Gemeente Meerssen | Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

Artikel Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 ingegaan. In deze nieuwe wet staat welke maatregelen de overheid neemt om de coronacrisis te bestrijden. De wet blijft sowieso tot 1 maart 2021 van kracht en kan telkens met drie maanden verlengd worden. Door de nieuwe wet komt er een eind aan de noodverordeningen die vanaf maart werden vastgesteld door Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De rol van de veiligheidsregio verandert en als gemeente krijgen we meer bevoegdheden. Wat er precies verandert, lees je hieronder.

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft de overheid verregaande maatregelen genomen om de coronacrisis in te dammen. De aanpak van de coronacrisis werd gecoördineerd door alle veiligheidsregio's in Nederland. Zij legden de overheidsmaatregelen in hun regio steeds vast in een zogenoemde 'noodverordening'. Dat deden ze op aanwijzen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De voorzitter van de veiligheidsregio had bovendien de mogelijkheid om 'ontheffingen' te verlenen. Daarmee kon ze toestaan dat mensen of organisaties afweken van de geldende maatregelen.

Nieuwe wet vervangt noodverordeningen

Vanaf 1 december vervangt de 'Tijdelijke wet maatregelen COVID-19' de noodverordeningen. De maatregelen die ter bestrijding van het coronavirus worden genomen, staan voortaan omschreven in een 'ministeriële regeling'. Deze regeling moet eerst worden voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dat geeft het parlement de gelegenheid om de voorgestelde maatregelen goed te bestuderen en daarover in debat te gaan met de betrokken ministers. Nieuwe maatregelen gaan daarom niet eerder in dan één week nadat ze aan het parlement zijn toegestuurd. Als de Tweede Kamer tijdens die week besluit om niet met de regeling in te stemmen, vervalt deze weer. 

Burgemeester krijgt meer bevoegdheden

Door de nieuwe wet verschuift een aantal bevoegdheden van de voorzitter veiligheidsregio naar de burgemeesters. Zo kan de voorzitter van de veiligheidsregio, in veel gevallen, geen ontheffing meer verlenen of overgaan tot sluiting van een bedrijf. Onze burgemeester kan dat wél, waardoor hij/zij de mogelijkheid krijgt om de gemeenteraad uit te leggen welke keuzes hij/zij maakt. Een ontheffing kan aangevraagd worden als je als vereniging, organisatie of instelling wilt afwijken van de maatregelen in de ministeriële regeling. Bijvoorbeeld omdat je een evenement of bijeenkomst wilt organiseren met meer mensen dan volgens de ministeriële regeling zijn toegestaan.

Ontheffing aanvragen 

Onze burgemeester is zeer terughoudend in het verlenen van ontheffingen. Die verleent zij alleen als sprake is van een bijzondere omstandigheid én er een zwaarwegend (positief) advies van de GGD ligt. Bovendien mag het belang van de ontheffing niet in strijd zijn met het belang van de bestrijding van het coronavirus. Ben jij van mening dat jouw aanvraag aan al deze voorwaarden voldoet? Vul dan het aanvraagformulier in. Je krijgt zo spoedig mogelijk bericht of je in aanmerking komt voor een ontheffing.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg blijft in beperkte bezetting actief

Ondanks dat de veiligheidsregio een minder belangrijke rol heeft in het beheersen van de coronacrisis, blijft de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Zuid-Limburg actief. Daarbij is echter wel gekozen voor een kleinere bezetting. Het blijft namelijk belangrijk om een aantal zaken regionaal te coördineren. Daarmee zorgen we er samen voor dat in de ene gemeente geen andere maatregelen gelden dan in de andere. Onze burgemeester heeft daarom met de andere burgemeesters in Zuid-Limburg afgesproken om in onze regio zoveel mogelijk één lijn te blijven trekken. 'Alleen samen' is nu immers nóg belangrijker dan voorheen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over deze ontwikkelingen? Kijk dan eens op de website van de Rijksoverheid. Daar staat meer informatie over deze verandering.