Gemeente Meerssen | Informatie Belastingdienst over belasten verzekeringsuitkeringen ontvangen ter dekking van wateroverlastschade

Nieuwsbericht Informatie Belastingdienst over belasten verzekeringsuitkeringen ontvangen ter dekking van wateroverlastschade

Gepubliceerd op: 08 september 2022 14:35

Bericht van de Belastingdienst

Diverse slachtoffers van de wateroverlast hebben eind 2021 van hun verzekering uitkeringen ontvangen ter dekking van de kosten van herstel van hun woningen als gevolg van schade door de wateroverlast. Door verschillende oorzaken, zoals bijvoorbeeld het gebrek aan voldoende aannemers om de schade te herstellen, kon men veelal nog geen overeenkomst tot herstel sluiten in 2021.

Dit heeft tot gevolg dat de verzekeringsuitkering in beginsel meetelt in box 3 voor de belastingaangifte 2022 (rendementsgrondslag sparen en beleggen). U hebt de Belastingdienst verzocht na te gaan of er mogelijkheden zijn om deze uitkering vrij te stellen van belastbaarheid in box 3.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat voor deze situatie geen vrijstelling bestaat. Daarbij is verwezen naar het gegeven dat de Belastingdienst ook uitkeringen ten gevolge van aardbevingsschade en de vuurwerkramp in Enschede niet heeft vrijgesteld.

Hoge Raad arrest

Ondanks het feit dat vrijstelling niet mogelijk is biedt een recent arrest van de Hoge Raad (24-12-2022) mogelijk soelaas. Volgens de Hoge Raad mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen worden belast, maar er is (nog) niet aangegeven hoe dit rendement precies moet worden bepaald.

Zoals ook al in de pers gepubliceerd is de Belastingdienst voornemens om gevolg te geven aan dat arrest door het vermogen van belastingplichtigen niet meer te berekenen op basis van een fictief rendement. Voor wat betreft bank- en spaartegoeden wordt verwacht dat belasting geheven gaat worden over het werkelijke rendement van die spaar- en banktegoeden. Het werkelijk rendement op bank- en spaartegoeden als gevolg van de lage rentestand is momenteel nagenoeg nihil. Dit zal dit ertoe leiden dat een relatief gering bedrag van de verzekeringsuitkering daadwerkelijk belast zal worden in box 3.

Individuele hulp door de Belastingdienst

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, dan wel anderszins steun van de Belastingdienst nodig hebben in relatie tot de gevolgen van de wateroverlast dan kunt u contact opnemen met het speciaal daarvoor opgericht team van de Belastingdienst dat individuele hulp biedt aan slachtoffers van de wateroverlast.

Dit zijn de contactgegevens:
Telefoonnummer: 088-1542600
E-mail: wateroverlast@belastingdienst.nl