Gemeente Meerssen | Adviesraad Sociaal Domein

Artikel Adviesraad Sociaal Domein

Meerssen sociaal vitaal - Adviesraad Sociaal Domein Meerssen

De Adviesraad Sociaal Domein Meerssen (ASD) is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders.

Welke opdracht heeft de Adviesraad Sociaal Domein?

De ASD adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over beleid en de uitvoering ervan op het terrein van het sociaal domein. Hieronder vallen onder andere kinderopvang, jeugdbeleid, voorzieningen in het kader van de WMO (bijvoorbeeld huishoudelijke zorg) tot aan de zorg voor onze senioren (bijvoorbeeld de ontwikkeling m.b.t. de dementievriendelijke gemeente).

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De ASD wil het liefst door de gemeente vanaf het begin en in co-creatie bij de beleidsvoorbereiding betrokken worden. Op deze manier kunnen we vanaf het begin adviseren en mee richting geven aan de beleidsontwikkeling. We hebben samen met de gemeente gewerkt aan het plan om onze gemeente dementievriendelijk te maken. Maar ook bij het jeugdbeleid zijn we meestal vanaf het begin betrokken. Naast de gemeentelijke beleidsontwikkelingen en gevraagde adviezen vanuit B&W, hebben we een aantal speerpunten geselecteerd. Op deze punten willen we proactief, aan de hand van een aantal concrete doelen, zelf aan de slag.
Wij vinden het erg belangrijk dat de gemeente de burgers die het beleid aangaat, ook betrekt bij de ontwikkeling van het beleid en de beoordeling van de uitvoering. We zijn dan ook groot voorstander van uiteenlopende vormen van burgerparticipatie!
Het terrein dat de ASD bestrijkt is groot.
Daarom hebben we drie speerpunten gedefinieerd:
● armoede en minima
● huiskamers, dementievriendelijke gemeente en WMO
● jeugd
Voor elk van die speerpunten is een werkgroep van ASD leden ingesteld. Bij onze advisering gaan we uit van het belang van de burgers, voor wie het beleid gemaakt wordt. Wij letten in ons werk dan ook op zes dingen:
● Worden burgers betrokken bij het opstellen, evalueren en aanpassen van het beleid?
● Worden in het beleid concrete afspraken gemaakt?
● Worden afspraken geëvalueerd en bijgesteld als dat nodig is?
● Is het beleidsvoornemen haalbaar en uitvoerbaar?
● Is het beleidsdocument consistent opgebouwd?
● Is de formulering toegankelijk en leesbaar?

Als de betreffende werkgroep goed bij de beleidsontwikkeling betrokken is en het proces op een constructieve wijze tot stand is gekomen, hoeven we geen formeel advies meer te geven. Bij voorstellen van het College aan de gemeenteraad, waar wij advies over hebben gegeven, wordt ons advies meegezonden naar de gemeenteraad.

ASD Meerssen, regio Maastricht & Heuvelland en regio Zuid-Limburg

Veel van de beleidsontwikkeling vindt niet in Meerssen plaats, maar in regionaal verband Maastricht & Heuvelland en zelfs voor heel Zuid-Limburg. En dat is terecht! De afgelopen jaren is de samenwerking tussen de Adviesraden in de gemeentes van deze regio's sterk gegroeid. Inmiddels zijn we zover dat we als gezamenlijke adviesraden ernaar streven een advies te geven over regionaal beleid. Voorbeelden daarvan zijn het regionale jeugdbeleid, het WMO beleidsplan, het beleidsplan geweld in afhankelijkheidsrelaties.
De gemeenten moeten dan na vaststelling van dat regionaal beleid vooral hun eigen accenten leggen bij de uitvoering van het beleid. De Adviesraad Sociaal Domein Meerssen wordt daardoor naast haar betrokkenheid bij de regionale beleidsontwikkeling steeds meer adviseur over het uitvoeringsbeleid.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Meerssen

De leden van de ASD hebben allemaal een expertise op een van de terreinen waar de adviesraad zich mee bezig houdt. Daarnaast voelen we ons natuurlijk betrokken bij het wel en wee van de burgers van Meerssen. We streven ernaar dat de kernen van onze gemeente vertegenwoordigd zijn in onze ASD.

De ASD bestaat uit de volgende leden:

Harry Crombag
werkgroep armoede, werkgroep huiskamers, dementievriendelijke gemeente en WMO
Contact: harrycrombag@kpnplanet.nl

Bart van Dolderen,
werkgroep armoede
Contact: b.v.dolderen@home.nl

Henk Hausoul (penningmeester)
werkgroep WMO
contact: henk.hausoul@ziggo.nl

Johan van Groningen Lisa Reinders
werkgroep jeugd en onderwijs
Contact: Groningen.johan@gmail.com

Lisa Reinders
werkgroep jeugd en onderwijs
Contact: lisa.reinders@hotmail.nl

Jos Jongen - Voorzitter
Expertise: samenwerking Maastricht&Heuvelland en samnewerking Zuid-Limburg
Contact: jphjongen@gmail.com of tel. 06-51338710

Ineke Swinkels
Expertise: werkgroep huiskamers, dementievriendelijke gemeente en WMO
Contact: Ineke-Swinkels@hotmail.com

Jesper Biesmans
Secretaris, contacten met gemeente
Contact: biesmansjesper@gmail.com