een plek, regels over geluid en bodem en eventueel ook over energiemaatregelen en duurzaamheid. Het nieuwe omgevingsplan moet uiterlijk op 1 januari 2030 gereed zijn. Tot die tijd geldt een verruimd bestemmingsplan (tijdelijk omgevingsplan), dat nu in voorbereiding is. Plannen om te bouwen, verbouwen of slopen? Wil je iets veranderen aan de leefomgeving? Neem tijdig contact op met het klantenbureau Ruimte

Hoe houd ik rekening met de gemeentelijke regels?

De gemeente heeft tot 1 januari 2030 de tijd om alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving te laten opgaan in één gemeentelijk omgevingsplan. Wil je weten welke regels er nu gelden? Raadpleeg dan het gemeentelijke regelingenbestand op Overheid.nl. Kom je niet wijs uit de gemeentelijke verordeningen en beleidsregels? Neem contact op met het klantenbureau Ruimte. Wij helpen je graag verder.