Gemeente Meerssen | Regionale Energie Strategie (RES)

Artikel Regionale Energie Strategie (RES)

RES logo

Stand van zaken voorbereiding Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg 1.0

Op 17 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de inbreng van de gemeente Meerssen (deelregio Maastricht-Heuvelland) voor de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg. Doel: grootschalig opwekken van duurzame energie als onderdeel van het Nationale Klimaatakkoord. Omdat de energietransitie gevolgen heeft voor de leefomgeving, heeft het gemeentebestuur de concept-RES ZL gepresenteerd aan u - inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties - en u opgeroepen om uw ideeën te geven over de manier waarop onze gemeente haar energiebijdrage kan leveren.Hiervoor heeft u deelgenomen aan een maatschappelijke consultatieronde (o.a. online-enquête en online-meedenkbijeenkomsten).

Meedenkresultaten

Uit de reacties is gebleken, dat een aantal onderwerpen telkens terugkeert, namelijk de voorkeur voor het opwekken van zonne-energie op daken, de zorg over de aantasting van de natuur door bijvoorbeeld de aanleg van zonneparken en de vraag waarom de ontwikkelingen van nieuwe technologie (o.a. kernenergie en waterstof) niet worden afgewacht. De reacties zijn binnen het gemeentebestuur en met de regionale partners besproken. Uw inbreng heeft mede geleid tot de RES Zuid-Limburg 1.0, die op 17 juni ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Dit laat onverlet, dat in de toekomst andere keuzes mogelijk zijn. De RES ZL 1.0 moet namelijk om de twee jaar worden herzien, omdat technologische ontwikkelingen snel gaan en er dan wellicht weer andere mogelijkheden zijn. Na de RES ZL 1.0, komt er dus een RES ZL 2.0, en RES ZL 3.0 en ga zo maar door. 

Hier leest u meer over de resultaten van de consultatieronde (PDF)

Wat wordt onze energiestrategie?

In Zuid-Limburg streven we naar maatregelen die noodzakelijk zijn, maar ook haalbaar en betaalbaar. De gemeenten vervullen hun voorbeeldrol op het gebied van verduurzaming en energiebesparing. Zo faciliteren we bijvoorbeeld elektrisch rijden door de benodigde laadpalen te plannen. In het voorgestelde bod voor de RES ZL 1.0 wordt voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uitgegaan van zonne-energie op daken en vrije ruimtes binnen de bebouwde omgeving, zoals parkeerplaatsen en braakliggende grond.

Er zijn op dit moment geen concrete plannen voor zonne-energie op landbouwgrond of voor windenergie. Dit met uitzondering van de aanleg van zonneweides in het Lanakerveld en op de Belvédèreberg in Maastricht. In regionaal verband is besloten om eerst te onderzoeken hoe de energieopwekking door middel van wind en zon in het landschap kan worden ingepast zonder inbreuk te doen op de kwaliteiten (in het bijzonder het Nationaal Landschap Zuid-Limburg). Dit onderzoek wordt uitgevoerd als voorbereiding op de RES ZL 2.0 (2023). Dan wordt ook bekeken op welke manier duurzaam opwekken van energie in onbebouwde gebieden in de nieuwe RES mogelijk is.

Grootschalig opwekken van windenergie is in onze gemeente Meerssen door de nabijheid van Maastricht Aachen Airport niet mogelijk. Met het bod voor de RES ZL 1.0 krijgt de gemeenteraad een afwegingskader voorgelegd, waardoor het mogelijk wordt om onder strenge voorwaarden zonneparken toe te staan. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat deze een grote meerwaarde moeten hebben en de landschappelijke kwaliteiten voldoende worden gewaarborgd. 

Van strategie naar praktijk

De uitwerking van de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg vindt plaats in diverse uitvoeringsprogramma's die volgen op de vaststelling van de RES ZL 1.0. Hierin worden de ambities van Energieregio Zuid-Limburg per gemeente vertaald naar concrete acties en projecten. Maar energie die we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Daarom is het belangrijk dat wij ons allemaal van ons energie- en warmtegebruik bewust zijn. Samen met Stichting Duurzaam Meerssen en EMEC werkt de gemeente Meerssen aan energiebesparing en het stimuleren van zonne-energie bij bedrijven. Voorbeelden van projecten voor particulieren zijn de inzet van energiecoaches (advies), PlusJeHuis en Dubbel Duurzaam (besparing). Aan het einde van deze pagina vindt u verdere informatie over de mogelijkheden.

Transitievisie Warmte

In het Klimaatakkoord is ook afgesproken dat iedere gemeente in 2021 een transitievisie warmte moet hebben. Nu is in de meeste huishoudens aardgas nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Dat gaat veranderen. Niet in één keer, maar stapsgewijs in de komende 30 jaar. Met een wijkgerichte aanpak onder regie van de gemeente. Hoe de gemeente dit gaat oppakken, wordt beschreven in de Transitievisie Warmte (TVW). Een transitievisie warmte geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de alternatieven voor aardgas in de gemeente?
  • Welke oplossingen zijn er per wijk om deze aardgasvrij te maken?
  • Wat is een goed moment om deze alternatieven toe te passen?

Eerste stap naar aardgasvrij

De Transitievisie Warmte is de eerste stap naar een aardgasvrije gemeente in 2050. Met technische onderzoeken brengt de gemeente de lokale  mogelijkheden in kaart. Deze zijn afhankelijk van bijvoorbeeld energiegebruik, soort gebouw en de aanwezigheid van warmtebronnen. Bij het maken van de keuzes in de Transitievisie Warmte dient er met veel aspecten rekening gehouden te worden. Belangrijke vragen daarbij zijn: Wat zijn duurzame alternatieven? Hoe houden we de warmtetransitie betaalbaar?

Besluitvorming in oktober

De gemeenteraad in Meerssen neemt op 21 oktober 2021 een besluit over de Transitievisie Warmte. Nationaal is afgesproken dat  iedere gemeente vóór 2030 minimaal één aardgasvrije wijk heeft.  Ook het gemeentebestuur van Meerssen gaat na de besluitvorming aan de slag met het opstellen van een eerste wijkuitvoeringsplan.

Uw mening stellen wij op prijs

Ook bij het opstellen van de gemeentelijke Transitievisie Warmte willen wij graag uw mening horen. Vanwege de coronamaatregelen doen wij dit eveneens via online-bijeenkomsten, waarbij u op stellingen kunt reageren en via de chat vragen kunt stellen en opmerkingen kunt maken.  Binnenkort volgt meer informatie. Dus meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Kijk hiervoor op www.meerssen.nl.

 

Zelf aan de slag met verduurzaming? 

Zelf energie opwekken met zonnepanelen? Bewuster omgaan met energie? Uw woning isoleren?

Lees verder over de mogelijkheden:

Voor particulieren

Dubbel Duurzaam 
Plus Je Huis 

Voor bedrijven

Heeft u een groot dak en overweegt u om zonnepanelen te plaatsen (wellicht zelfs met de mogelijkheid voor inwoners om financieel deel te nemen aan dit project)? Informeer vrijblijvend bij EMEC

Bent u MKB'er en wilt u energie besparen?

Informeer vrijblijvend bij Stichting Duurzaam Meerssen. U kunt contact opnemen via het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoonnummer 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.  

Blijf automatisch op de hoogte van het laatste nieuws

Op www.meerssen.nl kunt u zich aanmelden op onze wekelijkse nieuwsbrief Sfeervol Meerssen. Daarmee ontvangt u actuele informatie en officiële kennisgevingen van de gemeente Meerssen automatisch in uw mailbox. Aanmeld-pagina nieuwsbrief >>

Samen doen we wat we kunnen. Ieder op zijn eigen manier. Doet u mee?

Meer informatie

Website Klimaatakkoord
Website Nationaal Programma Regionale Energiestrategie
Wat is de RES?

Filmpjes

Transitievisie Warmte

Documenten

Interessante links