Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 49 - 2 december 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 49 - 2 december 2020

Gepubliceerd op: 01 december 2020 13:45

Gemeentepagina: week 49
Datum: woensdag 2 december 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Geeft uw mening over duurzame energie in de gemeente Meerssen

Door de uitstoot van broeikasgas CO2 warmt onze aarde op en verandert het klimaat. Nederland heeft samen met andere landen afgesproken hier iets aan te doen. Zo willen we meer duurzame energie gaan opwekken. Ook in Maastricht-Heuvelland willen we meer energie uit wind en zon gaan halen. Hoe we dat gaan doen, daar moeten we samen goed over nadenken.

RES enquete

Denk mee! Vul voor 13 december de enquête in
De gemeente Meerssen vindt uw mening hierin heel belangrijk. Afgelopen week hebben alle huishoudens in onze gemeente een brief ontvangen. Hierin vragen we alle inwoners vanaf 15 jaar voor 13 december de vragenlijst op www.meerssen.nl/res in te vullen. Het duurt slecht 10 minuutjes om even de enquête in te vullen. Roep ook uw familie, vrienden, huisgenoten, buren en/of (klein)kinderen op om de vragenlijst in te vullen!*

Kans op een cadeaubon van 25 euro!
Als u kans wilt maken op een cadeaubon, vul dan op het einde van de vragenlijst uw e-mailadres in. De antwoorden verwerken we anoniem.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De gemeente Meerssen gebruikt de resultaten van de vragenlijst in de plannen voor de toekomst. Dat doen we samen met de andere vijf gemeenten in Maastricht-Heuvelland, de Provincie Limburg en Waterschap Limburg. Die plannen komen in de Regionale Energiestrategie (RES) voor Zuid-Limburg. Meer informatie vindt u op www.meerssen.nl/res.

*Heeft u vragen over het onderzoek?
Stuur een mail naar: onderzoekenstatistiek@maastricht.nl

Res logo - 250 px

---

Kerstmis
Openingstijden rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten van donderdag 24 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021.

Aangifte geboorte of overlijden
Tijdens deze periode is bureau Burgerlijke Stand uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • donderdag 24 december van 09.00-10.00 uur
 • maandag 28 december van 09.00-10.00 uur
 • woensdag 30 december van 09.00-10.00 uur
 • donderdag 31 december van 09.00-10.00 uur

Vermissing paspoort-identiteitskaart-rijbewijs
Op deze dagen en tijden kan men tevens en uitsluitend terecht voor het melden van vermissing van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. U kunt de vermissing van uw reisdocument nu ook online bij ons melden via www.meerssen.nl.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Afvalkalender 2021
Persoonlijke Afvalkalender & Afvalwijzer 2021

In december krijgt u weer uw persoonlijke afvalkalender 2021 in de brievenbus. Hierop ziet u in één oogopslag welke afvalsoort op een bepaalde dag bij u aan huis wordt opgehaald. De verspreiding van de afvalkalenders start 7 december en duurt tot 18 december.

Bent u uw persoonlijke afvalkalender kwijt?
Via internet kunt u een nieuwe downloaden: www.besteuitafval.nl

Uitgebreide afvalwijzer
Op www.besteuitafval.nl en op www.meerssen.nl vindt u vanaf 7 december ook de uitgebreide Afvalwijzer 2021 met meer informatie over de inzameling van de verschillende afvalstoffen.

Geen internet?
Voor mensen zonder internet is een papieren exemplaar verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Of bel telefoon 14 043.

Meer informatie nodig?
Er is een handige Milieu App met informatie over afvalinzameling, inzameldagen in uw buurt, de milieuparken etc. Via deze Milieu App kunt u tevens gebruik maken van de digitale Milieupas. U kunt de Milieu App installeren op uw smartphone via de App-store (IOS) of Google Play-Store (Android). U kunt voor meer informatie ook bellen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: besteuitafval@meerssen.nl.

---

Wijziging datum inzameling oud papier Meerssen-West

De inzameling van het oud papier in Meerssen-West vindt komende maand niet plaats op zaterdag 19 december, maar op vrijdagavond 18 december 2020.

---

Herinrichting Sint Catharinastraat - Pastoor van Eijsstraat

De Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat in Ulestraten zullen een herinrichting ondergaan. In dit bericht leest u alles over de stand van zaken van het project en de voorlopige planning.

Bodem- en trillingsonderzoeken Sint Catharinastraat
Op dit moment lopen een aantal onderzoeken naar de bodemgesteldheid en grondwaterstanden. Daarnaast voeren we bij een aantal huizen nog sonderingsonderzoeken uit (= onderzoek naar de draagkracht van de grond). We streven ernaar deze voor het einde van 2020 af te ronden. Eind dit jaar ontvangen wij dan naar verwachting een rapport met bevindingen en adviezen. Dit rapport vormt de basis voor de planuitwerking en uitvoering van Sint Catharinastraat.

Tevens is de mogelijkheid onderzocht om het aantal rioolputdeksels in de Sint Catharinastraat te verminderen. De voorlopige conclusie is dat ongeveer 50% van de rioolputdeksels niet echt nodig is. We dekken de rioolputten op die plaatsen onder het wegdek af, zodat de overlast van die putdeksels in elk geval al weg is.

Herinrichting Pastoor van Eijsstraat
Afgelopen weken kon u de tekening met het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het gedeelte Pastoor van Eijsstraat (vanaf Dorpsstraat tot aan de komingang vanaf Schimmert) inzien. Naar aanleiding hiervan hebben we nog een kleine aanpassing doorgevoerd (van een oprit naar een weiland nabij de komingang). Zoals eerder aangegeven zou in eerste instantie de uitvoering van de herinrichting van de Pastoor van Eijsstraat in de periode oktober-december 2020 plaatsvinden. Het project heeft echter enige vertraging opgelopen. Hierdoor is de uitvoering opgeschoven naar het voorjaar van 2021.

We vervangen wel al de putranden ter hoogte van huisnummers 5 en 15. Hiervoor hoeven we de straat niet af te sluiten. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat het verkeer in goede banen wordt geleid.

Herinrichting Sint Catharinastraat: gedeelte Dorpstraat - De Sauveurstraat
Vooralsnog is de start van de definitieve herinrichting in dit deel van de Sint Catharinastraat gepland voor de zomer van 2021. Uiteraard is dit afhankelijk van de besluitvorming over de definitieve inrichting en het daarvoor benodigde geld.

In de tussentijd treffen we medio december 2020 wel al enkele maatregelen ter verlaging van de verkeerssnelheid, het terugdringen van trillingen door het verkeer en het verminderen van andere klachten. De volgende maatregelen worden getroffen:

 • Plaatsen en bijplaatsen van tijdelijke verkeersremmende maatregelen in de vorm van geleidebanden. Deze locaties zijn al aangegeven op de rijweg.
 • Vervangen van de huidige waaiervormige roosters in de kolken door spijlvormige roosters met ruimere instroomopening. Hierdoor wordt het regenwater beter verwerkt.
 • Plaatselijk vervangen dan wel blinderen van verzakte of losliggende putranden. De locaties hiervan kunt u inzien op de tekeningen gepubliceerd op www.meerssen.nl (Projecten – Sint Catharinastraat/Pastoor van Eijsstraat), op de BLM Wegenbouw-app of in de bouwkeet van BLM.
 • Plaatselijk vlak maken van de rijweg door middel van het vervangen van de bovenste laag van het asfalt. De locaties hiervan kunt u inzien op de tekeningen gepubliceerd op (Projecten – Sint Catharinastraat/Pastoor van Eijsstraat), op de BLM Wegenbouw-app of in de bouwkeet van BLM.

Over de exacte startdatum en werkvolgorde van deze uitvoering (planning is week 49-50-51) en eventuele omleidingsroutes informeert aannemer BLM Wegenbouw u uiterlijk de week voordat de aannemer start met de werkzaamheden.

Gedurende deze werkzaamheden is de Sint Catharinastraat afgesloten voor doorgaand verkeer en leiden we de bus van Arriva om (de bus rijdt dan niet door Ulestraten).

Herinrichting Sint Catharinastraat: Gedeelte De Sauveurstraat - komingang Vliek
In dit gedeelte van de Sint Catharinastraat staat voor de periode 2021-2022 een rioolaanpassing op de planning. We onderzoeken op dit moment de mogelijke varianten voor de rioolaanpassing in samenhang met de overige maatregelen in het kader van waterbeheersing en het bodemonderzoek in de Sint Catharinastraat. We willen hierbij het benodigde waterbergend effect realiseren met zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor de omgeving. Bewoners van het laag gelegen deel van de straat ervaren regelmatig wateroverlast door doorstroming van kolkdeksels, water vanaf de rondweg MAA en water dat vanaf de weg richting de woningen gaat. Ook voor deze punten willen we oplossingen zoeken en deze gefaseerd uitvoeren.

Hierop vooruitlopend zijn ter verbetering van de afwatering de infiltratiekoffers (ondergronds reservoir gevuld met grove korrels) bij de greppel tussen de komingang Vliek en de Putstraat verwijderd. Ook de bodem van de greppel hebben we opnieuw afgewerkt, zodat deze onder eenzelfde hellingspercentage naar beneden afwatert. Bij de Putstraat brengen we een buis aan, zodat het regenwater in de greppel bij Vliek kan afwateren naar de greppel langs Humcoven.

In afwachting van de uitwerking van de varianten voor wat betreft de rioolaanpassing treffen we medio december 2020 al enkele maatregelen ter verlaging van de verkeerssnelheid, het terugdringen van trillingen door het verkeer en het verminderen van andere klachten. De volgende maatregelen worden getroffen:

 • Plaatsen en bijplaatsen van tijdelijke verkeersremmende maatregelen in de vorm van geleidebanden. Deze locaties zijn zoals toegezegd al aangegeven op de rijweg.
 • Vervangen van de huidige waaiervormige roosters in de kolken door spijlvormige roosters. Hierdoor wordt het regenwater beter verwerkt.
 • Plaatselijk vervangen dan wel blinderen van verzakte of losliggende putranden. De locaties hiervan kunt u inzien op de tekeningen gepubliceerd op (Projecten – Sint Catharinastraat/Pastoor van Eijsstraat), op de BLM Wegenbouw-app of in de bouwkeet van BLM.
 • Vervangen twee putranden kruispunt Vliek/Sint Catharinastraat en putrand nabij oprit huisnummer 118.
 • Plaatselijk vlak maken van de rijweg door middel van het vervangen van de bovenste laag van het asfalt. De locaties hiervan kunt u inzien op de tekeningen gepubliceerd op (Projecten – Sint Catharinastraat/Pastoor van Eijsstraat), op de BLM Wegenbouw-app of in de bouwkeet van BLM.

Over de exacte startdatum en werkvolgorde van deze uitvoering (planning is week 49-50-51) en eventuele omleidingsroutes informeert aannemer BLM Wegenbouw u uiterlijk de week voordat de aannemer start met de werkzaamheden.

Gedurende deze werkzaamheden is de Sint Catharinastraat afgesloten voor doorgaand verkeer en leiden we de bus van Arriva om (de bus rijdt dan niet door Ulestraten).

West-ontsluiting Ulestraten
Op www.meerssen.nl ((Projecten – West-ontsluiting Ulestraten) vindt u ook de stand van zaken van de West-ontsluiting Ulestraten (eerder verbindingsweg genoemd).

Informatie
Kijk op www.meerssen.nl ((Projecten – Sint Catharinastraat/Pastoor van Eijsstraat) of raadpleeg de BLM Wegenbouw-app. Deze kunt u downloaden via de Appstore of Playstore. Wilt u de tekeningen inzien in de BLM bouwkeet? Maak dan een afspraak met de omgevingsmanager, Christian Reuls van BLM Wegenbouw: e-mail: c.reuls@blmwegenbouw.nl. telefoon: 06-83983728

---

Stand van zaken project In 't Riet Geulle

Het gebied (incl. gebouwen) van gemeenschapshuis de Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool In 't Riet in Geulle krijgt een andere invulling. Het voormalig schoolgebouw zal worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van deze functies.

Bestemmingsplan
In september 2020 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden. De behandeling van het bestemmingsplan In 't Riet zou eigenlijk plaatsvinden in november. De initiatiefnemer beraadt zich op dit moment echter nog over mogelijke wijzigingen in het huidige plan. In december heeft de gemeente overleg met de initiatiefnemer over de mogelijke wijzigingen en de gevolgen hiervan voor de planning. Naar verwachting kunnen we u eind januari 2021 verder informeren.

Vragen?
Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en Wethouders van Meerssen maken bekend dat een besluit is genomen:

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Voor: Leers Agri
Locatie: Vliek 34, 6235 NR Ulestraten
Datum besluit: 17 november 2020
Zaaknummer: 2020-206003
Het besluit is op 18 november 2020 verzonden aan de aanvrager.

Inzage: het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van de dag na verzending tot en met zes weken na verzending: op afspraak in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen.
Rechtsbescherming: als het besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van de dag na verzending tot en met zes weken na verzending bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Burgemeester en Wethouders van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Het indienen van het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Inwerkingtreding: dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden aan de aanvrager. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.
Informatie: RUD Zuid-Limburg, tel. 043-3897812.

---

Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen heeft in zijn vergadering van 17 november 2020 besloten de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas aan te gaan. Dit gemeenschappelijk orgaan voert taken uit voor de deelnemende gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg a/d Geul op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer.
In werking: met ingang van 1 december 2020.
Waar ter inzage: deze Gemeenschappelijke Regeling is officieel bekendgemaakt in de Staatcourant van 30 november 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van een kozijn en raam, Burgemeester Hein Cortenstraat 9, 6235 CN Ulestraten (ontvangen 20 november 2020);
 • het uitbreiden van de woonkamer, Molenweg 11, 6231 BL Meerssen (ontvangen 18 november 2020);
 • het bouwen van een garage, Iepenlaan 26, 6241 AE Bunde (ontvangen 17 november 2020);
 • het opvullen van een tuin en plaatsen van afrastering, Pastoor Martinus Sterckenstraat 39, 6231 JE Meerssen (ontvangen 19 november 2020);
 • het bouwen van een woonhuis, Eijckerveld (kavel E06) Ulestraten (ontvangen 19 november 2020);
 • het uitbreiden van de stal en berging, Genzon 71, 6235 AA Ulestraten (ontvangen 20 november 2020);
 • het kappen van een boom, Klinkenberg 15, 6231 BA Meerssen (ontvangen 20 november 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een B&B, Schonen Steynweg 2, 6237 NA Moorveld (verzonden 24 november 2020);
 • het plaatsen van speeltoestellen en keerelementen, Klinkenberg ongenummerd, 6231 BC Meerssen (verzonden 26 november 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het vervangen van een bestaand dak door zadeldak, Lindenlaan 38, 6241 BD Bunde (verzonden 1 september 2020).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Weigering omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is geweigerd voor:

 • het vestigen van een nagelstudio (GEWEIGERD), Meerstraat 25, 6241 ND Bunde (verzonden 27 november 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Regeling Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Gemeente Meerssen 2018 e.v. ingetrokken

Betreft: het college van Burgemeester en wethouders van Meerssen heeft op 24 november 2020 de Regeling Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Gemeente Meerssen 2018 e.v. ingetrokken.
Ingetrokken: met ingang van 1 januari 2021.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

 ------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

 Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 2 december 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen