Gemeente Meerssen | West-ontsluiting Ulestraten

Artikel West-ontsluiting Ulestraten

Ter ontlasting van het wegennet in Ulestraten heeft de gemeente Meerssen afgelopen jaren al allerlei maatregelen genomen. Deze leidden helaas nog niet tot de gewenste afname van (met name) het doorgaande (zware) vracht- en landbouw verkeer en sluipverkeer door de kern Ulestraten. Om een goede oplossing te vinden, zet de gemeente Meerssen in op de aanleg van een nieuwe weg: de west-ontsluiting Ulestraten.

Randweg

Een verkeerskundig bureau onderzocht allerlei varianten voor een west-ontsluiting ten noorden van Ulestraten. De gemeenteraad koos op 15 december 2021 de sobere variant, waarbij we grotendeels gebruik van bestaande wegen. Deze worden opgewaardeerd tot randweg. Deze oplossing is het beste alternatief om zwaar landbouw- en vrachtverkeer en ander sluipverkeer uit Ulestraten te weren. Andere - soms omvangrijkere - varianten hebben als nadeel dat ze mogelijk meer verkeer aantrekken vanuit het achterland.

Locatie

Het voorkeurstracé van de west-ontsluiting komt volledig op Meerssens grondgebied te liggen. Hiervoor was een grenscorrectie met gemeente Beek nodig. De west-ontsluiting komt globaal te liggen ten noord-westen van de voetbalvelden van Ulestraten (via de Waselderweg) richting de Vliegveldweg. Op onderstaand kaartje ziet u de locatie van het vastgestelde tracé van de randweg.

West-ontsluiting
Vastgesteld tracé

Welke voorbereidingen moeten plaatsvinden voordat de randweg er is?

We krijgen regelmatig de vraag waarom de randweg er nog niet is en hoe lang het nog duurt. We begrijpen deze vragen. Dit soort projecten nemen echter veel uitwerkings- en voorbereidingstijd in beslag. Nadat de gemeenteraad in december 2021 koos voor de variant 'sobere randweg', zijn we aan de slag gegaan met de uitwerking en voorbereiding hiervan. We zetten kort op een rijtje wat er allemaal moet gebeuren, voordat de eerste schop echt in de grond kan.

Aanpassen bestemmingsplan

Het aanleggen van de randweg past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom moeten we het bestemmingsplan aanpassen. Om dit te kunnen doen, moeten we diverse onderzoeken uitvoeren. Denk onder andere aan een bodemonderzoek, stikstof-uitstootonderzoek en archeologische onderzoek). Een deel van deze onderzoeken is inmiddels uitgevoerd. Zodra we de resultaten van alle onderzoeken binnen hebben, kunnen we het ontwerp bestemmingsplan klaarmaken. Dit wordt vervolgens ter inzage gelegd. We streven ernaar het ontwerp bestemmingsplan vóór 1 januari 2024 ter inzage te leggen. U kunt dan zienswijzen indienen. Alle binnengekomen zienswijzen bekijken we en verwerkten we al dan niet in een gewijzigd bestemmingsplan. De gemeenteraad stelt dit bestemmingsplan vast. Na deze kan er nog beroep worden aangetekend.

Omzetten schetsontwerp naar definitief ontwerp

We hebben het uitwerken van het ontwerp uitbesteed aan bureau Royal HaskoningDHV. Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, werkt dit bureau het definitieve ontwerp uit naar een zogenaamd bestek met tekeningen. Deze hebben we nodig voor het aanbesteden van de werkzaamheden en het selecteren van een aannemer.

Verwerving van gronden

Op basis van het schetsontwerp en de plangrenzen uit het ontwerp bestemmingsplan, kunnen we aan de slag met het verwerven van de gronden. Gesprekken met grondeigenaren zijn al opgestart. Deze grondverwerving vindt over het algemeen plaats in zogenaamde 'minnelijke overeenstemming' tussen de grondeigenaar en gemeente. Als er geen overeenkomst wordt bereikt, is er nog de mogelijkheid tot onteigening. Een proces dat we uiteraard liever niet uitvoeren.

Omgevingsvergunning

Nadat het bestemmingsplan definitief is en de gronden zijn verworven, kan de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen voor de aanleg van de randweg. Tegen deze omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt.

Wanneer start de daadwerkelijke aanleg van de randweg?

Je ziet dat er heel wat voorbereidingen vooraf gaan aan de aanleg van de randweg. We verwachten dat de aanleg in het gunstigste geval op zijn vroegst in 2024 kan starten. Hoe snel dit daadwerkelijk zal zijn, is afhankelijk van de voorbereidingstijd en procedures.

Andere vragen & antwoorden

Hieronder vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over de randweg/west-ontsluiting Ulestraten.

Blijven de bomen langs het voetbalveld behouden?
Ja. De bomen staan op het terrein van de voetbalclub. De weg – inclusief de landschappelijke inpassing van de weg – komt niet op het terrein van de voetbalclub.

Hoe gaan jullie geluidsoverlast aan de noordzijde van Ulestraten voorkomen? (groene Talud bv.):
De afstand tot de bewoning van de kern Ulestraten is ongeveer 350 meter. Op de nieuwe randweg gaat een maximum snelheid van 60 kilometer per uur gelden. Met deze maximum snelheid geeft dit geen overlast. Bij het ontwerp laten we een geluidsberekening maken, die dit zal aantonen.

Wordt er rekening gehouden met migratie van (zoog)dieren (bijv. dassenburchten in de buurt). Wordt dit mogelijk gemaakt door voldoende doorgangen onderlangs? Ook om verkeersslachtoffers te vermijden op dit tracé?
In het tracé komen dassentunnels. Dit is afgestemd met 'Das en Boom'. De tunnels worden ingepast in het ontwerp in overleg met 'Das en Boom'.

De Waselderweg is nu een wandelpad. Wat komt er voor in de plaats?
De Waselderweg krijgt straks de bestemming verkeer. Er is vooralsnog geen ruimte binnen het tracé om een voetpad aan te leggen.

Is groencompensatie gepland en waar?
Aan beide zijden van de weg wordt 10 meter extra aangekocht voor landschappelijke inpassing. Natuurcompensatie is alleen van toepassing voor het gedeelte nabij de aansluiting Waselderweg / Langs de Gewannen. De locatie van deze inpassing proberen we direct mee te verwerven.

Wat wordt de maximum snelheid op de randweg?
De weg wordt ontworpen op een maximum snelheid van 60km/uur.

Hoe wordt er gehandhaafd en voorkomen dat de randweg een racebaan wordt (zoals nu langs het vliegveld al het geval is)?
Er zal reguliere handhaving plaatsvinden.

Hoe kunnen omwonenden reageren op de plannen?
Er wordt een bestemmingsplan opgesteld en een omgevingsvergunning ingediend. Bij "Welke voorbereidingen moeten plaatvinden voordat de randweg er is?" lees je welke procedures er zijn en wat de mogelijkheden zijn om zienswijzen of bezwaren in te dienen.

Heb jij vragen over de randweg/west-ontsluiting Ulestraten?

Bel ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Onze medewerkers helpen je graag verder!