Gemeente Meerssen | Uitdaagrecht (Right to Challenge)

Artikel Uitdaagrecht (Right to Challenge)

Het Uitdaagrecht of 'Right to Challenge' is een vorm van participatie waarbij het gaat om het recht van inwoners en organisaties om aan te geven dat ze bestaande publieke taken of lokale voorzieningen willen overnemen van de gemeente of daarin met de gemeente willen samenwerken. Het doel is om het eigenaarschap en de zeggenschap van inwoners over hun gemeente/dorp/buurt te vergroten. Publieke taken kunnen soms net zo goed of beter worden uitgevoerd door de mensen waar deze betrekking op hebben. De lokale betrokkenheid, kennis en ervaring voegt dan meerwaarde toe aan de dienst of het product. Sinds 2015 is het Right to Challenge opgenomen in de Wmo. Door de Wet versterking participatie decentraal niveau wil de wetgever het Uitdaagrecht ook op overige beleidsterreinen mogelijk maken. Daarvoor kan de gemeenteraad aanvullende regels opnemen in de gemeentelijke participatie- en inspraakverordening. In de gemeente Meerssen is dit nog niet het geval.

Voorbeelden van mogelijke 'uitdagingen' zijn:

  • Aanleg, beheer en onderhoud van openbaar groen.
  • Beheer van speeltuinen.
  • Verwijderen van zwerfvuil uit openbare gebieden.

Nog geen Uitdaagrecht in de gemeente Meerssen

Bij het Uitdaagrecht gaat om het overnemen van bestaande betaalde taken. Gezien de mogelijke gevolgen van het Uitdaagrecht wil het gemeentebestuur zich hier eerst verder in verdiepen.