Gemeente Meerssen | Doelgroepenvervoer Limburg

Artikel Doelgroepenvervoer Limburg

Doelgroepenvervoer

Op 10 december 2016 loopt het huidige contract voor de Limburgse gemeenten voor de regio­taxi af. Regiotaxi is een vorm van doelgroepenvervoer, met name gericht op klanten met een Wmo-vervoersindicatie. Onder het doelgroepenvervoer valt verder leerlingenvervoer, WSW-ver­voer, vervoer in het kader van de Jeugdwet en dagbestedingsvervoer.

Organisatie

Om ervoor te zorgen dat de gemeenten in Limburg de komende jaren verzekerd zijn van toe­komstbestendig doelgroepenvervoer, hebben de gemeenten vanaf 2013 samengewerkt en is er een stuur- en projectgroep doelgroepenvervoer samengesteld. De projectgroep heeft, samen met Forseti, een adviesrapport ‘Toekomstrichting doelgroepenvervoer Limburg’ opgesteld. De stuurgroep heeft dit advies in juli jongstleden omarmd en heeft– gelet op het tijdspad – gevraagd om dit advies te concretiseren. Vóór eind december 2015 zullen alle gemeenten, met uitzonde­ring van Mook en Middelaar, een besluit nemen over dit geconcretiseerde advies. Daarna kan direct met de aanbesteding regiotaxi en de inrichting van het regiemodel gestart worden zodat per 10 december 2016 de continuïteit voor klanten en vervoerders van regiotaxi gewaarborgd is.

Advies toekomstrichting doelgroepenvervoer in Limburg

Het advies bestaat uit drie aanbevelingen:

  • Kies voor invoering van het regiemodel voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer.
  • Kies voor een gefaseerde ingroei van de vervoersstromen in een regiecentrale, te beginnen met de Regiotaxi per 10 december 2016.
  • Kies voor een publiekrechtelijke invulling van de regiecentrale op Limburgse schaal.             

Rol Limburgse gemeenten

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van verreweg het grootste deel van het doelgroepenvervoer. Zij willen met een nieuw concept het doelgroepenvervoer regelen.

Toekomstbestendig doelgroepenvervoer

Uitgangspunt van de deelnemende Limburgse gemeenten is een goed georganiseerd doelgroe­penvervoer zodat de mensen, dankzij een zelfstandigere mobiliteit kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Het advies van Forseti zorgt ervoor dat met de regiecentrale een kwaliteits­slag gemaakt kan worden als het gaat om een doelmatigere en lokaal gerichtere organisatie van het doelgroepenvervoer Limburg.

Fasering

Eind 2016 moet de regiecentrale met minimaal regiotaxi voor alle gemeenten starten. De ge­meenten willen het leerlingenvervoer, het dagbestedingsvervoer en het vervoer in het kader van de sociale werkplaatsen later gefaseerd in de regiecentrale onder brengen. De tijdstippen waar­op dit gebeurt zijn afhankelijk van de looptijden van de huidige contracten en de besluitvorming hierover.

Meer weten?

Meer weten: www.doelgroepenvervoerlimburg.nl