Gemeente Meerssen | extra vergoeding controle coronatoegangsbewijzen

Artikel Extra vergoeding controle coronatoegangsbewijzen (ctb)

coronatoegangsbewijs, subsidie controle
Het Rijk stelde eind vorig jaar extra geld beschikbaar voor de controle van coronatoegangsbewijzen (CTB). Locaties waar het coronatoegangsbewijs gold, konden een financiële bijdrage aanvragen voor de controle op dit toegangsbewijs. Het betrof toen de periode september t/m december 2021. Voor deze periode kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Het Rijk inmiddels wel een nieuwe regeling vastgesteld.

Nieuwe regeling voor periode 1 januari – 25 februari 2022

Er is inmiddels wel een nieuwe regeling voor vergoeding van de kosten van de coronatoegangsbewijscontrole in de periode van 1 januari t/m 26 maart 2022. Vanaf 25 februari is de controleplicht op het CTB echter vervallen. De vergoeding heeft dan ook betrekking op de periode 1 januari tot 25 februari 2022.

De gemeente Meerssen ontvangt voor dit doel maximaal € 71.306 van het Rijk. Als het beschikbare bedrag wordt overschreden, verdelen wij deze gelden naar rato onder de aanvragers. Dit kan dus betekenen, dat bij toekenning niet alle door u opgegeven kosten worden vergoed.

Aanvragen indienen t/m 20 maart 2022

Heeft u in de periode 1 januari tot 25 februari 2022 extra kosten gemaakt voor de controle op coronatoegangsbewijzen? Dan kunt u nog t/m 20 maart 2022 een aanvraag indienen voor een vergoeding. U kunt uw aanvraag mailen naar: info@meerssen.nl onder vermelding van 'Aanvraag subsidie naleving controleplicht CTB'. Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens:

 • Naam contactpersoon
 • Bedrijf/organisatie/vereniging
 • KvK-nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Omschrijving reden aanvraag
 • Bedrag kostenvergoeding inclusief BTW
 • Een onderbouwing van de kostenvergoeding (extra inzet personeel, datums en tijdstippen gewerkte uren, aantal controles, tijdsbesteding per controle).
 • Rekeningnummer + naam rekeninghouder (IBAN)
 • Factuur/bewijs (loonstrook) als bijlage
 • Een verklaring dat geen specifieke uitkering of andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt voor de activiteiten waarvoor u een vergoeding vraagt.

Wij beoordelen uw aanvraag en laten u weten of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten. Op basis van de door u aangeleverde informatie kunnen we besluiten om niet het gehele bedrag uit te keren. Ook kunnen wij u vragen om aanvullende informatie aan te leveren. Bij toekenning ontvangt u de compensatie in het tweede kwartaal van 2022.

Vergoedbare kosten

De volgende kosten komen in aanmerking:

 • Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
 • Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1;
 • In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 • Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
 • Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 5.

Niet vergoedbare kosten

De volgende kosten komen niet in aanmerking:

 • Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 01 januari 2022;
 • Kosten voor activiteiten waarvan redelijkerwijs aangenomen moet worden dat deze geen bijdrage leveren aan het uitvoeren van de CTB-controles;
 • Kosten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk, Provincie en/of de gemeente is verstrekt.
 • Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Terugvordering

Als u een vergoeding aanvraagt, gaat u akkoord met de Landelijke Regelgeving rondom de controle van het coronatoegangsbewijs.

 • Als uit controle blijkt dat onjuiste informatie is verstrekt die van invloed is op de hoogte van de subsidie, wordt de subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd.
 • Als achteraf blijkt dat de subsidie voor andere activiteiten is ingezet, kan deze eveneens worden teruggevorderd.
 • Ook kan terugvordering plaatsvinden als blijkt dat de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten niet (goed) wordt uitgevoerd.

Vragen?

Bel met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.